Meddelanden på plats

Visa meddelanden relaterade till innehållet i programmet

Meddelanden på plats tillhandahåller ett omedelbart sätt för dig att underrätta användare om någonting som hände medan programmet användes.

Grundläggande meddelande på plats

Kirigami.InlineMessage komponenter har två viktiga egenskaper att vara medveten om:

 • visible: normalt är den inställd till false, så att meddelandet bara visas när du explicit vill det. Det kan överskridas om du vill genom att ställa in den till true. När ett dolt meddelande på plats ställs in att vara synligt, får du en snygg animering.
 • text: här är platsen där du anger texten för meddelandet på plats
import QtQuick 2.6
import QtQuick.Layouts 1.2
import QtQuick.Controls 2.2 as Controls
import org.kde.kirigami 2.4 as Kirigami

Kirigami.Page {

  ColumnLayout {
    Kirigami.InlineMessage {
      id: inlineMessage
      Layout.fillWidth: true
      text: "Hello! I am a siiiiiiimple lil' inline message!"
    }

    Controls.Button {
      text: "Show inline message!"
      onClicked: inlineMessage.visible = !inlineMessage.visible
    }
  }

}
A simple inline message and button

Olika typer

Vanliga meddelande på plats är som de ovan: de har en blå bakgrund och en standardikon. Vi kan ändra det med egenskapen type, som låter oss ställa in våra meddelande på plats till en annan typ. Det finns fyra typer vi kan välja mellan:

 • Information (Kirigami.MessageType.Information): förval. Har en blå bakgrund, en 'i' ikon, och används för att kungöra ett resultat eller tala om något generellt för användaren. Det är inte nödvändigt att ställa in det manuellt.
 • Positiv (Kirigami.MessageType.Positive): har en grön bakgrund, bockikon, och anger att något gick bra.
 • Varning (Kirigami.MessageType.Warning): har en orange background, en utropsteckenikon, och kan användas för att varna användaren för någonting de bör vara medvetna om.
 • Fel (Kirigami.MessageType.Error): har en röd bakgrund, en korsikon, och kan användas för att tala om för användaren att någonting har gått fel.
ColumnLayout {

	Kirigami.InlineMessage {
		Layout.fillWidth: true
		text: "Hello! Let me tell you something interesting!"
		visible: true
	}

	Kirigami.InlineMessage {
		Layout.fillWidth: true
		text: "Hey! Let me tell you something positive!"
		type: Kirigami.MessageType.Positive
		visible: true
	}

	Kirigami.InlineMessage {
		Layout.fillWidth: true
		text: "Hmm... You should keep this in mind!"
		type: Kirigami.MessageType.Warning
		visible: true
	}
  
	Kirigami.InlineMessage {
		Layout.fillWidth: true
		text: "Argh!!! Something went wrong!!"
		type: Kirigami.MessageType.Error
		visible: true
	}

}
Different inline message types

Anpassa text och ikoner

Meddelande på plats stöder rich text, som kan definieras med enkel HTML-liknande taggar. Det låter oss lägga till viss formatering i dina meddelandetexter eller till och med inkludera en extern webblänk om du vill.

Kirigami.InlineMessage {
	Layout.fillWidth: true
	// Observera att när du använder citationstecken i en sträng måste de undantas.
	text: "Check out <a href=\"https://kde.org\">KDE's website!<a/>"
	onLinkActivated: Qt.openUrlExternally(link)
	visible: true
}
An inline message with rich text

Du kan också anpassa ikonen som visas längst upp till vänster i meddelandet genom att tillhandahålla ett systemikonnamn för egenskapen icon.source. Ikonnamnen ska motsvara ikoner installerade på systemet. Du kan använda ett program såsom Cuttlefish för att bläddra och söka efter tillgängliga ikoner på systemet, och vad deras namn är.

Kirigami.InlineMessage {
	Layout.fillWidth: true
	text: "Look at me! I look SPECIAL!"
	icon.source: "actor"
	visible: true   
}
An inline message with a specified icon

Använda åtgärder i meddelanden på plats

Om dina meddelanden måste vara interaktiva, kan du koppla Kirigami-åtgärder till dina meddelanden på plats. Liksom med sidor, kan du göra det genom att ställa in meddelandets egenskap actions antingen en Kirigami.Action eller ett fält som innehåller Kirigami.Action komponenter.

ColumnLayout {

	Kirigami.InlineMessage {
		id: actionsMessage
		Layout.fillWidth: true
		visible: true

		readonly property string initialText: "Something is hiding around here..."
		text: initialText

		actions: [
			Kirigami.Action {
				enabled: actionsMessage.text == actionsMessage.initialText
				text: qsTr("Add text")
				icon.name: "list-add"
				onTriggered: {
					actionsMessage.text = actionsMessage.initialText + " Peekaboo!";
				}
			},
			Kirigami.Action {
				enabled: actionsMessage.text != actionsMessage.initialText
				text: qsTr("Reset text")
				icon.name: "list-remove"
				onTriggered: actionsMessage.text = actionsMessage.initialText
			}
		]
	}

}
An inline message with two actions

Stängningsknappar

Meddelanden på plats tillhandahåller en stängningsknapp som kan användas för att enkelt avfärda dem.

Normalt är stängningsknappen dold, men det kan överskridas genom att ställa in egenskapen showCloseButton till true.

Kirigami.InlineMessage {
	Layout.fillWidth: true
	text: "Please don't dismiss me..."
	showCloseButton: true
	visible: true   
}
An inline message with close button showing