Pagina Info over

Informatie over uw toepassing

Kirigami.AboutPage biedt u een pagina die de melding over copyright van de toepassing toont samen met hen die bijdroegen en enige informatie over op welk platform het draait.

Eerst gaan we ons bestand main.cpp uit de vorige inleidingen bewerken.

main.cpp

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
#include <QApplication>
#include <QQmlApplicationEngine>
#include <QtQml>
#include <QUrl>
#include <KAboutData>
#include <KLocalizedContext>
#include <KLocalizedString>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QCoreApplication::setAttribute(Qt::AA_EnableHighDpiScaling);

  QApplication app(argc, argv);

  KLocalizedString::setApplicationDomain("helloworld");
  QCoreApplication::setOrganizationName(QStringLiteral("KDE"));
  QCoreApplication::setOrganizationDomain(QStringLiteral("kde.org"));
  QCoreApplication::setApplicationName(QStringLiteral("Hello World"));

  if (qEnvironmentVariableIsEmpty("QT_QUICK_CONTROLS_STYLE")) {
    QQuickStyle::setStyle(QStringLiteral("org.kde.desktop"));
  }

  KAboutData aboutData(
    QStringLiteral("helloworld"),
    i18nc("@title", "Hello World"),
    QStringLiteral("1.0"),
    i18n("Hello world application"),
    KAboutLicense::GPL,
    i18n("(c) 2021"));

  aboutData.addAuthor(
    i18nc("@info:credit", "Your name"),
    i18nc("@info:credit", "Author Role"),
    QStringLiteral("your@email.com"),
    QStringLiteral("https://yourwebsite.com"));

  // Set aboutData as information about the app
  KAboutData::setApplicationData(aboutData);

  // Register a singleton that will be accessible from QML.
  qmlRegisterSingletonType(
    "org.kde.example", // How the import statement should look like
    1, 0, // Major and minor versions of the import
    "About", // The name of the QML object
    [](QQmlEngine* engine, QJSEngine *) -> QJSValue {
      // Here we retrieve our aboutData and give it to the QML engine
      // to turn it into a QML type
      return engine->toScriptValue(KAboutData::applicationData());
    }
  );

  // Load an application from a QML file
  QQmlApplicationEngine engine;

  engine.rootContext()->setContextObject(new KLocalizedContext(&engine));
  engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml")));

  if (engine.rootObjects().isEmpty()) {
    return -1;
  }

  return app.exec();
}

In het bestand main.cpp voegen we KAboutData is een kerncomponent van KDE Frameworks die ons informatie over onze toepassing laat opslaan. Deze informatie kan daarna opnieuw gebruikt worden door vele andere KDE Frameworks-componenten. We maken een nieuw exemplaar van een object aboutData met zijn tamelijk volledige standaard constructor en voegen informatie over de auteur toe.

Nadat alle vereiste informatie is gezet, roepen we KAboutData::setApplicationData aan om de eigenschappen van het object QApplication .

Daarna maken we een qmlRegisterSingletonType() . Deze wordt gebruikt om ons toe te staan de C++ code als een module in onze main.qml met import org.kde.example 1.0 te importeren.

Zijn eerste argument is de URI die gebruikt zal worden voor het importeren, het tweede en het derde argument zijn respectievelijk majeure en mineure versies, het vierde is het type naam, de naam die we zullen aanroepen bij toegang tot ons type About en het laatste is een referentie naar het C++ object dat wordt blootgesteld aan QML. In het laatste geval gebruiken we een lambda om ter plekke en exemplaar te maken van de aboutData van onze toepassing.

main.qml

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

import org.kde.example 1.0

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root

  title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

  globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {
    isMenu: true
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: i18n("Quit")
        icon.name: "gtk-quit"
        shortcut: StandardKey.Quit
        onTriggered: Qt.quit()
      },

      Kirigami.Action { // <==== Action to open About page
        text: i18n("About")
        icon.name: "help-about"
        onTriggered: pageStack.layers.push(aboutPage)
      }
    ]
  }

  Component { // <==== Component that instantiates the Kirigami.AboutPage
    id: aboutPage

    Kirigami.AboutPage {
      aboutData: About
    }
  }

  ListModel {
    id: kountdownModel
  }

  AddEditSheet {
    id: addEditSheet
    onAdded: kountdownModel.append({
      "name": name,
      "description": description,
      "date": Date.parse(kdate)
    });
    onEdited: kountdownModel.set(index, {
      "name": name,
      "description": description,
      "date": Date.parse(kdate)
    });
    onRemoved: kountdownModel.remove(index, 1)
  }

  function openPopulatedSheet(mode, index = -1, listName = "", listDesc = "", listDate = "") {
    addEditSheet.mode = mode
    addEditSheet.index = index;
    addEditSheet.name = listName
    addEditSheet.description = listDesc
    addEditSheet.kdate = listDate

    addEditSheet.open()
  }


  pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
    title: i18nc("@title", "Kountdown")

    actions: [
      Kirigami.Action {
        id: addAction
        icon.name: "list-add"
        text: i18nc("@action:button", "Add kountdown")
        onTriggered: openPopulatedSheet("add")
      }
    ]

    Kirigami.CardsListView {
      id: layout
      model: kountdownModel
      delegate: KountdownDelegate {}
    }
  }
}

Ten eerste gebruiken we het geïmporteerde dat we definiëren in het bestand main.cpp, namelijk org.kde.example. Daarna voegen we een Kirigami.Action toe aan onze global drawer die ons naar de pagina About (Info over) zendt en een component met een Kirigami.AboutPage erin aanmaakt, die een object KAboutData::applicationData() verwacht. We stellen precies dat zichtbaar in onze main.cpp en noemen het About, zodat we het hier kunnen doorgeven.

CMakeLists

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
project(helloworld)

find_package(ECM REQUIRED NO_MODULE)

set(CMAKE_MODULE_PATH ${ECM_MODULE_PATH})

include(KDEInstallDirs)
include(KDECMakeSettings)
include(KDECompilerSettings NO_POLICY_SCOPE)

find_package(Qt6 REQUIRED NO_MODULE COMPONENTS
  Core
  Quick
  Test
  Gui
  QuickControls2
  Widgets
)

find_package(KF6 REQUIRED COMPONENTS
  Kirigami2
  I18n
  CoreAddons
)

add_subdirectory(src)

feature_summary(WHAT ALL INCLUDE_QUIET_PACKAGES FATAL_ON_MISSING_REQUIRED_PACKAGES)

In het bestand CMakeLists.txt in onze hoofdmap, gaan we na dat CoreAddons in uw aanroep find_package() aanwezig is. Het is nodig voor KAboutData .

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
add_executable(helloworld)

target_sources(helloworld PRIVATE
  main.cpp
  resources.qrc
)

target_link_libraries(helloworld
  Qt6::Quick
  Qt6::Qml
  Qt6::Gui
  Qt6::QuickControls2
  Qt6::Widgets
  KF6::Kirigami2
  KF6::I18n
  KF6::CoreAddons
)

In het bestand CMakeLists.txt in de map src/, is niets nodig omdat we ter plekken een exemplaar van onze aboutData hebben gemaakt.

De toepassing uitvoeren

Als u nu uw toepassing uitvoert en de actie "Info over" aanklikt in de globale schuiflade zou u uw pagina Info over moeten zien.

Schermafdruk van de pagina Info over van Kirigami