Indelingen, Lijstweergaven en Kaarten

Uitvogelen van de verschillende manieren van plaatsen van dingen op een pagina

Uw inhoud indelen

Nu we begrijpen hoe pagina's werken, is het tijd om zaken aan de onzen toe te voegen. We zullen door een aantal belangrijke indelingscomponenten en elementen lopen die nuttig zullen zijn bij het ontwerpen van onze toepassing.

Wees niet bang voor de grote stukken code! We zullen alles bespreken wat we eerder niet hebben gedekt en aan het eind van deze sectie zult u een netjes uitziende toepassing hebben.

Lijstweergaven

Als u ooit Discover, NeoChat of Systeeminstellingen van Plasma hebt gebruikt, bent u langs een ListView gekomen. Heel eenvoudig, het laat u gegevens in een lijst tonen.

Kirigami.CardsListView {
  id: cardsView
  model: kountdownModel
  delegate: kountdownDelegate
}

Dat lijkt cryptisch, maar geen getob. Laten we vanaf het begin beginnen.

We voegen deze component toe in onze Kirigami.ScrollablePage uit de laatste inleiding.

We gaan Kirigami.CardsListView gebruiken, die een ListView is en ons gemakkelijk kaarten biedt om in een lijst te tonen. Lijstweergaven zijn echter gemaakt om gegevens genomen uit een model te tonen - om automatisch zichzelf te bevolken uit een set gegevens waar we naar wijzen. Dat is waar de eigenschap model in beeld komt: in dit voorbeeld wijst het naar kountdownModel.

Model

ListModel {
  id: kountdownModel
  // Elk ListElement is een element in de lijst, die informatie bevat
  ListElement {
    name: "Dog birthday!!"
    description: "Big doggo birthday blowout."
    date: 100
  }
}

We voegen onze kountdownModel toe in onze Kirigami.ApplicationWindow uit de laatste inleiding.

Een model definieert de manier waarop invoer van gegevens zijn gestructureerd. Ons kountdownModel zal, voor nu, bestaan uit slechts één element. Door naar ons bovenstaande ListElement te kijken kunnen we zien hoe gegevens van het kountdownModel zijn gestructureerd: ze bevatten een naam, een beschrijving en een datum. Dit is niet in beton gegoten en u kunt verschillende soorten gegevens in uw model hebben. De eerste twee zijn gewoon tekenreeksen en de derde is een getal dat we als plaatshouder gebruiken.

Modellen zijn ook nuttig in hoe ze gewijzigd kunnen worden met gebruik van verschillende methoden. Enige belangrijken zijn:

Overdragen

Terwijl ons kountdownModel de gegevens bevat die getoond zullen worden, zal onze kountdownDelegate behandelen hoe de gegevens getond zullen worden in de ListView. Kirigami.CardsListView is ontworpen om card-type gedelegeerden te tonen en we hebben inderdaad een element Kirigami.AbstractCard als onze gedelegeerde in het bovenstaande uittreksel.

Gedelegeerden ontvangen automatisch de eigenschappen van het ListElements dat we gespecificeerd hebben in ons model. We kunnen daarom gewoon refereren naar de eigenschappen name, description en date van onze ListElements alsof ze een conventionele variabele zijn binnen onze gedelegeerde.

Onze delegatiekaart bouwen

De Component die onze gedelegeerde representeert kan toegevoegd worden in ons Kirigami.ApplicationWindow . We zullen daarna verder gaan door te controleren wat elk deel van onze gedelegeerde component doet.

