Rozumienie CMakeLists

Poznanie tego jak działają pliki CMakeLists.txt

CMake

In our introductory tutorial, we used CMake as the build system for our application, but we only really paid close attention to one of our CMakeLists.txt files. Here, we're going to go over how it works in a bit more detail.

CMake jest użyteczny, bo umożliwia zautomatyzowanie większości rzeczy, które muszą się wydarzyć przez zbudowaniem programu.

CMakeLists.txt

You might remember this CMakeLists.txt file from the first tutorial:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
project(helloworld)

set(KF_MIN_VERSION "5.68.0")
set(QT_MIN_VERSION "5.12.0")

find_package(ECM ${KF_MIN_VERSION} REQUIRED NO_MODULE)

set(CMAKE_MODULE_PATH ${ECM_MODULE_PATH})

include(KDEInstallDirs)
include(KDECMakeSettings)
include(KDECompilerSettings NO_POLICY_SCOPE)

find_package(Qt5 ${QT_MIN_VERSION} REQUIRED NO_MODULE COMPONENTS Core Quick Test Gui QuickControls2 Widgets)
find_package(KF5 ${KF_MIN_VERSION} REQUIRED COMPONENTS Kirigami2 I18n CoreAddons)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)

add_subdirectory(src)

feature_summary(WHAT ALL INCLUDE_QUIET_PACKAGES FATAL_ON_MISSING_REQUIRED_PACKAGES)

Pierwszy wiersz, project(helloworld) określa nazwę projektu.

After that, we set the versions of our needed tools. cmake_minimum_required(VERSION 3.16) sets the version of CMake we will be calling. We then use set() to define variables (KF5_MIN_VERSION and QT_MIN_VERSION) containing the versions of KDE Frameworks and Qt.

Then we get to a section where we include a number of necessary CMake and KDE settings by using extra-cmake-modules. You shouldn't worry too much about these lines for now and we won't need to change them in this tutorial.

Następujący obszar jest ważny, bo określa, które zależności wciągniemy podczas budowania programu. Spójrzmy na pierwszy wiersz:

find_package(KF5 ${KF5_MIN_VERSION} COMPONENTS Kirigami2 I18n CoreAddons WidgetsAddons)

  • find_package() finds and loads the external component.
  • Pierwszym słowem jest słowo szkieletu (KF5).
  • Następnie wywołujemy zmienną z wersjami, które ustawiliśmy w drugim wierszu.
  • COMPONENTS jest parametrem, który poprzedza dany składnik szkieletu, który dołączymy.
  • Każde słowo po COMPONENTS odnosi się do danego składnika.

The final line, add_subdirectory(src), points CMake into the src/ directory.

1
2
add_executable(helloworld main.cpp resources.qrc)
target_link_libraries(helloworld Qt5::Quick Qt5::Qml Qt5::Gui Qt5::QuickControls2 Qt5::Widgets KF5::Kirigami2 KF5::I18n)

Ponieważ najwięcej robi pierwszy wiersz, to ten może być krótszy.

  • set() is used to set helloworld_SRCS to main.cpp and resources.qrc (if we decide to create additional C++ files we'll need to add them here too)
  • add_executable() takes care of naming our executable and grabbing the files needed to create it
  • target_link_libraries dynamically links the libraries used in our code to our executable.

To ustawienie będzie użyteczne podczas rozwijania większości aplikacji Kirigami.