Układy, widoki list oraz karty

Poznawanie różnych sposobów na umieszczanie rzeczy na stronie

Układanie twojej treści

Teraz, gdy już rozumiemy jak działają strony, pora na dodanie naszych rzeczy. Przejdziemy przez kilka ważnych składników układów i rzeczy, które będą użyteczne przy tworzeniu naszej aplikacji.

Niech nie przeraża cię duża ilość kodu! Przejdziemy przez wszystko, o czym jeszcze nie mówiliśmy, a na końcu tego rozdziału będziesz miał ładnie wyglądającą aplikację.

ListViews

If you've ever used Discover, NeoChat, or Plasma's System Settings, you will have come across a ListView. Quite simply, it lets you display data on a list.

Kirigami.CardsListView {
  id: cardsView
  model: kountdownModel
  delegate: kountdownDelegate
}

That seems cryptic, but don't worry. Let's start from the beginning.

We add this component inside our Kirigami.ScrollablePage from the last tutorial.

We're using Kirigami.CardsListView , which is a ListView that allows us to easily display cards in a list. However, ListViews are made to show data taken from a model - to automatically populate itself from a set of data that we point it to. That's where the model property comes in: in this example, it's pointing to kountdownModel.

Model

ListModel {
  id: kountdownModel
  // Każdy ListElement jest rzeczą na liście, która zawiera pewne dane
  ListElement {
    name: "Dog birthday!!"
    description: "Big doggo birthday blowout."
    date: 100
  }
}

We add our kountdownModel inside our Kirigami.ApplicationWindow from the last tutorial.

A model defines the way that a data entry is structured. Our kountdownModel will consist of only one element for now. By looking at our ListElement above, we can see how the data of our kountdownModel are structured: it contains a name, a description, and a date. This isn't set in stone, and you may have different sorts of data in your model. The first two are just strings, and the third is a number we're using as a placeholder.

Modele są także użyteczne w sposób w jaki można je zmieniać poprzez użycie kilku metod. Jedne z ważniejszych to:

Deleguj

While our kountdownModel contains the data that will be displayed, our kountdownDelegate will handle how the data will be displayed in the ListView. Kirigami.CardsListView was designed to display card-type delegates, and we have indeed used a Kirigami.AbstractCard element as our delegate in the excerpt above.

Delegaci samoczynnie otrzymują właściwości ListElements, które określiliśmy w naszym modelu. Stąd możemy odnosić się do właściwości name, description oraz date naszej ListElements tak, jakby były zwykłymi zmiennymi w naszym delegacie.

Budowanie naszej karty delegata

The Component that will represent our delegate can be added inside our Kirigami.ApplicationWindow . We will then proceed by checking what each part of our delegate component does.

Component {
  id: kountdownDelegate
  Kirigami.AbstractCard {
    contentItem: Item {
      // implicitWidth/Height określają naturalną szerokość/wysokość rzeczy, jeśli nie podano
      // szerokości lub wysokości. Ustawienie poniżej określa optymalny rozmiar składnika na
      // podstawie jego treści
      implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
      implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
      GridLayout {
        id: delegateLayout
        anchors {
          left: parent.left
          top: parent.top
          right: parent.right
        }
        rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
        columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
        columns: root.wideScreen ? 4 : 2

        Kirigami.Heading {
          Layout.fillHeight: true
          level: 1
          text: (date < 100000) ? date : i18n("%1 days", Math.round((date-Date.now())/86400000))
        }

        ColumnLayout {
          Kirigami.Heading {
            Layout.fillWidth: true
            level: 2
            text: name
          }
          Kirigami.Separator {
            Layout.fillWidth: true
            visible: description.length > 0
          }
          Controls.Label {
            Layout.fillWidth: true
            wrapMode: Text.WordWrap
            text: description
            visible: description.length > 0
          }
        }
        Controls.Button {
          Layout.alignment: Qt.AlignRight
          Layout.columnSpan: 2
          text: i18n("Edit")
          // onClicked: do zrobienia... w krótce!
        }
      }
    }
  }
}

implicitWidth oraz implicitHeight

The first part we will take a look at is how to manage the width and height of our component:

Kirigami.AbstractCard {
  contentItem: Item {
    implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
    implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
    GridLayout {
      id: delegateLayout
      ...
    }
  }
}

Looking at our Kirigami.AbstractCard , the first properties we set are implicitWidth and implicitHeight. We have set these to the delegateLayout.implicitWidth and delegateLayout.implicitHeight, i.e. the implicitWidth and implicitHeight of the GridLayout element. Implicit widths and heights are properties that are set as a default, i.e. if there is no explicit width or height set for these components. We have therefore set the implicitWidth and implicitHeight of our Kirigami.AbstractCard to that of the GridLayout below to ensure it does not spill out of the card.

Układy

The GridLayout is inside the Item component we have provided for the property contentItem. This is the Item that contains what will be displayed in your card.

