Layouter, listvyer och kort

Räkna ut de olika sätten att placera saker på en sida

Placera ut ditt innehåll

Nu när vi förstår hur sidor fungerar, är det dags att lägga till saker i våran. Vi går igenom ett antal viktiga layoutkomponenter och element som är användbara när vi konstruerar vårt program.

Bli inte rädd för de stora kodstyckena. Vi går igenom allting som vi inte har täckt tidigare, och i slutet av avsnittet kommer du att ha ett snyggt program.

Listvyer

Om du någonsin har använt Discover, NeoChat eller Plasmas systeminställningar, har du stött på en ListView. Den låter dig helt enkelt visa data i en lista.

Kirigami.CardsListView {
  id: cardsView
  model: kountdownModel
  delegate: kountdownDelegate
}

Det verkar kryptiskt, men oroa dig inte. Låt oss börja från början.

Vi lägger till komponenten inne i vår Kirigami.ScrollablePage från den tidigare handledningen.

Vi använder Kirigami.CardsListView som är en ListView som enkelt låter oss visa kort i en lista. Dock är listvyer gjorda för att visa data tagen från en modell, för att automatiskt befolkas från en uppsättning data som vi pekar den på. Det är där egenskapen model kommer in: i det här exemplet pekar den på kountdownModel.

Modell

ListModel {
  id: kountdownModel
  // Varje ListElement är ett element i listan, och innehåller information
  ListElement {
    name: "Dog birthday!!"
    description: "Big doggo birthday blowout."
    date: 100
  }
}

Vi lägger till vår kountdownModel inne i vår Kirigami.ApplicationWindow från den tidigare handledningen.

En modell definierar sättet som en datapost är strukturerad. Vår kountdownModel består för tillfället bara av ett element. Genom att titta på vårt ListElement ovan, kan vi se hur data i vår kountdownModel är strukturerade: de innehåller ett namn, en beskrivning och ett datum. Det är inte hugget i sten, och du kan ha olika typer av data i din modell. De två första är bara strängar, och den tredje är ett tal som vi använder som platsmarkering.

Modeller är också användbara på det sätt de kan ändras genom användning av flera metoder. Några viktiga är:

 • ListModel.append(yourobject: jsobject) lägger till ett Javascript-objekt yourobjectsom du tillhandahåller i listmodellen, och placerar det efter det sista objektet i modellen. För att det ska göras korrekt, måste du tillhandahålla ett Javascript-objekt med rätt egenskaper och motsvarande datatyper.
 • ListModel.get(index: int) returnerar JSObject på indexplatsen du tillhandahåller.
 • ListModel.remove(index: int, count: int) tar bort JSObject på den tillhandahållna platsen index, och så många efter den platsen som du anger i count (1 inkluderar bara JSObject på tillhandahållet index)
 • ListModel.set(index: int, yourobject: jsobject) ändrar objektet på tillhandahållen plats index med värdet som tillhandahålls i yourobject. Samma regel som med .append.

Delegera

Medan vår kountdownModel innehåller data som ska visas, hanterar vår kountdownDelegate hur data visas i ListView. Kirigami.CardsListView är konstruerade med delegater av korttyp i åtanke, och vi har verkligen använd ett Kirigami.AbstractCard element som vår delegat i utdraget ovan.

Delegater får automatiskt egenskaperna i listelementen som vi har angivit i vår modell. Vi kan därför bara referera till egenskaperna name, description och date för våra listelement som om de var konventionella variabler inne i vår delegat.

Bygga vårt delegatkort

Component som representerar vår delegat kan läggas till inne i vårt Kirigami.ApplicationWindow . Vi fortsätter sedan med att titta på vad varje del av vår delegatkomponent gör.

