Använda separata filer och signaler

Separera tungrodd kod i olika filer, och koppla signaler till dina komponenter.

Men varför?

För första gången separerar vi vissa av våra komponenter i sina egna QML-filer. Om vi fortsätter att lägga till saker i main.qml, blir det snart svårt att säga vad som gör vad, och vi riskerar att trassla till vår kod.

Först måste vi lägga till våra nya filer i vår resources.qrc som vi skapade i den första delen av handledningen.

<RCC>
	<qresource prefix="/">
		<file alias="main.qml">contents/ui/main.qml</file>
		<file alias="AddEditSheet.qml">contents/ui/AddEditSheet.qml</file>
		<file alias="KountdownDelegate.qml">contents/ui/KountdownDelegate.qml</file>
	</qresource>
</RCC>

Använda våra nya filer

Vi behöver komma på något sätt att använda våra nya filer i main.qml. Som tur är behöver vi bara inkludera en deklaration av komponenterna i vår main.qml på följande sätt:

AddEditSheet {
	id: addEditSheet
}

Utöka vårt tilläggsblad till ett tilläggs- och redigeringsblad

Medan vi fick vår knapp för tillägg av nedräknare att göra någonting i den förra handledningen, är redigeringsknappen på våra nedräkningskort fortfarande inaktiv. Vi skapade också ett tilläggsblad som vi nu skulle kunna återanvända för att också fungera som ett redigeringsblad ... men innan vi kommer till det, behöver vi lägga till några extra saker i vår main.qml.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
import QtQuick 2.6
import QtQuick.Controls 2.0 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.2
import org.kde.kirigami 2.13 as Kirigami

// Base element, provides basic features needed for all kirigami applications
Kirigami.ApplicationWindow {
	// ID provides unique identifier to reference this element
	id: root
	
	// Window title
	title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

	// Global drawer element with app-wide actions
	globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {
		// Makes drawer a small menu rather than sliding pane
		isMenu: true
		actions: [
			Kirigami.Action {
				text: i18n("Quit")
				icon.name: "gtk-quit"
				shortcut: StandardKey.Quit
				onTriggered: Qt.quit()
			}
		]
	}
	
	// ListModel needed for ListView, contains elements to be displayed
	ListModel {
		id: kountdownModel
	}
	
	// Fetches item from addEditSheet.qml and does action on signal
	AddEditSheet { 
		id: addEditSheet
		onAdded: kountdownModel.append({
			"name": name, 
			"description": description, 
			"date": Date.parse(kdate)
		});
		onEdited: kountdownModel.set(index, {
			"name": name, 
			"description": description, 
			"date": Date.parse(kdate) 
		});
		onRemoved: kountdownModel.remove(index, 1)
	}

	// Function called by 'edit' button on card and by 'add'-Action
	function openPopulateSheet(mode, index = -1, listName = "", listDesc = "", listDate = "") {
		addEditSheet.mode = mode
		addEditSheet.index = index;
		addEditSheet.name = listName
		addEditSheet.description = listDesc
		addEditSheet.kdate = listDate

		addEditSheet.open()
	}


	// Initial page to be loaded on app load
	pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
		// Title for the current page, placed on the toolbar
		title: i18nc("@title", "Kountdown")

		// Kirigami.Action encapsulates a UI action. Inherits from QQC2 Action
		actions.main: Kirigami.Action {
			id: addAction
			// Name of icon associated with the action
			icon.name: "list-add"
			// Action text, i18n function returns translated string
			text: i18nc("@action:button", "Add kountdown")
			// What to do when triggering the action
			onTriggered: openPopulateSheet("add")
		}
		
		// List view for card elements
		Kirigami.CardsListView {
			id: layout
			// Model contains info to be displayed
			model: kountdownModel
			// Delegate is how the information will be presented in the ListView
			delegate: KountdownDelegate {}
		}
	}
}

De viktigaste ändringarna vi har gjort omfattar tillägg av vår komponentdefinition AddEditSheet (och KountdownDelegate längre ner) och en ny funktion som heter openPopulateSheet.

