Strony przewijalne oraz widoki list

Przewijalne strony są użyteczne w połączeniu ze składnikami pionowymi lub dynamicznymi takimi jak widoki list.

Kirigami.ScrollablePage

Kirigami.ScrollablePage jest stroną, która przechowuje przewijalną treść, taką jak widoki ListView. Przewijanie oraz wskaźniki przewijania są samoczynnie zarządzane.

Kirigami.ScrollablePage {
  id: root
  // Prostokąt sam umożliwi swoje przewijanie
  Rectangle {
    width: root.width
    height: 99999
  }
}

Pod prawie każdym względem, przewijalna strona jest taka sama jak zwykła.

ListView w ScrollablePage

Gdy bezpośrednia rzecz podrzędna Kirigami.ScrollablePage wykroczy w pionie poza rozmiar samej strony, to pojawi się pasek przewijania na prawej krawędzi strony, który umożliwi jej przewijanie.

Zrzut ekranu strony przewijalnej NeoChat

Dwie przewijalne strony, obie zawierają widok ListView z własną treścią (Zrzut ekranu NeoChat)

Często masz więcej niż jedną rzecz podrzędną w Kirigami.ScrollablePage, a umieszczenie rzeczy może być złożone - szczególnie w połączeniu z ListView.

 • Dla niegraficznych składników, posiadanie ich w widoku ListView nie zmieni wyglądu strony. Tak więc możemy przemieszczać je wewnątrz ListView. To samo tyczy się rzeczy zakotwiczonych do środka strony, takich jak wiadomości zastępcze dla pustych widoków ListView.
 • Dla innych rzeczy, sens może mieć przeniesienie ich do nagłówka lub stopki Kirigami.ScrollablePage. Umieszczane są tam zazwyczaj paski wyszukiwania.

Wiadomość zastępcza

Możliwym jest dodania Kirigami.PlaceholderMessage z pewnymi podpowiedziami w przypadku, gdy widok listy jest pusty.

Kirigami.ScrollablePage {
  ListView {
    id: listView
    Kirigami.PlaceholderMessage {
      anchors.centerIn: parent
      width: parent.width - (Kirigami.Units.largeSpacing * 4)
      visible: listView.count === 0
      text: i18n("No data found")
      helpfulAction: Kirigami.Action {
	    text: i18n("Load data")
        ...
      }
    }
    model: ...
  }
}

Szukanie w widoku listy

Pole wyszukiwania często jest dodawane do Kirigami.ScrollablePage do filtrowania ListView. Można to zrobić zmieniając domyślne titleDelegate na używanie Kirigami.SearchField .

Kirigami.ScrollablePage {
  titleDelegate: Kirigami.SearchField {
    Layout.topMargin: Kirigami.Units.smallSpacing
    Layout.bottomMargin: Kirigami.Units.smallSpacing
    Layout.fillHeight: true
    Layout.fillWidth: true
    onTextChanged: mySortFilterModel.filterText = text
    KeyNavigation.tab: listView
  }

  ListView {
    id: listView
    ...
  }
}

Pociągnij, aby odświeżyć

Kolejną funkcją, którą zawiera ten składnik, to działanie "pociągnij, aby odświeżyć". Aby jej użyć, wyzwól ją w następujący sposób:

Kirigami.ScrollablePage {
  id: view
  supportsRefreshing: true
  onRefreshingChanged: {
    if (refreshing) {
      myModel.refresh();
    }
  }
  ListView {
    // UWAGA: MyModel nie pochodzi ze składników, jest to czysty przykład na temat tego jak
    // można go użyć wraz z logiką pewnej aplikacji i który może uaktualnić model listy oraz
    // sygnały, gdy skończy.
    model: MyModel {
      onRefreshDone: view.refreshing = false;
    }
    delegate: BasicListItem {}
  }
}

Pociągając w dół, możesz także włączyć wyjątkowy tryb z większym marginesem górnym, który czyni obsługę aplikacji jedną ręką łatwiejszą.