Сторінка «Про програму»

Відомості щодо вашої програми

Kirigami.AboutPage надає вам змогу показувати дані щодо авторських прав на програму, список учасників розробки та деякі відомості щодо того, на якій платформі запущено програму.

Спочатку, ми внесемо зміни до нашого файла main.cpp з попередніх частин підручника.

main.cpp

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
#include <QApplication>
#include <QQmlApplicationEngine>
#include <QtQml>
#include <QUrl>
#include <KAboutData>
#include <KLocalizedContext>
#include <KLocalizedString>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QCoreApplication::setAttribute(Qt::AA_EnableHighDpiScaling);

  QApplication app(argc, argv);

  KLocalizedString::setApplicationDomain("helloworld");
  QCoreApplication::setOrganizationName(QStringLiteral("KDE"));
  QCoreApplication::setOrganizationDomain(QStringLiteral("kde.org"));
  QCoreApplication::setApplicationName(QStringLiteral("Hello World"));

  if (qEnvironmentVariableIsEmpty("QT_QUICK_CONTROLS_STYLE")) {
    QQuickStyle::setStyle(QStringLiteral("org.kde.desktop"));
  }

  KAboutData aboutData(
    QStringLiteral("helloworld"),
    i18nc("@title", "Hello World"),
    QStringLiteral("1.0"),
    i18n("Hello world application"),
    KAboutLicense::GPL,
    i18n("(c) 2021"));

  aboutData.addAuthor(
    i18nc("@info:credit", "Your name"),
    i18nc("@info:credit", "Author Role"),
    QStringLiteral("your@email.com"),
    QStringLiteral("https://yourwebsite.com"));

  // Set aboutData as information about the app
  KAboutData::setApplicationData(aboutData);

  // Register a singleton that will be accessible from QML.
  qmlRegisterSingletonType(
    "org.kde.example", // How the import statement should look like
    1, 0, // Major and minor versions of the import
    "About", // The name of the QML object
    [](QQmlEngine* engine, QJSEngine *) -> QJSValue {
      // Here we retrieve our aboutData and give it to the QML engine
      // to turn it into a QML type
      return engine->toScriptValue(KAboutData::applicationData());
    }
  );

  // Load an application from a QML file
  QQmlApplicationEngine engine;

  engine.rootContext()->setContextObject(new KLocalizedContext(&engine));
  engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml")));

  if (engine.rootObjects().isEmpty()) {
    return -1;
  }

  return app.exec();
}

У файлі «main.cpp» ми включаємо KAboutData , який є основним компонентом KDE Frameworks, який надає нам змогу зберігати відомості щодо програми, які згодом можна повторно використати у багатьох інших компонентах KDE Frameworks. Ми створюємо екземпляр нового об'єкта aboutData із його очевидно повним типовим конструктором та додаємо дані щодо авторства.

Після встановлення усіх потрібних відомостей ми викликаємо KAboutData::setApplicationData для ініціалізації властивостей об'єкта QApplication .

Потім ми створюємо qmlRegisterSingletonType() . Ця функція надає нам змогу імпортувати код C++ як модуль у нашому main.qml за допомогою інструкції import org.kde.example 1.0.

Першим аргументом є адреса, яку буде використано для імпортування, другим і третім аргументами є основна і проміжна версії, відповідно, четвертим аргументом є назва типу, назва, яку ми викликатимемо при доступі до методів нашого типу About. Останнім аргументом є посилання на об'єкт C++, доступ до якого буде відкрито для QML. В останньому випадку ми використовуємо лямбду для створення екземпляра aboutData нашої програми на місці.

main.qml

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

import org.kde.example 1.0

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root

  title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

  globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {
    isMenu: true
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: i18n("Quit")
        icon.name: "gtk-quit"
        shortcut: StandardKey.Quit
        onTriggered: Qt.quit()
      },

      Kirigami.Action { // <==== Action to open About page
        text: i18n("About")
        icon.name: "help-about"
        onTriggered: pageStack.layers.push(aboutPage)
      }
    ]
  }

  Component { // <==== Component that instantiates the Kirigami.AboutPage
    id: aboutPage

    Kirigami.AboutPage {
      aboutData: About
    }
  }

  ListModel {
    id: kountdownModel
  }

  AddEditSheet {
    id: addEditSheet
    onAdded: kountdownModel.append({
      "name": name,
      "description": description,
      "date": Date.parse(kdate)
    });
    onEdited: kountdownModel.set(index, {
      "name": name,
      "description": description,
      "date": Date.parse(kdate)
    });
    onRemoved: kountdownModel.remove(index, 1)
  }

  function openPopulatedSheet(mode, index = -1, listName = "", listDesc = "", listDate = "") {
    addEditSheet.mode = mode
    addEditSheet.index = index;
    addEditSheet.name = listName
    addEditSheet.description = listDesc
    addEditSheet.kdate = listDate

    addEditSheet.open()
  }


  pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
    title: i18nc("@title", "Kountdown")

    actions: [
      Kirigami.Action {
        id: addAction
        icon.name: "list-add"
        text: i18nc("@action:button", "Add kountdown")
        onTriggered: openPopulatedSheet("add")
      }
    ]

    Kirigami.CardsListView {
      id: layout
      model: kountdownModel
      delegate: KountdownDelegate {}
    }
  }
}

Спершу ми використовуємо імпортування, яке ми визначити у файлі main.cpp, а саме org.kde.example. Потім додаємо Kirigami.Action на нашу загальну висувну панель . Відповідна кнопка надаватиме нам змогу переходити на сторінку «Про програму». Створюємо на загальній панелі компонент з Kirigami.AboutPage на ньому, яка очікуватиме об'єкт KAboutData::applicationData() . Сторінка «Про програму» матиме лише одну властивість — aboutData. Ми відкрили саме це у нашому main.cpp і назвали його About, тому тут можемо це пропустити.

CMakeLists

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
project(helloworld)

find_package(ECM REQUIRED NO_MODULE)

set(CMAKE_MODULE_PATH ${ECM_MODULE_PATH})

include(KDEInstallDirs)
include(KDECMakeSettings)
include(KDECompilerSettings NO_POLICY_SCOPE)

find_package(Qt6 REQUIRED NO_MODULE COMPONENTS
  Core
  Quick
  Test
  Gui
  QuickControls2
  Widgets
)

find_package(KF6 REQUIRED COMPONENTS
  Kirigami2
  I18n
  CoreAddons
)

add_subdirectory(src)

feature_summary(WHAT ALL INCLUDE_QUIET_PACKAGES FATAL_ON_MISSING_REQUIRED_PACKAGES)

У файлі CMakeLists.txt у найвищій теці проєкту додайте CoreAddons до виклику find_package(). Цей пакунок потрібен для KAboutData .

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
add_executable(helloworld)

target_sources(helloworld PRIVATE
  main.cpp
  resources.qrc
)

target_link_libraries(helloworld
  Qt6::Quick
  Qt6::Qml
  Qt6::Gui
  Qt6::QuickControls2
  Qt6::Widgets
  KF6::Kirigami2
  KF6::I18n
  KF6::CoreAddons
)

У файлі CMakeLists.txt у каталозі src/ дописувати нічого не потрібно, оскільки ми створюємо екземпляр з aboutData на місці.

Запуск програми

Тепер, якщо ви запустите програму і скористаєтеся пунктом «About» на загальній висувній панелі, ви побачите нашу сторінку відомостей щодо програми.

Знімок сторінки «Про програму» Kirigami