Förloppsrader och indikatorer

Tillhandahåll dina användare med information om inläsningstillstånd genom att använda förloppsrader.

När programmet än gör något som tar en märkbart lång tid, bör du använda ett visuellt element som talar om för användaren att någonting händer i bakgrunden.

QtQuick Controls tillhandahåller två användbara komponenter som du kan använda i detta syfte.

Förloppsrad

Controls.ProgressBar är en komponent som enkelt låter dig inkludera förloppsrader i programmet. Det finns fyra huvudegenskaper som du behöver använda:

 • from: Det minsta värdet som representeras av förloppsradens början
 • from: Det maximala värdet som representeras av förloppsradens slut
 • value: Det aktuella värdet för åtgärden som pågår (t.ex. 50 % inläst)
 • indeterminate: om åtgärden som för närvarande pågår har inget klart förloppsvärde, kan du ställa in den här egenskapen till true för att visa för användaren att någonting händer men att förloppet inte ännu är klart (men snart är det).
import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Progressbar App"
  width: 400
  height: 400
  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    ColumnLayout {
      anchors.left: parent.left
      anchors.right: parent.right
      Controls.ProgressBar {
        Layout.fillWidth: true
        from: 0
        to: 100
        value: 50
        indeterminate: false
      }
      Controls.ProgressBar {
        Layout.fillWidth: true
        from: 0
        to: 100
        // value: 50
        indeterminate: true
      }
    }
  }
}

Ovan: förloppsrad vid 50 %, nedan: obestämd förloppsrad

Ovan: förloppsrad vid 50 %, nedan: obestämd förloppsrad

Upptagetindikering

I fallen där inläsningstider är kortare eller det inte är möjligt att mäta förloppet, kan du använda Controls.BusyIndicator istället. Komponenten tillhandahåller ett enkelt spinnande hjul som visar att något händer för användaren.

If you want the indicator to stop running, you can do so by setting the running property to false, in which case the .

import QtQuick
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Progressbar App"
  width: 400
  height: 400
  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: "Toggle busy indicator"
        onTriggered: indicator.running ? indicator.running = false : indicator.running = true
      }
    ]
    Controls.BusyIndicator {
      id: indicator
      anchors.centerIn: parent
    }
  }
}