Component {
  id: kountdownDelegate
  Kirigami.AbstractCard {
    contentItem: Item {
      // implicitWidth/Height definierar den naturliga bredd/höjd för ett objekt om ingen
      // bredd eller höjd anges. Inställningen nedan definierar en komponents föredragna
      // storlek baserat på dess innehåll
      implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
      implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
      GridLayout {
        id: delegateLayout
        anchors {
          left: parent.left
          top: parent.top
          right: parent.right
        }
        rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
        columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
        columns: root.wideScreen ? 4 : 2

        Kirigami.Heading {
          Layout.fillHeight: true
          level: 1
          text: (date < 100000) ? date : i18n("%1 days", Math.round((date-Date.now())/86400000))
        }

        ColumnLayout {
          Kirigami.Heading {
            Layout.fillWidth: true
            level: 2
            text: name
          }
          Kirigami.Separator {
            Layout.fillWidth: true
            visible: description.length > 0
          }
          Controls.Label {
            Layout.fillWidth: true
            wrapMode: Text.WordWrap
            text: description
            visible: description.length > 0
          }
        }
        Controls.Button {
          Layout.alignment: Qt.AlignRight
          Layout.columnSpan: 2
          text: i18n("Edit")
          // onClicked: snart klart!
        }
      }
    }
  }
}

implicitWidth och implicitHeight

Den första delen vi tar en titt på är hur komponentens bredd och höjd hanteras:

Kirigami.AbstractCard {
  contentItem: Item {
    implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
    implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
    GridLayout {
      id: delegateLayout
      ...
    }
  }
}

Om vi betraktar vår Kirigami.AbstractCard , är den första egenskaperna vi ställer in implicitWidth och implicitHeight. Vi har ställer in dem till delegateLayout.implicitWidth och delegateLayout.implicitHeight, dvs. implicitWidth och implicitHeight i elementet GridLayout. Implicita bredder och höjder är egenskaper som ställs in som en sorts förvalda värden, dvs. om det inte finns någon bredd och höjd inställt för komponenterna. Vi har därför ställt in implicitWidth och implicitHeight i vår Kirigami.AbstractCard till det av vår GridLayout nedanför, för att säkerställa att den inte flyter ut utanför kortet.

Layouter

GridLayout är inne i komponenten Item vi tillhandahåller för egenskapen contentItem. Det är Item som innehåller det som kommer att visas på kortet.

Vi behöver också välja en layout för våra komponenter så att de inte bara staplas upp på varandra. Det finns tre huvudtyper vi kan välja bland:

 • ColumnLayout placerar ut komponenterna vertikalt, i en enda kolumn
 • RowLayout placerar ut komponenterna horisontellt, i en enda rad
 • GridLayout placerar ut komponenterna i ett rutnät med en sammansättning du väljer

Med ColumnLayout och RowLayout, är allt vi behöver göra är att skriva våra komponenter inne i komponenten Layout. Som du kan se, bestämde vi oss för en GridLayout, vilket medför lite mer hantverk.

GridLayout {
  id: delegateLayout
  anchors {
    left: parent.left
    top: parent.top
    right: parent.right
  }
  rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
  columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
  columns: root.wideScreen ? 4 : 2
  ...
}

Det första du ser är våra anchors. Förankringssystemet i QtQuick är ett användbart sätt att säkerställa att komponenterna är placerade på vissa ställen i en överliggande komponent. Vi har förankrat vår GridLayout till vänster, överst och till höger om det överliggande kortet, vilket säkerställer att vårt innehåll sträcker sig över hela kortet.

Därefter anger vi mellanrummet mellan raderna och kolumnerna i vårt rutnät, så att våra komponenter inte trycks ihop. Kirigami tillhandahåller ett antal praktiska fördefinierade enheter att använda i detta syfte:

Kirigami-enhetBildpunkter
smallSpacing4 bildpunkter
largeSpacing8 bildpunkter
gridUnit18 bildpunkter

Som du kanske minns är root identifieraren för vårt Kirigami.ApplicationWindow . Den tillhandahåller egenskapen wideScreen , som används för att avgöra om den aktuella enhetens skärm är en bred skärm (dvs. en datorskärm eller en telefon med liggande orientering). Vi använder ett ternärt villkor här för att variera antalet kolumner i vårt rutnät beroende på vilken skärm vi använder: om det är en bred skärm har rutnätet fyra kolumner, annars har det två.

