Använda separata filer och signaler

Separera tungrodd kod i olika filer, och koppla signaler till dina komponenter.

Men varför?

För första gången separerar vi vissa av våra komponenter i sina egna QML-filer. Om vi fortsätter att lägga till saker i main.qml, blir det snart svårt att säga vad som gör vad, och vi riskerar att trassla till vår kod.

Först måste vi lägga till våra nya filer i vår resources.qrc som vi skapade i den första delen av handledningen.

<RCC>
  <qresource prefix="/">
    <file alias="main.qml">contents/ui/main.qml</file>
    <file alias="AddEditSheet.qml">contents/ui/AddEditSheet.qml</file>
    <file alias="KountdownDelegate.qml">contents/ui/KountdownDelegate.qml</file>
  </qresource>
</RCC>

Använda våra nya filer

Vi behöver komma på något sätt att använda våra nya filer i main.qml. Som tur är behöver vi bara inkludera en deklaration av komponenterna i vår main.qml på följande sätt:

AddEditSheet {
  id: addEditSheet
}

Utöka vårt tilläggsblad till ett tilläggs- och redigeringsblad

Medan vi fick vår knapp för tillägg av nedräknare att göra någonting i den förra handledningen, är redigeringsknappen på våra nedräkningskort fortfarande inaktiv. Vi skapade också ett tilläggsblad som vi nu skulle kunna återanvända för att också fungera som ett redigeringsblad ... men innan vi kommer till det, behöver vi lägga till några extra saker i vår main.qml.

main.qml

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root

  title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

  globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {
    isMenu: true
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: i18n("Quit")
        icon.name: "gtk-quit"
        shortcut: StandardKey.Quit
        onTriggered: Qt.quit()
      }
    ]
  }

  ListModel {
    id: kountdownModel
  }

  // Fetches item from addEditSheet.qml and does action on signal
  AddEditSheet {
    id: addEditSheet
    onAdded: kountdownModel.append({
      "name": name,
      "description": description,
      "date": Date.parse(kdate)
    });
    onEdited: kountdownModel.set(index, {
      "name": name,
      "description": description,
      "date": Date.parse(kdate)
    });
    onRemoved: kountdownModel.remove(index, 1)
  }

  // Function called by 'edit' button on card and by 'add'-Action
  function openPopulatedSheet(mode, index = -1, listName = "", listDesc = "", listDate = "") {
    addEditSheet.mode = mode
    addEditSheet.index = index;
    addEditSheet.name = listName
    addEditSheet.description = listDesc
    addEditSheet.kdate = listDate

    addEditSheet.open()
  }

  pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
    title: i18nc("@title", "Kountdown")

    // Kirigami.Action encapsulates a UI action. Inherits from Controls.Action
    actions.main: Kirigami.Action {
      id: addAction
      // Name of icon associated with the action
      icon.name: "list-add"
      // Action text, i18n function returns translated string
      text: i18nc("@action:button", "Add kountdown")
      // What to do when triggering the action
      onTriggered: openPopulatedSheet("add")
    }

    Kirigami.CardsListView {
      id: layout
      model: kountdownModel
      delegate: KountdownDelegate {}
    }
  }
}

The key changes we have made involve the addition of our component definition AddEditSheet (and KountdownDelegate further down) and a new function called openPopulatedSheet().

Låt oss gå igenom definitionen av vårt AddEditSheet:

AddEditSheet { 
  id: addEditSheet
  onEdited: kountdownModel.set(index, {
    name,
    description,
    date,
  });
  onAdded: kountdownModel.append({
    name,
    description,
    date,
  });
}

onAdded and onEdited are signal handlers. Just like onTriggered is called when we click an action, we can use handlers that respond to our custom signals.

AddEditSheet.qml

Looking at our new AddEditSheet.qml—our repurposed adding sheet—we can see how these signals work:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

// Overlay sheets appear over a part of the window
Kirigami.OverlaySheet {
  id: addEditSheet

  // Sheet mode
  property string mode: "add"

  property int index: -1
  property alias name: nameField.text
  property alias description: descriptionField.text
  property alias kdate: dateField.text

