Čipi

Čipi so majhni elementi, ki se običajno uporabljajo za navajanje povezanih lastnosti.

Komponente Kirigami.Chip so podedovani majhni elementiiz AbstractButton, ki se uporabljajo za prikaz skupnih lastnosti ali filtrov nečesa. To so tipično besedilni elementi, ki so tudi interaktivni inimajo izbirni gumb za brisanje.

Primer čipov v galeriji Kirigami

Hitri zagon

Čipe lahko preprosto dodate s komponento Kirigami.Chip. Z dodelitvijoniza v njegovo polje 'text', damo čipom njihovo ime.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Chips"

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    title: "Chips"

    Kirigami.FormLayout {
      anchors.fill: parent
      Kirigami.Chip {
        text: "Chip 1"
      }
      Kirigami.Chip {
        text: "Chip 2"
      }
      Kirigami.Chip {
        text: "Chip 3"
      }
    }
  }
}
Deklaracija in prikaz žetonov

Z repetitorji (priporočeno)

Ker so čipi namenjeni večkratni uporabi, jih boste verjetno želeli uporabiti nekakšno podatkovno strukturo seznama in iteracijo na njih za prikaz čipov. Za to potrebujemo ListModel in Repeater.

ListModel se uporablja kot shramba za čipe. Za zapolnitev ListModel (in s tem čipov), deklariramo nekaj komponent ListElement, ki vsebuje polje, znano kot besedilo. Ta niz, ki je dodeljen od tukaj, lahko uporabimo v polju text za vsak ponovljeni čip.

Repetitor se uporablja za prikaz čipov. Najprej moramo nastavitimodel Repetitorja v naš ListModel ali ustvarite ListModelznotraj repetitorja. Nato deklariramo komponento Kirigami.Chip znotrajrepetitorja in dodeli njegovo besedilno polje s podatki elementa z uporabolastnosti modelData.

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root
  title: "Chips"

  ListModel {
    id: chips

    ListElement { text: "Chip 1" }
    ListElement { text: "Chip 2" }
    ListElement { text: "Chip 3" }
  }

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    title: "Chips"

    Kirigami.FormLayout {
      anchors.fill: parent
      Repeater {
        Layout.fillWidth: true
        model: chips

        Kirigami.Chip {
        id: chip
          text: modelData
        }
      }
    }
  }
}

Primer aplikacije

Spodnji primer aplikacije prikazuje, kako je mogoče čipe uporabiti v programih kot so seznami opravil.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root
  title: "Chips"

  ListModel {
    id: chips

    ListElement { text: "Chip 1" }
    ListElement { text: "Chip 2" }
    ListElement { text: "Chip 3" }
  }

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    title: "Chips"

    Kirigami.OverlaySheet {
      id: editChipPrompt

      property var chip;
      property var index;

      header: Kirigami.Heading {
        text: "Edit Chip"
      }

      footer: DialogButtonBox {
        standardButtons: DialogButtonBox.Ok | DialogButtonBox.Cancel
        onAccepted: {
          // Both the data from the Repeater and ListModel must be
          // edited in order to update both.
          editChipPrompt.chip.text = editTextField.text;
          chips.setProperty(editChipPrompt.index, "text", editTextField.text);
          editChipPrompt.close();
        }
        onRejected: {
          editChipPrompt.close();
        }
      }

      TextField {
        id: editTextField
      }
    }

    Kirigami.FormLayout {
      anchors.fill: parent
      TextField {
        id: insertTextField
        Kirigami.FormData.label: "Item:"
        onAccepted: chips.append({ text: insertTextField.text })
      }
      // Wrapped in ColumnLayout to prevent binding loops.
      ColumnLayout {
        Layout.alignment: Qt.AlignHCenter
        Repeater {
          model: chips

          Kirigami.Chip {
            id: chip
            text: modelData
            onClicked: {
              editTextField.text = modelData;
              editChipPrompt.chip = chip;
              editChipPrompt.index = index;
              editChipPrompt.open();
            }
            onRemoved: chips.remove(index)
          }
        }
      }
    }
  }
}

Primer aplikacije čipov