Stran o programu

Informacije o vaši aplikaciji

Spletna stran Kirigami.AboutPage vam omogoča, da imate stran, ki prikazuje obvestilo o avtorski pravici aplikacije skupaj z navedbo avtorjev prispevkov in nekaterih informacij, na kateri platformi se izvaja.

Najprej bomo uredili svojo datoteko main.cpp iz prejšnjih vaj.

main.cpp

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
#include <QApplication>
#include <QQmlApplicationEngine>
#include <QtQml>
#include <QUrl>
#include <KAboutData>
#include <KLocalizedContext>
#include <KLocalizedString>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QCoreApplication::setAttribute(Qt::AA_EnableHighDpiScaling);

  QApplication app(argc, argv);

  KLocalizedString::setApplicationDomain("helloworld");
  QCoreApplication::setOrganizationName(QStringLiteral("KDE"));
  QCoreApplication::setOrganizationDomain(QStringLiteral("kde.org"));
  QCoreApplication::setApplicationName(QStringLiteral("Hello World"));

  if (qEnvironmentVariableIsEmpty("QT_QUICK_CONTROLS_STYLE")) {
    QQuickStyle::setStyle(QStringLiteral("org.kde.desktop"));
  }

  KAboutData aboutData(
    QStringLiteral("helloworld"),
    i18nc("@title", "Hello World"),
    QStringLiteral("1.0"),
    i18n("Hello world application"),
    KAboutLicense::GPL,
    i18n("(c) 2021"));

  aboutData.addAuthor(
    i18nc("@info:credit", "Your name"),
    i18nc("@info:credit", "Author Role"),
    QStringLiteral("your@email.com"),
    QStringLiteral("https://yourwebsite.com"));

  // Set aboutData as information about the app
  KAboutData::setApplicationData(aboutData);

  // Register a singleton that will be accessible from QML.
  qmlRegisterSingletonType(
    "org.kde.example", // How the import statement should look like
    1, 0, // Major and minor versions of the import
    "About", // The name of the QML object
    [](QQmlEngine* engine, QJSEngine *) -> QJSValue {
      // Here we retrieve our aboutData and give it to the QML engine
      // to turn it into a QML type
      return engine->toScriptValue(KAboutData::applicationData());
    }
  );

  // Load an application from a QML file
  QQmlApplicationEngine engine;

  engine.rootContext()->setContextObject(new KLocalizedContext(&engine));
  engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml")));

  if (engine.rootObjects().isEmpty()) {
    return -1;
  }

  return app.exec();
}

V datoteko main.cpp vključimo KAboutData , jedrno komponento Ogrodja KDE, ki shrani informacije o aplikaciji. Te informacije lahko nato ponovno uporabijo številne druge komponente Ogrodja KDE. Nov predmet aboutData iniciramo z dokaj popolnim privzetim konstruktorjem in dodamo informacije o avtorju.

Ko so vsi zahtevani podatki nastavljeni, pokličemo KAboutData::setApplicationData za inicializacijo lastnosti predmeta QApplication.

Nato ustvarimo qmlRegisterSingletonType() . To je uporabljeno za uvoz kode C++ kot modula v naši main.qml z import org.kde.example 1.0.

Njen prvi argument je URI, ki bo uporabljen za uvoz, drugi in tretji argumenti sta glavna in manjša različica, četrta je ime vrste, nato ime, ki ga bomo poklicali pri dostopu vrste About in zadnje je sklicevanje na objekt C++, ki je izpostavljen do QML. V slednjem primeru uporabljamo lambda, da postavimo `AboutData" v prostor naše aplikacije.

main.qml

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

import org.kde.example 1.0

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root

  title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

  globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {
    isMenu: true
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: i18n("Quit")
        icon.name: "gtk-quit"
        shortcut: StandardKey.Quit
        onTriggered: Qt.quit()
      },

