Aparte bestanden en signalen gebruiken

Onpraktische code in verschillende bestanden scheiden en signalen aan uw componenten hangen.

Maar waarom?

Voor de eerste keer, zullen we enige van onze componenten in hun eigen QML bestanden scheiden. Als we dingen aan main.qml blijven toevoegen, wordt het snel moeilijk te vertellen wat wat doet en riskeren we modderige code.

Eerst moeten we onze nieuwe bestanden in onze resources.qrc toevoegen die we hebben aangemaakt in het eerste deel van deze inleiding.

<RCC>
  <qresource prefix="/">
    <file alias="main.qml">contents/ui/main.qml</file>
    <file alias="AddEditSheet.qml">contents/ui/AddEditSheet.qml</file>
    <file alias="KountdownDelegate.qml">contents/ui/KountdownDelegate.qml</file>
  </qresource>
</RCC>

Onze nieuwe bestanden gebruiken

We zullen een manier moeten vinden o onze nieuwe bestanden in main.qml te gebruiken. Gelukkig is alles wat we te doen hebben ze met een include declaratie van deze componenten in onze main.qml in te voegen, zoals dit:

AddEditSheet {
  id: addEditSheet
}

Ons vel met toevoegen uitbreiden naar een toevoegen/bewerken vel

In de laatste inleiding maakten we onze aftelling-toevoegenknop om iets te doen, de bewerkingsknop op onze aftelkaarten is nog steeds inactief. We maakten ook een toevoegvel die we nu een ander doel geven om ook te dienen als een bewerkingsvel... maar voordat we daar zijn, moeten we een aantal extra dingen aan onze main.qml toevoegen.

main.qml

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root

  title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

  globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {
    isMenu: true
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: i18n("Quit")
        icon.name: "gtk-quit"
        shortcut: StandardKey.Quit
        onTriggered: Qt.quit()
      }
    ]
  }

  ListModel {
    id: kountdownModel
  }

  // Fetches item from addEditSheet.qml and does action on signal
  AddEditSheet {
    id: addEditSheet
    onAdded: kountdownModel.append({
      "name": name,
      "description": description,
      "date": Date.parse(kdate)
    });
    onEdited: kountdownModel.set(index, {
      "name": name,
      "description": description,
      "date": Date.parse(kdate)
    });
    onRemoved: kountdownModel.remove(index, 1)
  }

  // Function called by 'edit' button on card and by 'add'-Action
  function openPopulatedSheet(mode, index = -1, listName = "", listDesc = "", listDate = "") {
    addEditSheet.mode = mode
    addEditSheet.index = index;
    addEditSheet.name = listName
    addEditSheet.description = listDesc
    addEditSheet.kdate = listDate

    addEditSheet.open()
  }

  pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
    title: i18nc("@title", "Kountdown")

    // Kirigami.Action encapsulates a UI action. Inherits from Controls.Action
    actions.main: Kirigami.Action {
      id: addAction
      // Name of icon associated with the action
      icon.name: "list-add"
      // Action text, i18n function returns translated string
      text: i18nc("@action:button", "Add kountdown")
      // What to do when triggering the action
      onTriggered: openPopulatedSheet("add")
    }

    Kirigami.CardsListView {
      id: layout
      model: kountdownModel
      delegate: KountdownDelegate {}
    }
  }
}

De belangrijkste wijzigingen die we hebben gemaakt omvatten het toevoegen van onze componentdefinitie AddEditSheet (en KountdownDelegate verder omlaag) en een nieuwe functie genaamd openPopulatedSheet.

Laten we door onze definitie AddEditSheet lopen:

AddEditSheet { 
  id: addEditSheet
  onEdited: kountdownModel.set(index, {
    name,
    description,
    date,
  });
  onAdded: kountdownModel.append({
    name,
    description,
    date,
  });
}

onAdded en onEdited zijn behandelaars van signalen. Net als onTriggered wordt aangeroepen wanneer we op een actie klikken, kunnen we behandelaars gebruiken die reageren op onze aangepaste signalen.

AddEditSheet.qml

Kijkend naar onze nieuwe AddEditSheet.qml-ons toevoegvel met een nieuw doel-kunnen we zien hoe deze signalen werken:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

// Overlay sheets appear over a part of the window
Kirigami.OverlaySheet {
  id: addEditSheet

  // Sheet mode
  property string mode: "add"

  property int index: -1
  property alias name: nameField.text
  property alias description: descriptionField.text
  property alias kdate: dateField.text

  // Signals can be read and certain actions performed when these happen
  signal added (string name, string description, var kdate)
  signal edited(int index, string name, string description, var kdate)
  signal removed(int index)