Component {
  id: kountdownDelegate
  Kirigami.AbstractCard {
    contentItem: Item {
      // implicitWidth/Height definiëren de natuurlijke breedte/hoogte van een item als er
      // geen breedte of hoogte is gespecificeerd. De onderstaande instelling definieert een
      // grootte met voorkeur gebaseerd op zijn inhoud
      implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
      implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
      GridLayout {
        id: delegateLayout
        anchors {
          left: parent.left
          top: parent.top
          right: parent.right
        }
        rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
        columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
        columns: root.wideScreen ? 4 : 2

        Kirigami.Heading {
          Layout.fillHeight: true
          level: 1
          text: (date < 100000) ? date : i18n("%1 days", Math.round((date-Date.now())/86400000))
        }

        ColumnLayout {
          Kirigami.Heading {
            Layout.fillWidth: true
            level: 2
            text: name
          }
          Kirigami.Separator {
            Layout.fillWidth: true
            visible: description.length > 0
          }
          Controls.Label {
            Layout.fillWidth: true
            wrapMode: Text.WordWrap
            text: description
            visible: description.length > 0
          }
        }
        Controls.Button {
          Layout.alignment: Qt.AlignRight
          Layout.columnSpan: 2
          text: i18n("Edit")
          // onClicked: nog te doen... spoedig!
        }
      }
    }
  }
}

implicitWidth en implicitHeight

Het eerste deel waar we naar zullen kijken is hoe de breedte en hoogte van onze component te beheren:

Kirigami.AbstractCard {
  contentItem: Item {
    implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
    implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
    GridLayout {
      id: delegateLayout
      ...
    }
  }
}

Kijkend naar onze Kirigami.AbstractCard , zijn de eerste eigenschappen die we instellen implicitWidth en implicitHeight. We hebben deze ingesteld op de delegateLayout.implicitWidth en delegateLayout.implicitHeight, d.w.z. de implicitWidth en implicitHeight van het element GridLayout. Impliciete breedtes en hoogtes zijn eigenschappen die zijn ingesteld als een soort van standaard, d.w.z. als er geen expliciete breedte of hoogte is ingesteld voor deze componenten. We hebben daarom de implicitWidth en implicitHeight van onze Kirigami.AbstractCard ingesteld op dat van de onderstaande GridLayout om te verzekeren dat het niet uit de kaart steekt.

Indelingen

De GridLayout is binnen de Item-component die we hebben geleverd voor de eigenschap contentItem. Dit is het Item dat bevat wat getoond zal worden in uw kaart.

We moeten ook een layout voor onze componenten kiezen zodat ze niet op elkaar gestapeld worden. Er zijn drie hoofdtypen waaruit we kunnen kiezen:

 • ColumnLayout zet uw componenten verticaal neer, in een enkele kolom
 • RowLayout zet uw componenten horizontaal neer, in een enkele rij
 • GridLayout zet uw componenten neer in een raster met een compositie naar keuze

Met ColumnLayout en RowLayout, is alles wat we hoeven te doen is onze componenten binnen de component Layout schrijven. Zoals u kunt zien, we gingen voor een GridLayout, die wat meer handwerk vraagt.

GridLayout {
  id: delegateLayout
  anchors {
    left: parent.left
    top: parent.top
    right: parent.right
  }
  rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
  columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
  columns: root.wideScreen ? 4 : 2
  ...
}

Het eerste wat u ziet is ons anchors. Het verankeringssysteem van QtQuick biedt een bruikbare manier om te verzekeren dat uw componenten gepositioneerd worden in bepaalde delen van een oudercomponent. We hebben onze GridLayout linksboven verankerd en rechts van de ouderkaart, om te verzekeren dat onze inhoud zich uitstrekt over de gehele kaart.

Vervolgens specificeren we de ruimte tussen de rijen en kolommen in ons raster, zodat onze componenten niet opeenstapelen. Kirigami biedt een aantal handige voorgedefinieerde eenheden om voor dit doel te gebruiken:

Kirigami-eenheidPixels
smallSpacing4px
largeSpacing8px
gridUnit18px

Zoals u zich misschien herinnert, root is de id van onze Kirigami.ApplicationWindow . Het levert de eigenschap wideScreen , gebruikt om te bepalen of het huidige apparaatscherm een breed scherm is (d.w.z. een computermonitor of een telefoon in landschap). We gebruiken hier een drievoudige voorwaarde om het aantal kolommen in ons raster te variëren afhankelijk van het scherm dat we gebruiken: als het een breed scherm is, zal het raster 4 kolommen hebben, anders zal het er 2 hebben.