Låt oss gå igenom definitionen av vårt AddEditSheet:

AddEditSheet { 
	id: addEditSheet
	onEdited: kountdownModel.set(index, {
		name, 
		description, 
		date, 
	});
	onAdded: kountdownModel.append({
		name, 
		description, 
		date, 
	});
}

onAdded och onEdited är signalhanterare. Precis som onTriggered anropas när vi klickar på en åtgärd, kan vi också använda hanterare som svarar på våra egna signaler. Om vi betraktar vår nya AddEditSheet.qml, det återanvända additionsbladet, kan vi se hur signalerna fungerar:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
import QtQuick 2.6
import QtQuick.Controls 2.3 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.2
import org.kde.kirigami 2.13 as Kirigami

// Overlay sheets appear over a part of the window
Kirigami.OverlaySheet {
	id: addEditSheet
	
	// Sheet mode
	property string mode: "add"
	
	property int index: -1
	property alias name: nameField.text
	property alias description: descriptionField.text
	property alias kdate: dateField.text
	
	// Signals can be read and certain actions performed when these happen
	signal added (string name, string description, var kdate)
	signal edited(int index, string name, string description, var kdate)
	signal removed(int index)
	
	header: Kirigami.Heading {
		// i18nc is useful for adding context for translators
		text: mode === "add" ? i18nc("@title:window", "Add kountdown") : 
			i18nc("@title:window", "Edit kountdown")
	}
	// Form layouts help align and structure a layout with several inputs
	Kirigami.FormLayout {
		// Textfields let you input text in a thin textbox
		Controls.TextField {
			id: nameField
			// Provides label attached to the textfield
			Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Name:")
			// Placeholder text is visible before you enter anything
			placeholderText: i18n("Event name (required)")
			// What to do after input is accepted (i.e. pressed enter)
			// In this case, it moves the focus to the next field
			onAccepted: descriptionField.forceActiveFocus()
		}
		Controls.TextField {
			id: descriptionField
			Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Description:")
			placeholderText: i18n("Optional")
			onAccepted: dateField.forceActiveFocus()
		}
		Controls.TextField {
			id: dateField
			Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Date:")
			inputMask: "0000-00-00"
			placeholderText: i18n("YYYY-MM-DD")
		}
		// This is a button.
		Controls.Button {
			id: deleteButton
			Layout.fillWidth: true
			text: i18nc("@action:button", "Delete")
			visible: mode === "edit"
			onClicked: {
				addEditSheet.removed(addEditSheet.index)
				close();
			}
		}
		Controls.Button {
			id: doneButton
			Layout.fillWidth: true
			text: i18nc("@action:button", "Done")
			// Button is only enabled if the user has entered something into the nameField
			enabled: nameField.text.length > 0
			onClicked: {
				// Add a listelement to the kountdownModel ListModel
				if(mode === "add") {
					addEditSheet.added(
						nameField.text, 
						descriptionField.text, 
						dateField.text
					);
				}
				else {
					addEditSheet.edited(
						index, 
						nameField.text, 
						descriptionField.text, 
						dateField.text 
					);
				}
				close();
			}
		}
	}
}

Signaler anropar sina hanterare när de anropas. I detta fall, har vi skapat två signaler som vi kan anropa med olika resultat, och som vi kan bifoga information om nedräknaren vi lägger till eller skapar. En snygg sak med signaler är att de exponerar variablerna definierad inne i dem för funktionerna som lyssnar på dem, vilket är anledningen till att vi helt enkelt kan anropa variabelnamnen i våra hanterare onEdited och onAdded i main.qml. Våra signaler anropas av knappen 'Done' beroende på vad egenskapen mode, definierad längst upp i vårt AddEditSheet, är inställd till.

