Karty

Karta służy jako przegląd i punkt wejściowy do bardziej szczegółowych danych i może dać bezpośredni dostęp do najważniejszych działań danej rzeczy.

Rodzaje Kirigami Kirigami.AbstractCard oraz Kirigami.Card są używane, aby zaimplementować powszechne składniki kart używane na wielu platformach sieciowych i przenośnych. Kart można używać do wyświetlania zbiorów informacji lub działań w ładny i wyraźny sposób.

Kirigami daje także 3 rodzaje widoków i rzeczy umieszczających, aby pomóc w przedstawianiu kart przy użyciu pięknych i łatwo obsługiwalnych układów.

Abstrakcyjna karta

Kirigami.AbstractCard jest najprostszym rodzajem karty. Jest to tylko prostokąt z cieniem, który może w sobie zawierać dowolną Item. Może także mieć przypisane rzeczy do swoich właściwości header lub footer. W tym przypadku Kirigami.Heading jest jego nagłówkiem a Controls.Label z wrapMode ustawionym na Text.WordWrap jest contentItem karty.

Kirigami.AbstractCard {
  Layout.fillHeight: true
  header: Kirigami.Heading {
    text: qsTr("AbstractCard")
    level: 2
  }
  contentItem: Controls.Label {
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "..."
  }
}
Screenshot of an Abstract Card

Karta

Kirigami.Card dziedziczy z Kirigami.AbstractCard i domyślnie daje więcej możliwości. Karta ma nagłówek składający się z banner oraz nagłówka składającego się z obiektu Kirigami.Action obok swojego głównego składnika.

Kirigami.Card {
  actions: [
    Kirigami.Action {
      text: qsTr("Action1")
      icon.name: "add-placemark"
    },
    Kirigami.Action {
      text: qsTr("Action2")
      icon.name: "address-book-new-symbolic"
    },
    // ...
  ]
  banner {
    source: "../banner.jpg"
    title: "Title Alignment"
    // Tytuł można umieścić na banerze
    titleAlignment: Qt.AlignLeft | Qt.AlignBottom
  }
  contentItem: Controls.Label {
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "My Text"
  }
}

CardsLayout

Kirigami.CardsLayout jest najbardziej użyteczny, gdy przedstawiane karty nie są tworzone przez model lub przez model, który zawsze zawiera niewiele rzeczy. Są przedstawiane jako siatka dwóch kolumn, które pozostaną wyśrodkowane, jeśli aplikacja jest na prawdę szeroka, lub staną się pojedynczą kolumną, jeśli nie ma miejsca na dwie kolumny, tak jak w przypadku ekranów telefonów.

CardsLayout powinien zawsze znajdować się w ColumnLayout.

Jeśli chcesz, to kartę możesz także ustawić w poziomie. W tym przypadku będzie ona szersza niż wyższa i lepiej będzie ją umieścić w ColumnLayout. Jeśli musisz ją umieścić w CardsLayout, to domyślnie będzie miała ustawione columnSpan na 2.

ColumnLayout {
  Kirigami.CardsLayout {
    Kirigami.Card {
      contentItem: Controls.Label {
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: "My Text2"
      }
    }
    Kirigami.AbstractCard { 
      contentItem: Controls.Label {
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: "My Text"
      }
    }
    Kirigami.Card {
      headerOrientation: Qt.Horizontal
      contentItem: Controls.Label {
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: "My Text2"
      }
    }
  }
}
Screenshot of a CardsLayout

CardsListView

Kirigami.CardsListView jest widokiem listy, który może być użyty ze składnikami Kirigami.AbstractCard .

Kirigami.CardsListView rozciągnie karty podrzędne do swojej własnej szerokości. Składnika tego powinno się zatem używać tylko z kartami, które będą wyglądać dobrze przy każdym rozmiarze szerokości. Nie zalecamy używania Kirigami.CardsListView składnika Kirigami.Card, chyba, że zawiera Qt.Horizontal w swojej właściwości headerOrientation.

W wyborze pomiędzy używaniem tego widoku ze składnikiem Kirigami.AbstractCard lub zwykłym widokiem ListView ze składnikami AbstractListItem / BasicListItem rozchodzi się tylko o wygląd.

Kirigami.CardsListView {
  id: view
  model: 100

  delegate: Kirigami.AbstractCard {
    // UWAGA: nigdy nie umieszczaj Layout jako contentItem, bo spowoduje to pętle powiązań
    contentItem: Item {
      implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
      implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
      GridLayout {
        id: delegateLayout
        anchors {
          left: parent.left
          top: parent.top
          right: parent.right
          // WAŻNE: nigdy nie umieszczaj dolnego marginesu
        }
        rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
        columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
        columns: width > Kirigami.Units.gridUnit * 20 ? 4 : 2
        Kirigami.Icon {
          source: "applications-graphics"
          Layout.fillHeight: true
          Layout.maximumHeight: Kirigami.Units.iconSizes.huge
          Layout.preferredWidth: height
        }
        Kirigami.Heading {
          level: 2
          text: qsTr("Product ")+ modelData
        }
        Controls.Button {
          Layout.alignment: Qt.AlignRight
          Layout.columnSpan: 2 
          text: qsTr("Install")
        }
      }
    }
  }
}
Screenshot of a CardsListView

CardsGridView

Użyj Kirigami.CardsGridView , aby wyświetlić karty w siatce.

Jego zachowanie jest takie same jak Kirigami.CardsLayout i umożliwia umieszczenie kart w jednej lub dwóch kolumnach w zależności od dostępnej szerokości.

CardsGridView ma to ograniczenie, że każda karta musi mieć dokładnie tę samą wysokość, więc cellHeight trzeba ustawić ręcznie na wartość, dla której treść musi zmieścić się dla każdej karty podrzędnej.

Jeśli to możliwe, to używaj tylko Kirigami.CardsGridView, gdy potrzebujesz stworzyć wiele kart. Jeśli potrzebujesz tylko kilku kart, to użyj Kirigami.CardsLayout ze składnikiem Repeater.

Kirigami.CardsGridView {
  id: view
  model: ListModel {
    id: mainModel
    // Model o następujących rolach: text, actions oraz image
  }
  delegate:Kirigami.Card {
    id: card
    banner {
      title: model.title
      source: model.image
    }
    contentItem: Controls.Label {
      wrapMode: Text.WordWrap
      text: model.text
    }
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: model.actions.get(0).text
        icon.name: model.actions.get(0).icon
      },
      Kirigami.Action {
        text: model.actions.get(1).text
        icon.name: model.actions.get(1).icon
      }
    ]
  }
}
Screenshot of a CardsGridView