Inre komponenter

Vi skulle kunna bara skapa tre beteckningar inne i vår delegatkomponent och låta det vara nog. Men det skulle inte se särskilt snyggt ut.

GridLayout {
  ...
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillHeight: true
    level: 1
    text: date
  }

  ColumnLayout {
    Kirigami.Heading {
      Layout.fillWidth: true
      level: 2
      text: name
    }

    Kirigami.Separator {
      Layout.fillWidth: true
      visible: description.length > 0
    }

    Controls.Label {
      Layout.fillWidth: true
      wrapMode: Text.WordWrap
      text: description
      visible: description.length > 0
    }
  }

  Controls.Button {
    Layout.alignment: Qt.AlignRight
    Layout.columnSpan: 2
    text: i18n("Edit")
  }
}

Skärmbild som visar hur ett Card ser ut

 • Vänster, Kirigami.Heading : använder date i ListElement som första nivåns rubrik.
 • Mitten, ColumnLayout: Har en Kirigami.Heading som visar aktivitetsnamnet, en Kirigami.Separator som tillhandahåller den horisontella linjen, och en Controls.Label som visar en uppgifts valfria beskrivning. De senare två komponenterna har egenskapen visible som kontrollerar om beskrivningen är tom eller inte och visar komponenten beroende på resultatet av description.length > 0.
 • Höger, Controls.Button : en knapp som kommer att göra någonting... snart!

Vårt program så långt

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root

  title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

  // ListModel needed for ListView, contains elements to be displayed
  ListModel {
    id: kountdownModel
    // Each ListElement is an element on the list, containing information
    ListElement {
      name: "Dog birthday!!"
      description: "Big doggo birthday blowout."
      date: 100
    }
  }

  Component {
    id: kountdownDelegate
    Kirigami.AbstractCard {
      contentItem: Item {
        implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
        implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
        GridLayout {
          id: delegateLayout
          anchors {
            left: parent.left
            top: parent.top
            right: parent.right
          }
          rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
          columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
          columns: root.wideScreen ? 4 : 2

          Kirigami.Heading {
            // Heading will be as tall as possible while respecting constraints
            Layout.fillHeight: true
            // Level determines the size of the heading
            level: 1
            text: date
          }

          // Layout for positioning elements vertically
          ColumnLayout {
            Kirigami.Heading {
              Layout.fillWidth: true
              level: 2
              text: name
            }
            // Horizontal rule
            Kirigami.Separator {
              Layout.fillWidth: true
              visible: description.length > 0
            }
            // Labels contain text
            Controls.Label {
              Layout.fillWidth: true
              // Word wrap makes text stay within box and shift with size
              wrapMode: Text.WordWrap
              text: description
              visible: description.length > 0
            }
          }
          Controls.Button {
            Layout.alignment: Qt.AlignRight
            // Column spanning within grid layout (vertically in this case)
            Layout.columnSpan: 2
            text: i18n("Edit")
            //onClicked: to be done...
          }
        }
      }
    }
  }

  pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
    title: i18nc("@title", "Kountdown")

    // List view for card elements
    Kirigami.CardsListView {
      id: cardsView
      // Model contains info to be displayed
      model: kountdownModel
      // Delegate is how the information will be presented in the ListView
      delegate: kountdownDelegate
    }
  }
}

Skärmbild av programmets utseende efter att ha gjort färdigt den här lektionen

Så där är vårt grundläggande kort.

Med de här stegen har vi nu lagt grundstenen för att lägga till alla funktioner i vårt program.