Överlagringsblad

Överlagringsblad kan tjäna en mängd olika syften både för att förevisa och mata in data.

En Kirigami.OverlaySheet är en enkelt komponent som du kan använda för att komplettera innehåll som visas på en programsida. De är konstruerade för att visa långt, vertikalt innehåll, och kan hantera innehåll som är längre än själva programfönstret.

De kan avfärdas genom att klicka eller röra utanför deras område, eller genom att klicka ikonen 'x' i bladens huvuden.

Lära sig om bladet

För att använda ett överlagringsblad, ska vi skapa det inne i Kirigami-sidan vi vill det ska visas på.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Page {
  id: page
  Layout.fillWidth: true

  Kirigami.OverlaySheet {
    id: mySheet
    Controls.Label {
      Layout.fillWidth: true
      wrapMode: Text.WordWrap
      text: "Weeeeee, overlay sheet!"
    }
  }
}
Enkelt överlagringsblad som bara innehåller text

Överlagringsblad har metoder vi kan använda för att öppna, open() , eller stänga, close() , dem som vi tycker. Normalt är överlagringsblad dolda, så vi behöver åtminstone använda metoden open().

Controls.Button {
  text: "Open mySheet"
  onClicked: mySheet.open()
}

När det öppnas visas överlagringsblad som visas centrerat vertikalt och horisontellt inom dess överliggande sida. Horisontellt är det omgivet av dess överliggande sida även om bredden på dess innehåll överstiger det överliggande objektet. Om bladets vertikala längd överstiger det överliggande objektet, visas bladet från dess topposition, och är rullningsbart.

Globalt blad

Om du vill visa bladet som ett globalt blad, ett som täcker programmets hela bredd, oberoende av sidan det finns under, måste vi ändra överliggande objekt för vårt överlagringsblad till vårt programfönsters överlagringsegenskap. Vi kan göra det med egenskapen parent.

Kirigami.OverlaySheet {
  id: mySheet

  parent: applicationWindow().overlay

  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "Weeeeee, overlay sheet!"
  }
}
Icke-globala överlagringsblad

Icke-globala överlagringsblad

Globalt överlagringsblad

Globalt överlagringsblad

Fast storlek

Ett blad är girigt och använder maximalt tillgänglig bredd på en sida om det behövs. Vi kan undvika det genom att ange implicitWidth eller Layout.preferredWidth för dess underliggande element, som begränsar hur mycket bladet växer på bredden.

Kirigami.OverlaySheet {
  id: mySheet
  Controls.Label {
    Layout.preferredWidth: Kirigami.Units.gridUnit * 25
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "Weeeeee, overlay sheet! I'm so excited!! WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!"
  }
}
Icke-fast med överlagringsblad

Icke-fast med överlagringsblad

Fast med överlagringsblad

Fast med överlagringsblad

Sidhuvud och sidfot

Överlagringsblad har normalt ett sidhuvud som bara innehåller en knapp för att stänga vårt överlagringsblad. Vi kan lägga till en Kirigami.Heading som en titel i vårt sidhuvud för att göra det enkelt för användare att förstå vad bladet är till för. Det görs genom att använda egenskapen header för att innehålla vår Kirigami huvudkomponent.

Kirigami.OverlaySheet {
  id: mySheet

  header: Kirigami.Heading {
    text: "My Overlay Sheet"
  }

  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "Weeeeee, overlay sheet!"
  }
}
Överlagringsblad med titeltext i sidhuvudets område

Vi kan också tillhandahålla en sidfot för vårt överlagringsblad. En sidfot i överlagringsblad är rätt flexibel, men oftast används de för att ge vårt överlagringsblad någon sorts snabb interaktiv inmatning som liknar den som modala dialogrutor tillhandahåller (t.ex. knappar för "Verkställ", "Ok", "Avbryt", "Stäng", etc.).

En sidfot ställs in på i stort sett samma sätt som ett sidhuvud:

Kirigami.OverlaySheet {
  id: mySheet

  header: Kirigami.Heading {
    text: "My Overlay Sheet"
  }

  footer: Controls.DialogButtonBox {
    standardButtons: DialogButtonBox.Close
    onRejected: mySheet.close()
  }

  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "Weeeeee, overlay sheet!"
  }
}
Överlagringsblad med en knapp i sidfotens område

Använda vyer med delegat/modell

Eftersom överlagringsblad är konstruerade för att visa vertikalt innehåll, kan de vara särskilt användbara när de används ihop med komponenter såsom listvyer . När innehåll längre än själva programfönstret, blir överlagringsbladet rullningsbart:

Kirigami.OverlaySheet {
  id: mySheet

  ListView {
    model: 100
    implicitWidth: Kirigami.Units.gridUnit * 30
    delegate: Kirigami.BasicListItem {
      label: "Item in sheet " + modelData
    }
  }
}
Överlagringsblad med en listvy