Користування окремими файлами і сигналами

Розподіл громіздкого коду між різними файлами і долучення сигналів до ваших компонентів.

Але чому?

Ми вперше відокремлюємо деякі з наших компонентів у окремі файли QML. Якщо ми продовжуватимемо додавати код до main.qml, розростання файла ускладнить розбір його частин і збільшить ризик помилок у нашому коді.

Спочатку нам слід додати наші нові файли до нашого resources.qrc, який ми створили у першій частині цього розділу підручника.

<RCC>
  <qresource prefix="/">
    <file alias="main.qml">contents/ui/main.qml</file>
    <file alias="AddEditSheet.qml">contents/ui/AddEditSheet.qml</file>
    <file alias="KountdownDelegate.qml">contents/ui/KountdownDelegate.qml</file>
  </qresource>
</RCC>

Використання наших нових файлів

Нам слід знайти якийсь спосіб використання наших нових файлів у main.qml. На щастя, нам достатньо просто включити оголошення цих компонентів у наш main.qml ось так:

AddEditSheet {
  id: addEditSheet
}

Розширюємо можливості нашого аркуша додавання так, щоб він став аркушем додавання-редагування

Хоча у останній частині підручника ми додали до кнопки додавання відліку дії, кнопка редагування наших карток відліку усе ще лишається неактивною. Нами також було створено аркуш додавання відліків, якими ми тепер можемо повторно скористатися як аркушем редагування... Але перш ніж ми перейдемо до цього, нам слід додати до нашого main.qml ще двійко додаткових речей.

main.qml

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root

  title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

  globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {
    isMenu: true
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: i18n("Quit")
        icon.name: "gtk-quit"
        shortcut: StandardKey.Quit
        onTriggered: Qt.quit()
      }
    ]
  }

  ListModel {
    id: kountdownModel
  }

  // Fetches item from addEditSheet.qml and does action on signal
  AddEditSheet {
    id: addEditSheet
    onAdded: kountdownModel.append({
      "name": name,
      "description": description,
      "date": Date.parse(kdate)
    });
    onEdited: kountdownModel.set(index, {
      "name": name,
      "description": description,
      "date": Date.parse(kdate)
    });
    onRemoved: kountdownModel.remove(index, 1)
  }

  // Function called by 'edit' button on card and by 'add'-Action
  function openPopulatedSheet(mode, index = -1, listName = "", listDesc = "", listDate = "") {
    addEditSheet.mode = mode
    addEditSheet.index = index;
    addEditSheet.name = listName
    addEditSheet.description = listDesc
    addEditSheet.kdate = listDate

    addEditSheet.open()
  }

  pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
    title: i18nc("@title", "Kountdown")

    // Kirigami.Action encapsulates a UI action. Inherits from Controls.Action
    actions.main: Kirigami.Action {
      id: addAction
      // Name of icon associated with the action
      icon.name: "list-add"
      // Action text, i18n function returns translated string
      text: i18nc("@action:button", "Add kountdown")
      // What to do when triggering the action
      onTriggered: openPopulatedSheet("add")
    }

    Kirigami.CardsListView {
      id: layout
      model: kountdownModel
      delegate: KountdownDelegate {}
    }
  }
}

Ключовими внесеними змінами є додавання нашого визначення компонента AddEditSheetKountdownDelegate нижче) і нової функції із назвою openPopulatedSheet().

Пройдімося нашим визначенням AddEditSheet:

AddEditSheet { 
  id: addEditSheet
  onEdited: kountdownModel.set(index, {
    name,
    description,
    date,
  });
  onAdded: kountdownModel.append({
    name,
    description,
    date,
  });
}

onAdded і onEdited є обробниками сигналів. Подібно до того, як onTriggered викликається, коли ми натискаємо пункт дії, ми можемо скористатися обробниками, які відповідають на наші нетипові сигнали.

AddEditSheet.qml

Поглянувши на наш новий AddEditSheet.qml — наш конвертований аркуш додавання — ми можемо бачити, як працюють ці сигнали:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

// Overlay sheets appear over a part of the window
Kirigami.OverlaySheet {
  id: addEditSheet

  // Sheet mode
  property string mode: "add"

  property int index: -1
  property alias name: nameField.text
  property alias description: descriptionField.text
  property alias kdate: dateField.text

  // Signals can be read and certain actions performed when these happen
  signal added (string name, string description, var kdate)
  signal edited(int index, string name, string description, var kdate)
  signal removed(int index)