  header: Kirigami.Heading {
    // i18nc is useful for adding context for translators
    text: mode === "add" ? i18nc("@title:window", "Add kountdown") :
      i18nc("@title:window", "Edit kountdown")
  }
  // Form layouts help align and structure a layout with several inputs
  Kirigami.FormLayout {
    // Textfields let you input text in a thin textbox
    Controls.TextField {
      id: nameField
      // Provides label attached to the textfield
      Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Name:")
      // Placeholder text is visible before you enter anything
      placeholderText: i18n("Event name (required)")
      // What to do after input is accepted (i.e. pressed enter)
      // In this case, it moves the focus to the next field
      onAccepted: descriptionField.forceActiveFocus()
    }
    Controls.TextField {
      id: descriptionField
      Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Description:")
      placeholderText: i18n("Optional")
      onAccepted: dateField.forceActiveFocus()
    }
    Controls.TextField {
      id: dateField
      Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Date:")
      inputMask: "0000-00-00"
      placeholderText: i18n("YYYY-MM-DD")
    }
    // This is a button.
    Controls.Button {
      id: deleteButton
      Layout.fillWidth: true
      text: i18nc("@action:button", "Delete")
      visible: mode === "edit"
      onClicked: {
        addEditSheet.removed(addEditSheet.index)
        close();
      }
    }
    Controls.Button {
      id: doneButton
      Layout.fillWidth: true
      text: i18nc("@action:button", "Done")
      // Button is only enabled if the user has entered something into the nameField
      enabled: nameField.text.length > 0
      onClicked: {
        // Add a listelement to the kountdownModel ListModel
        if(mode === "add") {
          addEditSheet.added(
            nameField.text,
            descriptionField.text,
            dateField.text
          );
        }
        else {
          addEditSheet.edited(
            index,
            nameField.text,
            descriptionField.text,
            dateField.text
          );
        }
        close();
      }
    }
  }
}

Signalen roepen hun behandelaars aan wanneer ze worden aangeroepen. In dit geval hebben we twee signalen, added en edited, gemaakt die we aan kunnen roepen met verschillend resultaat en waaraan we informatie kunnen hangen over de aftelling die we toevoegen of aanmaken. Een net ding over signalen is dat ze de erin gedefinieerde variabelen blootstellen aan de functies die er naar luisteren, wat is waarom we deze variabelenamen in onze onEdited en onAdded behandelaars in main.qml kunne aanroepen. Onze signalen worden aangeroepen door de knop 'Gereed' afhankelijk van op wat de eigenschap mode, gedefinieerd bovenaan onze AddEditSheet, is gezet.

De eigenschap mode bestuurt ook verschillende andere dingen: hoofdzakelijk wat in de titel van ons vel is gezet en welke tekst ingevoegd moet worden in onze tekstvelden. Standaard is echter onze eigenschap mode gewoon ingesteld op toevoegen...

Wat ons terugbrengt bij main.qml en onze nieuwe functie openPopulateSheet(). U zult gemerkt hebben dat dit is wat nu aangeroepen wordt wanneer de actie aftelling-toevoegen wordt geactiveerd. Deze functie neemt verschillende argumenten die voorzien van standaarden. Dit helpt wanneer we eenvoudig een nieuwe aftelling willen toevoegen, omdat we de beknopte functie-aanroep openPopulatedSheet("add") kunnen gebruiken. Belangrijker, deze functie zet alle relevante eigenschappen in AddEditSheet.

function openPopulatedSheet(mode, index = -1, listName = "", listDesc = "", listDate = "") {
  addEditSheet.mode = mode
  addEditSheet.index = index;
  addEditSheet.name = listName
  addEditSheet.description = listDesc
  addEditSheet.kdate = listDate

  addEditSheet.open()
}
 • mode wijzigt het toevoegen/bewerken vel afhankelijk van of dit argument is gezet op "toevoegen" of op "bewerken"
 • index is nodig zodat wanneer we onze bewerkte aftelling opslaan, de juiste wordt gewijzigd
 • listName, listDesc en listDate zijn de relevante aftellingdetails die nodig zijn om in de velden van het vel te stoppen

Natuurlijk, om actueel ons vel voor iets naast aftellingen te gebruiken moeten we eerst de bewerkingsknop op onze kaarten laten werken. Maar als u kijkt op onze Kirigami.CardsListView in main.qml...

Kirigami.CardsListView {
  id: layout
  model: kountdownModel
  delegate: KountdownDelegate {}
}

KountdownDelegate.qml

We hebben onze Kirigami.AbstractCard vervangen door een gedelegeerde componentdefinitie uit KountdownDelegate.qml.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.AbstractCard {
  id: kountdownDelegate
  contentItem: Item {
    implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
    implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
    GridLayout {
      id: delegateLayout
      anchors {
        left: parent.left
        top: parent.top
        right: parent.right
      }
      rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
      columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
      columns: root.wideScreen ? 4 : 2

      Kirigami.Heading {
        Layout.fillHeight: true
        level: 1
        text: i18n("%1 days", Math.round((date-Date.now())/86400000))
      }

      ColumnLayout {
        Kirigami.Heading {
          Layout.fillWidth: true
          level: 2
          text: name
        }
        Kirigami.Separator {
          Layout.fillWidth: true
          visible: description.length > 0
        }
        Controls.Label {
          Layout.fillWidth: true
          wrapMode: Text.WordWrap
          text: description
          visible: description.length > 0
        }
      }
      Controls.Button {
        Layout.alignment: Qt.AlignRight
        // Column spanning within grid layout (vertically in this case)
        Layout.columnSpan: 2
        text: i18n("Edit")
        onClicked: openPopulatedSheet("edit", index, name, description, new Date(date).toISOString().slice(0,10))
      }
    }
  }
}

De eigenschap [onClicked(docs:qtquickcontrols;QtQuick.Controls.AbstractButton::clicked)] van de knop "Bewerken" op onze kaarten roept nu de functie openPopulateSheet() aan, met de opgehaalde set lijstelementeigenschappen van de kaart ingesteld als de argumenten voor deze functie. Hiermee kan het vel bevolkt worden met de juiste tekst.

Daarmee hebben we een volledig functioneel vel waar we onze aftellingen kunne toevoegen en bewerken!