About page

Information om ditt program

Kirigami.AboutPage låter dig ha en sida som visar programmets copyrightmeddelande tillsammans med listan över bidragsgivare och en del information om vilken plattform det kör på.

Först ska vi redigera vår fil, main.cpp, från tidigare handledningar.

main.cpp

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
#include <QApplication>
#include <QQmlApplicationEngine>
#include <QtQml>
#include <QUrl>
#include <KAboutData>
#include <KLocalizedContext>
#include <KLocalizedString>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QCoreApplication::setAttribute(Qt::AA_EnableHighDpiScaling);

  QApplication app(argc, argv);

  KLocalizedString::setApplicationDomain("helloworld");
  QCoreApplication::setOrganizationName(QStringLiteral("KDE"));
  QCoreApplication::setOrganizationDomain(QStringLiteral("kde.org"));
  QCoreApplication::setApplicationName(QStringLiteral("Hello World"));

  if (qEnvironmentVariableIsEmpty("QT_QUICK_CONTROLS_STYLE")) {
    QQuickStyle::setStyle(QStringLiteral("org.kde.desktop"));
  }

  KAboutData aboutData(
    QStringLiteral("helloworld"),
    i18nc("@title", "Hello World"),
    QStringLiteral("1.0"),
    i18n("Hello world application"),
    KAboutLicense::GPL,
    i18n("(c) 2021"));

  aboutData.addAuthor(
    i18nc("@info:credit", "Your name"),
    i18nc("@info:credit", "Author Role"),
    QStringLiteral("your@email.com"),
    QStringLiteral("https://yourwebsite.com"));

  // Set aboutData as information about the app
  KAboutData::setApplicationData(aboutData);

  // Register a singleton that will be accessible from QML.
  qmlRegisterSingletonType(
    "org.kde.example", // How the import statement should look like
    1, 0, // Major and minor versions of the import
    "About", // The name of the QML object
    [](QQmlEngine* engine, QJSEngine *) -> QJSValue {
      // Here we retrieve our aboutData and give it to the QML engine
      // to turn it into a QML type
      return engine->toScriptValue(KAboutData::applicationData());
    }
  );

  // Load an application from a QML file
  QQmlApplicationEngine engine;

  engine.rootContext()->setContextObject(new KLocalizedContext(&engine));
  engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml")));

  if (engine.rootObjects().isEmpty()) {
    return -1;
  }

  return app.exec();
}

I filen main.cpp inkluderar vi KAboutData , en huvudkomponent i KDE Ramverk som lagrar information om ett program. Informationen kan sedan återanvändas av många andra komponenter i KDE Ramverk. Vi instansierar ett nytt aboutData objekt med dess ganska fullständiga förvalda konstruktor och lägger till information om upphovsmän.

Efter all nödvändig information har angetts, anropar vi KAboutData::setApplicationData för att initiera egenskaperna i objektet QApplication .

Vi skapar sedan en qmlRegisterSingletonType() . Den används för att låta oss importera C++ koden som en modul i vår main.qml med import org.kde.example 1.0.

Dess första argument är webbadressen som kommer att användas för import, det andra och tredje argumentet är huvudversion respektive delversion, det fjärde är typnamnet, namnet som vi kommer att anropa när vi använder vår "Om"-typ, och det sista är en referens till C++-objektet som är exponerat för QML. I det senare fallet använder vi en lambda för att instansiera vår applikations "aboutData" på plats.

main.qml

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

import org.kde.example 1.0

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root

  title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

  globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {
    isMenu: true
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: i18n("Quit")
        icon.name: "gtk-quit"
        shortcut: StandardKey.Quit
        onTriggered: Qt.quit()
      },

      Kirigami.Action { // <==== Action to open About page
        text: i18n("About")
        icon.name: "help-about"
        onTriggered: pageStack.layers.push(aboutPage)
      }
    ]
  }

  Component { // <==== Component that instantiates the Kirigami.AboutPage
    id: aboutPage

    Kirigami.AboutPage {
      aboutData: About
    }
  }

  ListModel {
    id: kountdownModel
  }

  AddEditSheet {
    id: addEditSheet
    onAdded: kountdownModel.append({
      "name": name,
      "description": description,
      "date": Date.parse(kdate)
    });
    onEdited: kountdownModel.set(index, {
      "name": name,
      "description": description,
      "date": Date.parse(kdate)
    });
    onRemoved: kountdownModel.remove(index, 1)
  }

  function openPopulatedSheet(mode, index = -1, listName = "", listDesc = "", listDate = "") {
    addEditSheet.mode = mode
    addEditSheet.index = index;
    addEditSheet.name = listName
    addEditSheet.description = listDesc
    addEditSheet.kdate = listDate

    addEditSheet.open()
  }


  pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
    title: i18nc("@title", "Kountdown")

    actions.main: Kirigami.Action {
      id: addAction
      icon.name: "list-add"
      text: i18nc("@action:button", "Add kountdown")
      onTriggered: openPopulatedSheet("add")
    }

    Kirigami.CardsListView {
      id: layout
      model: kountdownModel
      delegate: KountdownDelegate {}
    }
  }
}

Först använder vi den import som vi definierade i filen main.cpp, nämligen org.kde.example. Vi lägger sedan till en Kirigami.Action i vår globala låda som tar oss till sidan Om, och skapar en komponent med en Kirigami.AboutPage i den, som förväntar sig ett KAboutData::applicationData() objekt. Vi exponerade just det i vår main.cpp och kallade det About, så vi kan använda det här.

CMakeLists

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
project(helloworld)

find_package(ECM REQUIRED NO_MODULE)

set(CMAKE_MODULE_PATH ${ECM_MODULE_PATH})

include(KDEInstallDirs)
include(KDECMakeSettings)
include(KDECompilerSettings NO_POLICY_SCOPE)

find_package(Qt${QT_MAJOR_VERSION} REQUIRED NO_MODULE COMPONENTS
  Core
  Quick
  Test
  Gui
  QuickControls2
  Widgets
)

find_package(KF${QT_MAJOR_VERSION} REQUIRED COMPONENTS
  Kirigami2
  I18n
  CoreAddons
)

add_subdirectory(src)

feature_summary(WHAT ALL INCLUDE_QUIET_PACKAGES FATAL_ON_MISSING_REQUIRED_PACKAGES)

I filen CMakeLists.txt i vår toppkatalog, se till att ha "CoreAddons" i anropet till find_package(). Det behövs för KAboutData .

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
add_executable(helloworld)

target_sources(helloworld PRIVATE
  main.cpp
  resources.qrc
)

target_link_libraries(helloworld
  Qt${QT_MAJOR_VERSION}::Quick
  Qt${QT_MAJOR_VERSION}::Qml
  Qt${QT_MAJOR_VERSION}::Gui
  Qt${QT_MAJOR_VERSION}::QuickControls2
  Qt${QT_MAJOR_VERSION}::Widgets
  KF${QT_MAJOR_VERSION}::Kirigami2
  KF${QT_MAJOR_VERSION}::I18n
  KF${QT_MAJOR_VERSION}::CoreAddons
)

I filen CMakeLists.txt i katalogen src/, behövs ingenting eftersom vi instansierade aboutData på plats.

Köra programmet

Om du nu kör programmet och använder alternativet "Om" i den globala lådan, bör du se vår Om-sida.

Skärmbild av Om-sidan i Kirigami