  // Signals can be read and certain actions performed when these happen
  signal added (string name, string description, var kdate)
  signal edited(int index, string name, string description, var kdate)
  signal removed(int index)

  header: Kirigami.Heading {
    // i18nc is useful for adding context for translators
    text: mode === "add" ? i18nc("@title:window", "Add kountdown") :
      i18nc("@title:window", "Edit kountdown")
  }
  // Form layouts help align and structure a layout with several inputs
  Kirigami.FormLayout {
    // Textfields let you input text in a thin textbox
    Controls.TextField {
      id: nameField
      // Provides label attached to the textfield
      Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Name:")
      // Placeholder text is visible before you enter anything
      placeholderText: i18n("Event name (required)")
      // What to do after input is accepted (i.e. pressed enter)
      // In this case, it moves the focus to the next field
      onAccepted: descriptionField.forceActiveFocus()
    }
    Controls.TextField {
      id: descriptionField
      Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Description:")
      placeholderText: i18n("Optional")
      onAccepted: dateField.forceActiveFocus()
    }
    Controls.TextField {
      id: dateField
      Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Date:")
      inputMask: "0000-00-00"
      placeholderText: i18n("YYYY-MM-DD")
    }
    // This is a button.
    Controls.Button {
      id: deleteButton
      Layout.fillWidth: true
      text: i18nc("@action:button", "Delete")
      visible: mode === "edit"
      onClicked: {
        addEditSheet.removed(addEditSheet.index)
        close();
      }
    }
    Controls.Button {
      id: doneButton
      Layout.fillWidth: true
      text: i18nc("@action:button", "Done")
      // Button is only enabled if the user has entered something into the nameField
      enabled: nameField.text.length > 0
      onClicked: {
        // Add a listelement to the kountdownModel ListModel
        if(mode === "add") {
          addEditSheet.added(
            nameField.text,
            descriptionField.text,
            dateField.text
          );
        }
        else {
          addEditSheet.edited(
            index,
            nameField.text,
            descriptionField.text,
            dateField.text
          );
        }
        close();
      }
    }
  }
}

Signals invoke their handlers when they are called. In this case, we have created two signals, added and edited, that we can invoke with different outcomes, and to which we can attach information about the countdown we are adding or creating. A neat thing about signals is that they expose the variables defined in them to the functions that are listening to them, which is why we can just call those variable names in our onEdited and onAdded handlers in main.qml. Our signals are invoked by the "Done" button depending on what the mode property, defined at the top of our AddEditSheet, is set to.

Egenskapen mode styr också flera andra saker: i huvudsak vad bladets titel ställs in till, och vilken text som ska inkluderas i våra textfält. Dock är egenskapen mode bara inställd att lägga till ...

Which brings us back to main.qml and our new openPopulatedSheet() function. You might have noticed that this is what it is called now when the countdown-adding action is triggered. This function takes in several arguments which have been provided with defaults. This is helpful when we simply want to add a new countdown, because we can have the concise function call openPopulatedSheet("add"). More importantly, this function sets all the relevant properties in AddEditSheet.

function openPopulatedSheet(mode, index = -1, listName = "", listDesc = "", listDate = "") {
  addEditSheet.mode = mode
  addEditSheet.index = index;
  addEditSheet.name = listName
  addEditSheet.description = listDesc
  addEditSheet.kdate = listDate

  addEditSheet.open()
}
 • mode ändrar tilläggs- och redigeringsbladet beroende på om argumentet är tilldelat "add" eller "edit"
 • index is needed so that when we save our edited countdown, the correct one is modified
 • listName, listDesc och listDate är den relevanta nedräkningsinformationen som måste lägga till i bladets fält

Of course, to actually use our sheet for anything besides adding countdowns first we need to make the edit button on our cards work. But if you look at our Kirigami.CardsListView in main.qml...

Kirigami.CardsListView {
  id: layout
  model: kountdownModel
  delegate: KountdownDelegate {}
}

KountdownDelegate.qml

We've replaced our Kirigami.AbstractCard with a delegate component definition from KountdownDelegate.qml.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.AbstractCard {
  id: kountdownDelegate
  contentItem: Item {
    implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
    implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
    GridLayout {
      id: delegateLayout
      anchors {
        left: parent.left
        top: parent.top
        right: parent.right
      }
      rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
      columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
      columns: root.wideScreen ? 4 : 2

      Kirigami.Heading {
        Layout.fillHeight: true
        level: 1
        text: i18n("%1 days", Math.round((date-Date.now())/86400000))
      }

      ColumnLayout {
        Kirigami.Heading {
          Layout.fillWidth: true
          level: 2
          text: name
        }
        Kirigami.Separator {
          Layout.fillWidth: true
          visible: description.length > 0
        }
        Controls.Label {
          Layout.fillWidth: true
          wrapMode: Text.WordWrap
          text: description
          visible: description.length > 0
        }
      }
      Controls.Button {
        Layout.alignment: Qt.AlignRight
        // Column spanning within grid layout (vertically in this case)
        Layout.columnSpan: 2
        text: i18n("Edit")
        onClicked: openPopulatedSheet("edit", index, name, description, new Date(date).toISOString().slice(0,10))
      }
    }
  }
}

The onClicked property of the "Edit" button on our cards now calls the openPopulatedSheet() function, with the card's fetched list element properties set as the arguments for this function. With these, the sheet can be populated with the correct text.

Därmet har vi ett fullständigt fungerande blad där vi kan lägga till och redigera våra nedräkningar.