Meddelanden på plats

Visa meddelanden relaterade till innehållet i programmet

Meddelanden på plats tillhandahåller ett omedelbart sätt för dig att underrätta användare om någonting som hände medan programmet användes.

Grundläggande meddelande på plats

Kirigami.InlineMessage komponenter har två viktiga egenskaper att vara medveten om:

 • visible: Normalt är den inställd till false, så att meddelandet bara visas när du explicit vill det. Det kan överskridas om du vill genom att ställa in den till true. När ett dolt meddelande på plats ställs in att vara synligt, får du en snygg animering.
 • text : Här är platsen där du anger texten för meddelandet på plats
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Page {

  ColumnLayout {
    Kirigami.InlineMessage {
      id: inlineMessage
      Layout.fillWidth: true
      text: "Hello! I am a siiiiiiimple lil' inline message!"
    }

    Controls.Button {
      text: "Show inline message!"
      onClicked: inlineMessage.visible = !inlineMessage.visible
    }
  }
}
Ett fönster som visar en knapp som när du klickar på den skapar ett infogat meddelande med ljusblå bakgrund som dyker upp med text ovanför, nära programmets övre del

Olika typer

Vanliga meddelande på plats är som de ovan: de har en blå bakgrund och en standardikon. Vi kan ändra det med egenskapen type , som låter oss ställa in våra meddelande på plats till en annan typ. Det finns fyra typer vi kan välja mellan:

 • Information (Kirigami.MessageType.Information): förval. Har en blå bakgrund, en 'i' ikon, och används för att kungöra ett resultat eller tala om något generellt för användaren. Det är inte nödvändigt att ställa in det manuellt.
 • Positiv (Kirigami.MessageType.Positive): har en grön bakgrund, bockikon, och anger att något gick bra.
 • Varning (Kirigami.MessageType.Warning): har en orange background, en utropsteckenikon, och kan användas för att varna användaren för någonting de bör vara medvetna om.
 • Fel (Kirigami.MessageType.Error): har en röd bakgrund, en korsikon, och kan användas för att tala om för användaren att någonting har gått fel.
ColumnLayout {

  Kirigami.InlineMessage {
    Layout.fillWidth: true
    text: "Hello! Let me tell you something interesting!"
    visible: true
  }

  Kirigami.InlineMessage {
    Layout.fillWidth: true
    text: "Hey! Let me tell you something positive!"
    type: Kirigami.MessageType.Positive
    visible: true
  }

  Kirigami.InlineMessage {
    Layout.fillWidth: true
    text: "Hmm... You should keep this in mind!"
    type: Kirigami.MessageType.Warning
    visible: true
  }
  
  Kirigami.InlineMessage {
    Layout.fillWidth: true
    text: "Argh!!! Something went wrong!!"
    type: Kirigami.MessageType.Error
    visible: true
  }

}
Ett fönster som visar alla fyra meddelandetyper på plats i blått, grönt, orange och rött

Anpassa text och ikoner

Meddelande på plats stöder rich text, som kan definieras med enkel HTML-liknande taggar. Det låter oss lägga till viss formatering i dina meddelandetexter eller till och med inkludera en extern webblänk om du vill.

Kirigami.InlineMessage {
  Layout.fillWidth: true
  // Observera att när du använder citationstecken i en sträng måste de undantas.
  text: "Check out <a href=\"https://kde.org\">KDE's website!<a/>"
  onLinkActivated: Qt.openUrlExternally(link)
  visible: true
}
Ett meddelande på plats med rich text och en hyperlänk

Du kan också anpassa ikonen som visas längst upp till vänster i meddelandet genom att tillhandahålla ett systemikonnamn för egenskapen icon.source . Ikonnamnen ska motsvara ikoner installerade på systemet. Du kan använda ett program såsom Cuttlefish som tillhandahålls av plasma-sdk för att bläddra och söka efter tillgängliga ikoner på systemet, och vad deras namn är.

Kirigami.InlineMessage {
  Layout.fillWidth: true
  text: "Look at me! I look SPECIAL!"
  icon.source: "actor"
  visible: true
}
Ett meddelande på plats med en angiven ikon

Använda åtgärder i meddelanden på plats

Om dina meddelanden måste vara interaktiva, kan du koppla Kirigami-åtgärder till dina meddelanden på plats. Liksom med sidor, kan du göra det genom att ställa in meddelandets egenskap InlineMessage.actions antingen en Kirigami.Action eller ett fält som innehåller Kirigami.Action komponenter.

ColumnLayout {

  Kirigami.InlineMessage {
    id: actionsMessage
    Layout.fillWidth: true
    visible: true

    readonly property string initialText: "Something is hiding around here..."
    text: initialText

    actions: [
      Kirigami.Action {
        enabled: actionsMessage.text == actionsMessage.initialText
        text: qsTr("Add text")
        icon.name: "list-add"
        onTriggered: {
          actionsMessage.text = actionsMessage.initialText + " Peekaboo!";
        }
      },
      Kirigami.Action {
        enabled: actionsMessage.text != actionsMessage.initialText
        text: qsTr("Reset text")
        icon.name: "list-remove"
        onTriggered: actionsMessage.text = actionsMessage.initialText
      }
    ]
  }
}
Ett meddelande på plats med två åtgärder

Stängningsknappar

Meddelanden på plats tillhandahåller en stängningsknapp som kan användas för att enkelt avfärda dem.

Normalt är stängningsknappen dold, men det kan överskridas genom att ställa in egenskapen showCloseButton till true.

Kirigami.InlineMessage {
  Layout.fillWidth: true
  text: "Please don't dismiss me..."
  showCloseButton: true
  visible: true
}
Ett meddelande på plats med stängningsknapp på höger sida