Interne componenten

We konden net drie labels in onze gedelegeerde component aanmaken en dan gereed zijn. Maar dat zou er niet erg mooi uit zien.

GridLayout {
  ...
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillHeight: true
    level: 1
    text: date
  }

  ColumnLayout {
    Kirigami.Heading {
      Layout.fillWidth: true
      level: 2
      text: name
    }

    Kirigami.Separator {
      Layout.fillWidth: true
      visible: description.length > 0
    }

    Controls.Label {
      Layout.fillWidth: true
      wrapMode: Text.WordWrap
      text: description
      visible: description.length > 0
    }
  }

  Controls.Button {
    Layout.alignment: Qt.AlignRight
    Layout.columnSpan: 2
    text: i18n("Edit")
  }
}

Schermafdruk die toont hoe een kaart er uitziet

 • Links, Kirigami.Heading : gebruikt de date van ListElement als een niveau 1 kop.
 • Midden, ColumnLayout: heeft een Kirigami.Heading die de taaknaam toont; een Kirigami.Separator , die de horizontale lijn levert; en een Controls.Label , die een optionele beschrijving van de taak toont. De laatste twee componenten hebben een eigenschap visible, die controleert of de beschrijving leeg is of niet en de componenten toont afhankelijk van het resultaat van description.length > 0.
 • Rechts, Controls.Button : een knop die iets zal doen... spoedig!

Onze toepassing (app) tot zover

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root

  title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

  // ListModel needed for ListView, contains elements to be displayed
  ListModel {
    id: kountdownModel
    // Each ListElement is an element on the list, containing information
    ListElement {
      name: "Dog birthday!!"
      description: "Big doggo birthday blowout."
      date: 100
    }
  }

  Component {
    id: kountdownDelegate
    Kirigami.AbstractCard {
      contentItem: Item {
        implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
        implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
        GridLayout {
          id: delegateLayout
          anchors {
            left: parent.left
            top: parent.top
            right: parent.right
          }
          rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
          columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
          columns: root.wideScreen ? 4 : 2

          Kirigami.Heading {
            // Heading will be as tall as possible while respecting constraints
            Layout.fillHeight: true
            // Level determines the size of the heading
            level: 1
            text: date
          }

          // Layout for positioning elements vertically
          ColumnLayout {
            Kirigami.Heading {
              Layout.fillWidth: true
              level: 2
              text: name
            }
            // Horizontal rule
            Kirigami.Separator {
              Layout.fillWidth: true
              visible: description.length > 0
            }
            // Labels contain text
            Controls.Label {
              Layout.fillWidth: true
              // Word wrap makes text stay within box and shift with size
              wrapMode: Text.WordWrap
              text: description
              visible: description.length > 0
            }
          }
          Controls.Button {
            Layout.alignment: Qt.AlignRight
            // Column spanning within grid layout (vertically in this case)
            Layout.columnSpan: 2
            text: i18n("Edit")
            //onClicked: to be done...
          }
        }
      }
    }
  }

  pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
    title: i18nc("@title", "Kountdown")

    // List view for card elements
    Kirigami.CardsListView {
      id: cardsView
      // Model contains info to be displayed
      model: kountdownModel
      // Delegate is how the information will be presented in the ListView
      delegate: kountdownDelegate
    }
  }
}

Schermafdruk van het uiterlijk van de toepassing na afmaken van deze les

Dus hier is onze basis kaart!

Met deze stappen hebben we de basis gelegd voor het toevoegen van alle functionaliteit aan uw toepassing.