Indelingen, Lijstweergaven en Kaarten

Uitvogelen van de verschillende manieren van plaatsen van dingen op een pagina

Uw inhoud indelen

Nu we begrijpen hoe pagina's werken, is het tijd om zaken aan de onzen toe te voegen. We zullen door een aantal belangrijke indelingscomponenten en elementen lopen die nuttig zullen zijn bij het ontwerpen van onze toepassing.

Wees niet bang voor de grote stukken code! We zullen alles bespreken wat we eerder niet hebben gedekt en aan het eind van deze sectie zult u een netjes uitziende toepassing hebben.

Lijstweergaven

Als u ooit Discover, NeoChat of Systeeminstellingen van Plasma hebt gebruikt, bent u langs een Lijstweergave gekomen. Heel eenvoudig, Lijstweergaven laten u gegevens in een lijst tonen.

Kirigami.CardsListView {
  id: layout
  model: kountdownModel
  delegate: kountdownDelegate
}

Dat lijkt cryptisch, maar geen getob. Laten we bovenaan beginnen.

Het eerste ding dat u zult opmerken, is dat we Kirigami.CardsListView gebruiken. Dit is een Lijstweergave die ons biedt om gemakkelijk kaarten in een lijst te tonen. Lijstweergaven zijn echter gemaakt om gegevens genomen uit een model te tonen - om automatisch zichzelf te bevolken uit een set gegevens waar we naar wijzen. Dat is waar de eigenschap model in beeld komt: in dit voorbeeld wijst het naar kountdownModel.

Model

ListModel {
  id: kountdownModel
  // Elk ListElement is een element in de lijst, die informatie bevat
  ListElement { name: "Dog birthday!!"; description: "Big doggo birthday blowout."; date: 100 }
}

Een model definieert de manier waarop invoer van gegevens is gestructureerd. Door naar ons bovenstaande ListElement te kijken kunnen we zien hoe elementen van kountdownModel zijn gestructureerd: ze bevatten een naam, een beschrijving en een datum. De eerste twee zijn gewoon tekenreeksen en de derde is getal die we als plaatshouder gebruiken.

Modellen zijn ook nuttig in hoe ze gewijzigd kunnen worden met gebruik van verschillende methoden. Enige belangrijken zijn:

 • ListModelName.append(jsobject uwobject) voegt een JavaScript object toe dat u levert aan het ListModel en plaatst het na het laatste item in het model. Om dit juist te laten gebeuren moet u een JavaScript Object leveren met de juiste eigenschappen en overeenkomstige gegevenstypen.
 • ListModelName.get(int index) geeft het JSObject terug op de indexlocatie die u levert.
 • ListModelName.remove(int index, int count) verwijdert het JSObject op de geleverde indexlocatie en zoveel na die indexlocatie als u wilt (1 bevat alleen het JSObject op de geleverde index)
 • ListModelName.set(int index, jsobject yourobject) wijzigt het item op de geleverde indexlocatie met de waarden geleverd in uwobject. Zelfde regels als met .append.

Overdragen

De gedeleerde behandelt hoe de gegevens van uw ListModel getoond zullen worden in de ListView. CardsListView elementen zijn ontworpen met kaart-type gedelegeerden in gedachte en we hebben inderdaad een element Kirigami.AbstractCard als onze gedelegeerde in het bovenstaande uittreksel gebruikt.

Gedelegeerden ontvangen automatisch de eigenschappen van het ListElements dat we gespecificeerd hebben in ons model. We kunnen daarom gewoon refereren naar de eigenschappen name, description en date van onze ListElements alsof ze een conventionele variabele zijn binnen onze gedelegeerde.

Onze delegatiekaart bouwen

Component {
  id: kountdownDelegate
  Kirigami.AbstractCard {
    contentItem: Item {
      // implicitWidth/Height definiëren de natuurlijke breedte/hoogte van een item als er
      // geen breedte of hoogte is gespecificeerd. De onderstaande instelling definieert een
      // grootte met voorkeur gebaseerd op zijn inhoud
      implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
      implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
      GridLayout {
        id: delegateLayout
        anchors {
          left: parent.left
          top: parent.top
          right: parent.right
        }
        rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
        columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
        columns: root.wideScreen ? 4 : 2

        Kirigami.Heading {
          Layout.fillHeight: true
          level: 1
          text: (date < 100000) ? date : i18n("%1 days", Math.round((date-Date.now())/86400000))
        }

