Opzetten en aan de slag gaan

Gereed zijn om onze eerste Kirigami toepassing te maken

Vereiste pakketten worden geïnstalleerd

Alvorens te beginnen moeten we enkele zaken installeren. We hebben een C++ compiler, Qt ontwikkelpakketten en Kirigami nodig.

KubuntuKDE Neon
sudo apt install build-essential cmake extra-cmake-modules qtbase5-dev qtdeclarative5-dev qtquickcontrols2-5-dev kirigami2-dev libkf5i18n-dev gettext libkf5coreaddons-dev
ManjaroArch
sudo pacman -S base-devel extra-cmake-modules cmake qt5-base qt5-declarative qt5-quickcontrols2 kirigami2 ki18n kcoreaddons breeze
OpenSUSE
sudo zypper install --type pattern devel_C_C++
sudo zypper install cmake extra-cmake-modules libQt5Core-devel libqt5-qtdeclarative-devel libQt5QuickControls2-devel kirigami2-devel ki18n-devel kcoreaddons-devel qqc2-breeze-style
Fedora
sudo dnf groupinstall "Development Tools" "Development Libraries"
sudo dnf install cmake extra-cmake-modules qt5-qtbase-devel qt5-qtdeclarative-devel qt5-qtquickcontrols2-devel kf5-kirigami2-devel kf5-ki18n-devel kf5-kcoreaddons-devel qqc2-breeze-style

Verdere informatie voor andere distributies is hier te vinden.

Projectstructuur

Terwijl er hulpmiddelen zijn die gemakkelijk onze bestanden in kunnen stellen, gaan we ze handmatig aanmaken. Hiermee begrijpen we de onderdelen beter waaruit onze nieuwe toepassing gaat bestaan.

Eerst maken we onze projectmap aan. De onze gaat "helloworld" heten.

helloworld/
├── CMakeLists.txt
└── src/
  ├── CMakeLists.txt
  ├── main.cpp
  ├── resources.qrc
  └── contents/
    └── ui/
      └── main.qml

In deze map gaan we een src/ map en CMakeLists.txt aanmaken. Het wordt in het algemeen als een goede praktijk beschouwd om al onze bestanden met hoofdcode in een map src/ te plaatsen. Onze map src/ zal op zijn beurt een map genaamd contents/ bevatten, die zelf een map genaamd ui/ bevat. Dit is waar we onze QML-bestanden aanmaken.

Dit is een KDE-conventie, maar niet alle KDE projecten gebruiken deze structuur. U bent vrij om dingen anders op te zetten, maar u zult hiermee rekening moeten houden bij aanmaken van uw bestanden CMakeLists.txt en resources.qrc.

main.qml

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
// Includes relevant modules used by the QML
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

// Provides basic features needed for all kirigami applications
Kirigami.ApplicationWindow {
  // Unique identifier to reference this object
  id: root

  // Window title
  // i18nc() makes a string translatable
  // and provides additional context for the translators
  title: i18nc("@title:window", "Hello World")

  // Set the first page that will be loaded when the app opens
  // This can also be set to an id of a Kirigami.Page
  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Controls.Label {
      // Center label horizontally and vertically within parent object
      anchors.centerIn: parent
      text: i18n("Hello World!")
    }
  }
}

Hier gaan we onze frontend van de toepassing behandelen.

Als u enige Javascript kent, dan zal veel van QML u bekend voorkomen (hoewel het zijn eigen eigenaardigheden heeft). Qt's documentation heeft een uitgebreide hoeveelheid materiaal over deze taal als u zelf iets wilt proberen. Gedurende de loop van deze inleidingen zullen we veel van onze aandacht focussen op onze QML code, waar we Kirigami kunnen gebruiken om er het meeste uit te krijgen.