We also need to choose a layout for our components so that they don't just pile on top of each other. There are three main types that we can choose from:

 • ColumnLayout lays out your components vertically, in a single column
 • RowLayout lays out your components horizontally, in a single row
 • GridLayout lays out your components in a grid with a composition of your choosing

With ColumnLayout and RowLayout, all we have to do is write our components inside the Layout component. As you can see, we went with a GridLayout, which entails a bit more handiwork.

GridLayout {
  id: delegateLayout
  anchors {
    left: parent.left
    top: parent.top
    right: parent.right
  }
  rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
  columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
  columns: root.wideScreen ? 4 : 2
  ...
}

The first thing you see is our anchors. QtQuick's anchoring system provides a useful way of making sure your components are positioned in certain parts of a parent component. We have anchored our GridLayout to the left, top, and right of the parent card, ensuring our content stretches across the whole card.

Next we specify the spacing between the rows and columns within our grid, so that our components don't bunch up. Kirigami provides a number of handy predefined units to use for this purpose:

Jednostka KirigamiPiksele
smallSpacing4 piks.
largeSpacing8 piks.
gridUnit18 piks.

As you might remember, root is the id of our Kirigami.ApplicationWindow . It provides the wideScreen property, used to determine whether the current device screen is a widescreen (i.e. a computer monitor or a phone in landscape). We use a ternary conditional here to vary the number of columns in our grid depending on the screen we are using: if it's a widescreen, the grid will have 4 columns, else it will have 2.

Inner components

Moglibyśmy stworzyć trzy etykiety wewnątrz naszego składnika delegata i powiedzieć to wszystko. Nie wyglądałoby to jednak szczególnie ładnie.

GridLayout {
  ...
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillHeight: true
    level: 1
    text: date
  }

  ColumnLayout {
    Kirigami.Heading {
      Layout.fillWidth: true
      level: 2
      text: name
    }

    Kirigami.Separator {
      Layout.fillWidth: true
      visible: description.length > 0
    }

    Controls.Label {
      Layout.fillWidth: true
      wrapMode: Text.WordWrap
      text: description
      visible: description.length > 0
    }
  }

  Controls.Button {
    Layout.alignment: Qt.AlignRight
    Layout.columnSpan: 2
    text: i18n("Edit")
  }
}

Screenshot showing how a Card looks like

 • Left, Kirigami.Heading : uses the ListElement's date as a level 1 heading.
 • Middle, ColumnLayout: has a Kirigami.Heading that displays the task name; a Kirigami.Separator , which provides the horizontal line; and a Controls.Label , that displays a task's optional description. The latter two components have a visible property, which checks if the description is empty or not and displays the components depending on the result of description.length > 0.
 • Right, Controls.Button : a button that will do something... soon!

Nasza aplikacja w tej chwili

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root

  title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

  // ListModel needed for ListView, contains elements to be displayed
  ListModel {
    id: kountdownModel
    // Each ListElement is an element on the list, containing information
    ListElement {
      name: "Dog birthday!!"
      description: "Big doggo birthday blowout."
      date: 100
    }
  }

  Component {
    id: kountdownDelegate
    Kirigami.AbstractCard {
      contentItem: Item {
        implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
        implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
        GridLayout {
          id: delegateLayout
          anchors {
            left: parent.left
            top: parent.top
            right: parent.right
          }
          rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
          columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
          columns: root.wideScreen ? 4 : 2

          Kirigami.Heading {
            // Heading will be as tall as possible while respecting constraints
            Layout.fillHeight: true
            // Level determines the size of the heading
            level: 1
            text: date
          }

          // Layout for positioning elements vertically
          ColumnLayout {
            Kirigami.Heading {
              Layout.fillWidth: true
              level: 2
              text: name
            }
            // Horizontal rule
            Kirigami.Separator {
              Layout.fillWidth: true
              visible: description.length > 0
            }
            // Labels contain text
            Controls.Label {
              Layout.fillWidth: true
              // Word wrap makes text stay within box and shift with size
              wrapMode: Text.WordWrap
              text: description
              visible: description.length > 0
            }
          }
          Controls.Button {
            Layout.alignment: Qt.AlignRight
            // Column spanning within grid layout (vertically in this case)
            Layout.columnSpan: 2
            text: i18n("Edit")
            //onClicked: to be done...
          }
        }
      }
    }
  }

  pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
    title: i18nc("@title", "Kountdown")

    // List view for card elements
    Kirigami.CardsListView {
      id: cardsView
      // Model contains info to be displayed
      model: kountdownModel
      // Delegate is how the information will be presented in the ListView
      delegate: kountdownDelegate
    }
  }
}

Screenshot of the app appearance after completing this lesson

Tak więc jest to nasza podstawowa karta!

Tymi krokami, stworzyliśmy fundament do dodawania całej funkcjonalności do naszej aplikacji.