Карти

Картка слугує як панель огляду та вхідна позиція для отримання докладніших відомостей і може пропонувати безпосередній доступ до найважливіших дій над пунктом.

Типи Kirigami AbstractCard і Card використовують для реалізації популярного компонента картки, який використовується на багатьох мобільних платформах та інтернет-платформах. Картками можна скористатися для показу збірки відомостей або пунктів дій у привабливий та виразний спосіб.

Крім того, Kirigami пропонує 3 типи панелей перегляду і засобів розташування, які допоможуть вам у представленні ваших карток з використанням красивих і чутливих до дій користувача компонувань.

AbstractCard

Kirigami.AbstractCard є найпростішим типом картки. Це лише прямокутник з тінню, який може містити у собі будь-який Item . На ній також можуть міститися пункти, які пов'язано із його властивостями header або footer . У цьому випадку Kirigami.Heading є його шапкою, а Controls.Label , є contentItem картки.

Kirigami.AbstractCard {
  Layout.fillHeight: true
  header: Kirigami.Heading {
    text: qsTr("AbstractCard")
    level: 2
  }
  contentItem: Controls.Label {
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "..."
  }
}
Знімок абстрактної картки, простої прямокутної кнопки з вирівняним ліворуч текстом

Картка

Kirigami.Card є нащадком Kirigami.AbstractCard і від початку надає більше можливостей. Картки успадковують заголовок і підвал від абстрактної картки, але вам варто замість них скористатися банером і набором Kirigami.Action у групі actions.

Kirigami.Card {
  actions: [
    Kirigami.Action {
      text: qsTr("Action1")
      icon.name: "add-placemark"
    },
    Kirigami.Action {
      text: qsTr("Action2")
      icon.name: "address-book-new-symbolic"
    },
    // ...
  ]
  banner {
    source: "../banner.jpg"
    title: "Title Alignment"
    // Заголовок може бути розташовано банері
    titleAlignment: Qt.AlignLeft | Qt.AlignBottom
  }
  contentItem: Controls.Label {
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "My Text"
  }
}
Знімок повноцінної Card із банером-тлом під її заголовком, білим тлом під її текстом та двома кнопками дій із піктограмами та меню-гамбургером внизу

CardsLayout

Kirigami.CardsLayout є найкориснішим, коли екземпляри представлених карток створюються моделлю або моделлю, яка завжди складається із дуже малої кількості елементів. Вони представляються як таблиця з двох стовпчиків, які залишаються центрованими, якщо вікно програми є досить широким, і стає одностовпчиковою, якщо для двох стовпчиків недостатньо місця, зокрема на екрані мобільного телефону.

Якщо потрібно, картку може бути зорієнтовано горизонтально. У цьому випадку вікно буде ширшим, ніж вищим — його краще пристосовано до розташування у ColumnLayout. Якщо вам потрібно вписати його у CardsLayout , його типовим значенням maximumColumns буде 2.

ColumnLayout {
  Kirigami.CardsLayout {
    Kirigami.Card {
      contentItem: Controls.Label {
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: "My Text2"
      }
    }
    Kirigami.AbstractCard { 
      contentItem: Controls.Label {
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: "My Text"
      }
    }
    Kirigami.Card {
      headerOrientation: Qt.Horizontal
      contentItem: Controls.Label {
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: "My Text2"
      }
    }
  }
}
Знімок CardsLayout, де показано картки, які розташовано поруч, у книжковій орієнтації над карткою у альбомній орієнтації; усі з різними використаними компонентами

CardsListView

Kirigami.CardsListView є панеллю перегляду списком, якою можна скористатися за допомогою компонентів AbstractCard .

CardsListView розтягуватиме дочірні картки до власної ширини. Тому цей компонент слід використовувати із картками, які виглядатимуть добре за будь-якого горизонтального розміру. Не варто використовувати компонент Card всередині, якщо не встановлено значення Qt.Horizontal для його властивості headerOrientation .

Вибір щодо використання цієї панелі перегляду з компонентами AbstractCard або типовим ListView з компонентами AbstractListItem / BasicListItem є суто справою естетичних смаків.

Kirigami.CardsListView {
  id: view
  model: 100

  delegate: Kirigami.AbstractCard {
    //УВАГА! Ніколи не робіть Layout contentItem, оскільки це призведе до циклічної прив'язки
    contentItem: Item {
      implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
      implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
      GridLayout {
        id: delegateLayout
        anchors {
          left: parent.left
          top: parent.top
          right: parent.right
          //ВАЖЛИВО! Ніколи не встановлюйте нижнє поле
        }
        rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
        columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
        columns: width > Kirigami.Units.gridUnit * 20 ? 4 : 2
        Kirigami.Icon {
          source: "applications-graphics"
          Layout.fillHeight: true
          Layout.maximumHeight: Kirigami.Units.iconSizes.huge
          Layout.preferredWidth: height
        }
        Kirigami.Heading {
          level: 2
          text: qsTr("Product ")+ modelData
        }
        Controls.Button {
          Layout.alignment: Qt.AlignRight
          Layout.columnSpan: 2 
          text: qsTr("Install")
        }
      }
    }
  }
}
Знімок CardsListView, який є простим вертикальним списком карток у режимі альбому

CardsGridView

Скористайтеся Kirigami.CardsGridView для показу карток у таблиці.

Його поведінка є такою самою, що і CardsLayout , і уможливлює розташування карток у один або два стовпчики, залежно від доступної ширини.

CardsGridView має обмеження: усі картки повинні мати однакову висоту, тому для cellHeight слід вручну встановити значення, для якого вміст має бути відповідним для усіх дочірніх карток.

Якщо можна, користуйтеся CardsGridView , лише якщо вам потрібно створити екземпляри багатьох карток. Якщо ви збираєтеся створити екземпляри лише декількох карток, скористайтеся замість нього CardsLayout із Repeater .

Kirigami.CardsGridView {
  id: view
  model: ListModel {
    id: mainModel
    // Модель з такими ролями: текст, дії і зображення
  }
  delegate:Kirigami.Card {
    id: card
    banner {
      title: model.title
      source: model.image
    }
    contentItem: Controls.Label {
      wrapMode: Text.WordWrap
      text: model.text
    }
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: model.actions.get(0).text
        icon.name: model.actions.get(0).icon
      },
      Kirigami.Action {
        text: model.actions.get(1).text
        icon.name: model.actions.get(1).icon
      }
    ]
  }
}
Знімок CardsGridView, де кожна картка займає однакове місце у таблиці