Egenskapen mode styr också flera andra saker: i huvudsak vad bladets titel ställs in till, och vilken text som ska inkluderas i våra textfält. Dock är egenskapen mode bara inställd att lägga till ...

Vilket tar oss tillbaka till main.qml och vår nya funktion openPopulateSheet. Du kanske har märkt att det är vad som anropas nu när åtgärden för tillägg av nedräknare utlöses. Funktionen har flera argument som har försetts med förvalda värden. Det är till hjälp när vi helt enkelt vill lägga till en ny nedräknare, eftersom vi kan ha det kortfattade funktionsanropet openPopulateSheet("add"). Vad som är viktigare är att funktionen tilldelar alla relevanta egenskaper i AddEditSheet.

function openPopulateSheet(mode, index = -1, listName = "", listDesc = "", listDate = "") {
	addEditSheet.mode = mode
	addEditSheet.index = index;
	addEditSheet.name = listName
	addEditSheet.description = listDesc
	addEditSheet.kdate = listDate
	
	addEditSheet.open()
}
  • mode ändrar tilläggs- och redigeringsbladet beroende på om argumentet är tilldelat "add" eller "edit"
  • index argumentet behövs så att den rätta ändras när vi sparar vår redigerade nedräknare
  • listName, listDesc och listDate är den relevanta nedräkningsinformationen som måste lägga till i bladets fält

Naturligtvis, för att verkligen använda vårt blad förutom att lägga till nedräknare, måste vi först få redigeringsknappen på våra kort att fungera. Men om du tittar på vår Kirigami.CardsListView i main.qml...

Kirigami.CardsListView {
	id: layout
	model: kountdownModel
	delegate: KountdownDelegate {}
}

Vi har ersatt vår Kirigami.AbstractCard med en definition av en delegatkomponent från KountdownDelegate.qml.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
import QtQuick 2.6
import QtQuick.Controls 2.0 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.2
import org.kde.kirigami 2.13 as Kirigami

Kirigami.AbstractCard {
	id: kountdownDelegate
	// contentItem property includes the content to be displayed on the card
	contentItem: Item {
    	// implicitWidth/Height define the natural width/height of an item if no width or height is specified
		// The setting below defines a component's preferred size based on its content
		implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
		implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
		GridLayout {
			id: delegateLayout
			// QtQuick anchoring system allows quick definition of anchor points for positioning
			anchors {
				left: parent.left
				top: parent.top
				right: parent.right
			}
			rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
			columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
			columns: root.wideScreen ? 4 : 2
				
			Kirigami.Heading {
				// Heading will be as tall as possible while respecting constraints
				Layout.fillHeight: true
				// Level determines the size of the heading
				level: 1
				text: i18n("%1 days", Math.round((date-Date.now())/86400000))
			}
			
			// Layout for positioning elements vertically
			ColumnLayout {
				Kirigami.Heading {
					Layout.fillWidth: true
					level: 2
					text: name
				}
				// Horizontal rule
				Kirigami.Separator {
					Layout.fillWidth: true
					visible: description.length > 0
				}
				// Labels contain text
				Controls.Label {
					Layout.fillWidth: true
					// Word wrap makes text stay within box and shift with size
					wrapMode: Text.WordWrap
					text: description
					visible: description.length > 0
				}
			}
			Controls.Button {
				Layout.alignment: Qt.AlignRight
				// Column spanning within grid layout (vertically in this case)
				Layout.columnSpan: 2
				text: i18n("Edit")
				onClicked: openPopulateSheet("edit", index, name, description, new Date(date).toISOString().slice(0,10))
			}
		}
	}
}

Egenskapen onClicked för knappen 'Edit' på våra kort anropar nu funktionen openPopulateSheet, med kortets hämtade listelementegenskaper använda som funktionens argument. Med dessa kan bladet befolkas med korrekt text.

Därmet har vi ett fullständigt fungerande blad där vi kan lägga till och redigera våra nedräkningar.