  header: Kirigami.Heading {
    // i18nc is useful for adding context for translators
    text: mode === "add" ? i18nc("@title:window", "Add kountdown") :
      i18nc("@title:window", "Edit kountdown")
  }
  // Form layouts help align and structure a layout with several inputs
  Kirigami.FormLayout {
    // Textfields let you input text in a thin textbox
    Controls.TextField {
      id: nameField
      // Provides label attached to the textfield
      Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Name:")
      // Placeholder text is visible before you enter anything
      placeholderText: i18n("Event name (required)")
      // What to do after input is accepted (i.e. pressed enter)
      // In this case, it moves the focus to the next field
      onAccepted: descriptionField.forceActiveFocus()
    }
    Controls.TextField {
      id: descriptionField
      Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Description:")
      placeholderText: i18n("Optional")
      onAccepted: dateField.forceActiveFocus()
    }
    Controls.TextField {
      id: dateField
      Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Date:")
      inputMask: "0000-00-00"
      placeholderText: i18n("YYYY-MM-DD")
    }
    // This is a button.
    Controls.Button {
      id: deleteButton
      Layout.fillWidth: true
      text: i18nc("@action:button", "Delete")
      visible: mode === "edit"
      onClicked: {
        addEditSheet.removed(addEditSheet.index)
        close();
      }
    }
    Controls.Button {
      id: doneButton
      Layout.fillWidth: true
      text: i18nc("@action:button", "Done")
      // Button is only enabled if the user has entered something into the nameField
      enabled: nameField.text.length > 0
      onClicked: {
        // Add a listelement to the kountdownModel ListModel
        if(mode === "add") {
          addEditSheet.added(
            nameField.text,
            descriptionField.text,
            dateField.text
          );
        }
        else {
          addEditSheet.edited(
            index,
            nameField.text,
            descriptionField.text,
            dateField.text
          );
        }
        close();
      }
    }
  }
}

Сигнали викликають обробники при виклику. У нашому випадку, ми створили два сигнали, added та edited, які ми можемо викликати для отримання різних результатів, і з якими ми можемо пов'язати відомості щодо відліку, який ми додаємо або створюємо. Чудовою властивістю сигналів є те, що вони розкривають змінні, які у них визначено для функцій, які очікують на сигнали. Ось чому ми можемо просто викликати назви цих змінних у наших обробниках onEdited і onAdded у main.qml. Наші сигнали викликає кнопка «Done», залежно від значення, встановленого для властивості mode, визначеної у верхній частині нашого AddEditSheet.

Крім того, властивість mode керує декількома іншими речима: в основному, тим, який заголовок буде встановлено для нашого аркуша, і який текст буде включено до наших текстових полів. Втім, типово, для нашої властивості mode просто встановлено режим додавання...

Що повертає нас до main.qml і нашої нової функції openPopulatedSheet(). Ви могли помітити, що це саме те, що буде тепер викликано при вмиканні дії з додавання відліку. Ця функція приймає декілька аргументів, які мають типові значення. Це корисно, коли ми просто хочемо додати новий відлік, оскільки ми можемо скористатися скороченим викликом функції — openPopulatedSheet("add"). Що важливіше, ця функція встановлює значення усіх пов'язаних із її призначенням властивостей в AddEditSheet.

function openPopulatedSheet(mode, index = -1, listName = "", listDesc = "", listDate = "") {
  addEditSheet.mode = mode
  addEditSheet.index = index;
  addEditSheet.name = listName
  addEditSheet.description = listDesc
  addEditSheet.kdate = listDate

  addEditSheet.open()
}
 • mode змінює аркуш додавання-редагування залежно від встановленого аргументу: «add» або «"edit"
 • Аргумент index потрібен для того, щоб при збереження нашого редагованого відліку було внесено зміни до належного запису
 • listName, listDesc і listDate — відповідні параметри відліків, які має бути вписано у поля аркуша

Звичайно, щоб справді скористатися нашим аркушем для чогось, окрім додавання відліків, нам спершу слід зробити працездатною кнопку редагування на наших картках. Але, якщо ви поглянете на нашу Kirigami.CardsListView у main.qml...

Kirigami.CardsListView {
  id: layout
  model: kountdownModel
  delegate: KountdownDelegate {}
}

KountdownDelegate.qml

Ми замінили наш Kirigami.AbstractCard визначенням компонента-делегата з KountdownDelegate.qml.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.AbstractCard {
  id: kountdownDelegate
  contentItem: Item {
    implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
    implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
    GridLayout {
      id: delegateLayout
      anchors {
        left: parent.left
        top: parent.top
        right: parent.right
      }
      rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
      columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
      columns: root.wideScreen ? 4 : 2

      Kirigami.Heading {
        Layout.fillHeight: true
        level: 1
        text: i18n("%1 days", Math.round((date-Date.now())/86400000))
      }

      ColumnLayout {
        Kirigami.Heading {
          Layout.fillWidth: true
          level: 2
          text: name
        }
        Kirigami.Separator {
          Layout.fillWidth: true
          visible: description.length > 0
        }
        Controls.Label {
          Layout.fillWidth: true
          wrapMode: Text.WordWrap
          text: description
          visible: description.length > 0
        }
      }
      Controls.Button {
        Layout.alignment: Qt.AlignRight
        // Column spanning within grid layout (vertically in this case)
        Layout.columnSpan: 2
        text: i18n("Edit")
        onClicked: openPopulatedSheet("edit", index, name, description, new Date(date).toISOString().slice(0,10))
      }
    }
  }
}

Тепер властивість onClicked кнопки «Edit» на наших картках викликає функцію openPopulateSheet() із отриманими карткою властивостями елементів списку як аргументами цієї функції. Ці дані надають змогу заповнити аркуш належними текстовими даними.

Тепер ми маємо повнофункціональний аркуш, за допомогою якого ми можемо додавати і редагувати наші відліки!