Laten we ons voor nu focussen op main.qml. Eerst importeren we een aantal belangrijke modulen:

 • QtQuick, de standaard bibliotheek gebruikt in QML toepassingen.
 • QtQuick Controls, die een aantal standaard besturingen levert die we kunnen gebruiken om onze toepassingen interactief te maken.
 • QtQuick Layouts, die hulpmiddelen voor het plaatsen van componenten in de toepassingsvensters levert.
 • Kirigami , die een aantal componenten levert geschikt voor het aanmaken van toepassingen die werken over apparaten met verschillende vormen en groottes.

Daarna komen we bij ons basiselement, Kirigami.ApplicationWindow die enige basis functies levert nodig voor alle Kirigami toepassen. Dit is het venster dat elk van onze pagina's bevat, de hoofdsecties van onze UI.

Daarna zetten we de eigenschap id van het venster op 'root'. ID's zijn nuttig omdat ze ons uniek verwijzen naar een component, zelfs als we er verschillende hebben van hetzelfde type.

We stellen ook de eigenschap van het venster title in op "Hello World". U zult hebben opgemerkt dat we onze tekenreeks "Hello World" hebben ingepakt in een functie genaamd i18nc, waar we de context van de tekenreeks, evenals de tekenreeks zelf, detailleren.

Daarna zetten we de eerste pagina van onze pagina stapel. De meeste Kirigami toepassingen zijn georganiseerd als een stapel pagina's, elke pagina bevat gerelateerde componenten passend bij een specifieke taak. Voor nu houden we het eenvoudig en blijven bij een enkele pagina. pageStack is een initieel lege stapel pagina's geleverd door Kirigami.ApplicationWindow en met pageStack.initialPage: Kirigami.Page {...} zetten we de eerste pagina op gepresenteerd bij het laden van de toepassing op een Kirigami.Page . Deze pagina zal al onze inhoud zal bevatten.

Tenslotte voegen we in onze pagina een Controls.Label in die ons tekst laat plaatsen op onze pagina. We gebruiken anchors.centerIn: parent om ons label horizontaal en verticaal te centreren in ons ouderelement. In dit geval is de oudercomponent van Kirigami.Page . Het laatste ding dat we moeten doen is het zetten van zijn tekst: text: i18n("Hello World!").

main.cpp

main.cpp behandelt de "zakelijke logica" van onze toepassing. C++ is handig omdat het flexibel en snel is, zelfs als het moeilijker is dan andere programmeertalen.

main.cpp is de ingang naar onze toepassing. De twee delen van ons project, de backend en het gebruikersinterface, worden beiden hier opgezet en gestart.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#include <QApplication>
#include <QQmlApplicationEngine>
#include <QtQml>
#include <QUrl>
#include <KLocalizedContext>
#include <KLocalizedString>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QCoreApplication::setAttribute(Qt::AA_EnableHighDpiScaling);
  QApplication app(argc, argv);
  KLocalizedString::setApplicationDomain("helloworld");
  QCoreApplication::setOrganizationName(QStringLiteral("KDE"));
  QCoreApplication::setOrganizationDomain(QStringLiteral("kde.org"));
  QCoreApplication::setApplicationName(QStringLiteral("Hello World"));

  QQmlApplicationEngine engine;

  engine.rootContext()->setContextObject(new KLocalizedContext(&engine));
  engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml")));

  if (engine.rootObjects().isEmpty()) {
    return -1;
  }

  return app.exec();
}

Op dit moment hoeven we niet in teveel detail te gaan met betrekking tot wat onze code in main.cpp doet, maar zijn rol zal aanzienlijk belangrijker worden nadat we besluiten complexere functionaliteit in de toekomst aan onze toepassing toe te voegen. Als u al wat verder wilt gaan dan kunt u meer lezen hoe deze main.cpp werkt in deze pagina.

resources.qrc

Onze resources.qrc is een Qt Resource file. Het bevat de lijst met alle QML bestanden evenals andere bestanden (zoals aangepaste pictogrammen) die ingevoegd zullen worden in het binaire programma.