      Kirigami.Action { // <==== Action to open About page
        text: i18n("About")
        icon.name: "help-about"
        onTriggered: pageStack.layers.push(aboutPage)
      }
    ]
  }

  Component { // <==== Component that instantiates the Kirigami.AboutPage
    id: aboutPage

    Kirigami.AboutPage {
      aboutData: About
    }
  }

  ListModel {
    id: kountdownModel
  }

  AddEditSheet {
    id: addEditSheet
    onAdded: kountdownModel.append({
      "name": name,
      "description": description,
      "date": Date.parse(kdate)
    });
    onEdited: kountdownModel.set(index, {
      "name": name,
      "description": description,
      "date": Date.parse(kdate)
    });
    onRemoved: kountdownModel.remove(index, 1)
  }

  function openPopulatedSheet(mode, index = -1, listName = "", listDesc = "", listDate = "") {
    addEditSheet.mode = mode
    addEditSheet.index = index;
    addEditSheet.name = listName
    addEditSheet.description = listDesc
    addEditSheet.kdate = listDate

    addEditSheet.open()
  }


  pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
    title: i18nc("@title", "Kountdown")

    actions.main: Kirigami.Action {
      id: addAction
      icon.name: "list-add"
      text: i18nc("@action:button", "Add kountdown")
      onTriggered: openPopulatedSheet("add")
    }

    Kirigami.CardsListView {
      id: layout
      model: kountdownModel
      delegate: KountdownDelegate {}
    }
  }
}

Najprej uporabimo uvoz, ki smo ga določili v datoteki main.cpp, in sicer org.kde.example. Nato dodamo Kirigami.Action v naš global drawer ki nas bo poslala na stran About in v njej ustvarila komponento Kirigami.AboutPage , ki pričakuje predmet KAboutData::applicationData() . Izpostavili smo točno to v naši datoteki main.cpp in jo poimenovali About, tako, da jo lahko prenesemo sem.

CMakeLists

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
project(helloworld)

find_package(ECM REQUIRED NO_MODULE)

set(CMAKE_MODULE_PATH ${ECM_MODULE_PATH})

include(KDEInstallDirs)
include(KDECMakeSettings)
include(KDECompilerSettings NO_POLICY_SCOPE)

find_package(Qt${QT_MAJOR_VERSION} REQUIRED NO_MODULE COMPONENTS
  Core
  Quick
  Test
  Gui
  QuickControls2
  Widgets
)

find_package(KF${QT_MAJOR_VERSION} REQUIRED COMPONENTS
  Kirigami2
  I18n
  CoreAddons
)

add_subdirectory(src)

feature_summary(WHAT ALL INCLUDE_QUIET_PACKAGES FATAL_ON_MISSING_REQUIRED_PACKAGES)

V datoteki CMakeLists.txt v mapi najvišjega nivoja, preverite da imate CoreAddons v vašem klicu find_package(). Je potreben za KAboutData .

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
add_executable(helloworld)

target_sources(helloworld PRIVATE
  main.cpp
  resources.qrc
)

target_link_libraries(helloworld
  Qt${QT_MAJOR_VERSION}::Quick
  Qt${QT_MAJOR_VERSION}::Qml
  Qt${QT_MAJOR_VERSION}::Gui
  Qt${QT_MAJOR_VERSION}::QuickControls2
  Qt${QT_MAJOR_VERSION}::Widgets
  KF${QT_MAJOR_VERSION}::Kirigami2
  KF${QT_MAJOR_VERSION}::I18n
  KF${QT_MAJOR_VERSION}::CoreAddons
)

V datoteki CMakeLists.txt file v mapi src/, ni potrebno ničesar, saj smo postavili aboutData na pravo mesto.

Zagon aplikacije

Če zaženete aplikacijo in sprožite dejanje »O programu« v globalnem predalu, bi morali videti našo stran o programu.

![Posnetek zaslona strani o programu Kirigami] (o strani.png)