        ColumnLayout {
          Kirigami.Heading {
            Layout.fillWidth: true
            level: 2
            text: name
          }
          Kirigami.Separator {
            Layout.fillWidth: true
            visible: description.length > 0
          }
          Controls.Label {
            Layout.fillWidth: true
            wrapMode: Text.WordWrap
            text: description
            visible: description.length > 0
          }
        }
        Controls.Button {
          Layout.alignment: Qt.AlignRight
          Layout.columnSpan: 2
          text: i18n("Edit")
          // onClicked: nog te doen... spoedig!
        }
      }
    }
  }
}

implicitWidth en implicitHeight

Kirigami.AbstractCard {
  contentItem: Item {
    implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
    implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
    GridLayout {
      id: delegateLayout
      ...
    }
  }
}

Kijkend naar onze Kirigami.AbstractCard, zijn de eerste eigenschappen die we instellen implicitWidth en implicitHeight. We hebben deze ingesteld op de delegateLayout.implicitWidth en delegateLayout.implicitHeight, d.w.z. de implicitWidth en implicitHeight van het element GridLayout. Impliciete breedtes en hoogtes zijn eigenschappen die zijn ingesteld als een soort van standaard, d.w.z. als er geen expliciete breedte of hoogte is ingesteld voor deze componenten. We hebben daarom de implicitWidth en implicitHeight van onze Kirigami.AbstractCard ingesteld op dat van de onderstaande GridLayout om te verzekeren dat de GridLayout niet uit de kaart steekt.

Indelingen

De GridLayout is binnen se component Item die we hebben geleverd voor de eigenschap contentItem. Dit is het item dat bevat wat getoond zal worden in uw kaart.

We moeten ook een indeling voor onze componenten kiezen zodat ze niet op elkaar gestapeld worden. Er zijn drie hoofdtypen waaruit we kunnen kiezen:

 • ColumnLayout zet uw componenten verticaal neer, in een enkele kolom
 • RowLayout zet uw componenten horizontaal neer, in een enkele rij
 • GridLayout zet uw componenten neer in een raster met een compositie naar keuze

Met ColumnLayout en RowLayout, is alles wat we hoeven te doen is onze componenten binnen de component Layout schrijven. Zoals u kunt zien, we gingen voor een raster indeling, die wat meer handwerk vraagt.

GridLayout {
	id: delegateLayout
	anchors {
		left: parent.left
		top: parent.top
		right: parent.right
	}
	rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
	columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
	columns: root.wideScreen ? 4 : 2
  ...
}

Het eerste wat u ziet is ons anker. Het verankeringssysteem van QtQuick biedt een bruikbare manier om te verzekeren dat uw componenten gepositioneerd worden in bepaalde delen van een oudercomponent. We hebben onze GridLayout linksboven verankerd en rechts van de ouderkaart, om te verzekeren dat onze inhoud zich uitstrekt over de gehele kaart.

Vervolgens specificeren we de ruimte tussen se rijen en kolommen in ons raster, zodat onze componenten niet opeenstapelen. Kirigami biedt een aantal handige voorgedefinieerde eenheden om voor dit doel te gebruiken:

Kirigami-eenheidPixels
smallSpacing4px
largeSpacing8px
gridUnit18px

We hebben hier ook een voorwaarde om het aantal kolommen in ons raster te variëren afhankelijk van het scherm dat we gebruiken. Als we een breed scherm gebruiken (d.w.z. een computermonitor of een telefoon in landschap) zal het raster 4 kolommen hebben, anders zullen het er 2 zijn.

Interne componenten

We konden net drie labels in onze gedelegeerde component aanmaken en dan gereed zijn. Maar dat zou er niet erg mooi uit zien.

GridLayout {
  ...

  Kirigami.Heading {
    Layout.fillHeight: true
    level: 1
    text: date
  }

  ColumnLayout {
    Kirigami.Heading {
      Layout.fillWidth: true
      level: 2
      text: name
    }

    Kirigami.Separator {
      Layout.fillWidth: true
      visible: description.length > 0
    }

    Controls.Label {
      Layout.fillWidth: true
      wrapMode: Text.WordWrap
      text: description
      visible: description.length > 0
    }
  }

  Controls.Button {
    Layout.alignment: Qt.AlignRight
    Layout.columnSpan: 2
    text: i18n("Edit")
  }
}

 • Links, Kirigami.Heading: gebruikt de date van ListElement als een level 1 kop.
 • Midden, ColumnLayout: heeft een Kirigami.Heading die de taaknaam toont; een Kirigami.Separator, die de horizontale lijn levert; en een Controls.Label, die een optionele beschrijving van de taak toont. de laatste twee componenten hebben een eigenschap visible, die controleert of de beschrijving leeg is of niet en de componenten toont afhankelijk van het resultaat van description.length > 0.
 • Rechts, Controls.Button: een knop die iets zal doen... spoedig!

Onze toepassing (app) tot zover

Dus hier is onze basis kaart!

Met deze stappen hebben we de basis gelegd voor het toevoegen van alle functionaliteit aan uw toepassing.