1
2
3
4
5
<RCC>
  <qresource prefix="/">
    <file alias="main.qml">contents/ui/main.qml</file>
  </qresource>
</RCC>

Merk de regel <file alias="main.qml">contents/ui/main.qml</file> op. Het detailleert welke QML bestanden ingevoegd gaan worden in het compilatieproces. In ons geval gaan we alleen main.qml gebruiken, maar als we meer QML bestanden aan onze code toevoegen, moeten we nagaan dat we het invoegen in bestand resources.qrc door nog een regel zoals deze in te voegen.

Dit hulpbronbestand laat ons het pad "qrc:" + "/main.qml" gebruiken in onze main.cpp, in plaats van het moeten specificeren van het gehele pad "contents/ui/main.qml".

CMakeLists.txt

CMakeLists.txt bestanden zijn nodig om het door KDE gekozen bouwsysteem te gebruiken, CMake. Het bestand CMakeLists.txt in uw bovenste map gaat enige van de karakteristieken van uw toepassing definiëren. Het voegt ook enige van de afhankelijkheden in die we nodig hebben om ons project te compileren.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
project(helloworld)

set(KF_MIN_VERSION "5.68.0")
set(QT_MIN_VERSION "5.12.0")

find_package(ECM ${KF_MIN_VERSION} REQUIRED NO_MODULE)

set(CMAKE_MODULE_PATH ${ECM_MODULE_PATH})

include(KDEInstallDirs)
include(KDECMakeSettings)
include(KDECompilerSettings NO_POLICY_SCOPE)

find_package(Qt5 ${QT_MIN_VERSION} REQUIRED NO_MODULE COMPONENTS Core Quick Test Gui QuickControls2 Widgets)
find_package(KF5 ${KF_MIN_VERSION} REQUIRED COMPONENTS Kirigami2 I18n CoreAddons)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)

add_subdirectory(src)

feature_summary(WHAT ALL INCLUDE_QUIET_PACKAGES FATAL_ON_MISSING_REQUIRED_PACKAGES)

De CMakeLists.txt definieert onze te bouwen projecten. Het meeste van de inhoud hier is slechts om uw project af te trappen. U kunt een regel-bij-regel, uitgebreide uitleg over wat dit bestand CMakeLists doet hier lezen.

Het belangrijkste om te onthouden is dat de afhankelijkheden van Qt en KDE Frameworks beheerd worden met find_package(). U zult deze regels moeten wijzigen en extra componenten toevoegen die u beslist om te gebruiken tijdens de ontwikkeling van uw toepassing.

De laatste regel, add_subdirectory(src), laat CMake wijzen naar de map 'helloworld/src/', waar uw broncode is gelokaliseerd. Laten we eens kijken in het bestand helloworld/src/CMakeLists.txt aldaar.

1
2
add_executable(helloworld main.cpp resources.qrc)
target_link_libraries(helloworld Qt5::Quick Qt5::Qml Qt5::Gui Qt5::QuickControls2 Qt5::Widgets KF5::Kirigami2 KF5::I18n)

Deze is heel wat korter! Laten we doornemen wat het doet:

 • add_executable maakt een uitvoerbaar programma uit de gegeven bronbestanden.
 • target_link_libraries() koppelt dynamisch de bibliotheken, die gebruikt worden in onze code, aan ons uitvoerbare bestand.

Nu we met CMake klaar zijn, laten we kijken naar de bestanden waarmee we de meeste tijd aan gaan werken.

De toepassing compileren en uitvoeren.

We zijn bijna bij de eindstreep. Het laatste wat we moeten doen is bouwen en compileren van onze toepassing. Om dat te doen moeten we in onze map helloworld/ in onze terminaltoepassing naar keuze gaan staan en de volgende commando's uitvoeren:

cmake -B build/
cmake --build build/

En het starten met:

./build/bin/helloworld

Voilà! Nu ziet u uw allereerste Kirigami toepassing voor uw eigen ogen verschijnen.

Schermafdruk van de gegenereerde Kirigami toepassing