Usar fitxers i senyals separats

Separar el codi difícil de manejar en diferents fitxers i adjuntar els senyals als vostres components.

Però, per què?

Per primera vegada, separarem alguns dels nostres components en els seus propis fitxers en QML. Si seguim afegint coses a main.qml, ràpidament serà difícil saber què fa què, i correm el risc d'enterbolir el nostre codi.

Primer haurem d'afegir els nostres fitxers nous dins del nostre resources.qrc, el qual hem creat a la primera part d'aquesta guia d'aprenentatge.

<RCC>
	<qresource prefix="/">
		<file alias="main.qml">contents/ui/main.qml</file>
		<file alias="AddEditSheet.qml">contents/ui/AddEditSheet.qml</file>
		<file alias="KountdownDelegate.qml">contents/ui/KountdownDelegate.qml</file>
	</qresource>
</RCC>

Usar els nostres fitxers nous

Ens caldrà trobar alguna forma d'utilitzar els nostres fitxers nous en el main.qml. Afortunadament, tot el que hem de fer és incloure una declaració d'aquests components en el nostre main.qml, com aquesta:

AddEditSheet {
	id: addEditSheet
}

Estendre el nostre full d'afegir a un full d'afegir/editar

Mentre que a l'última guia d'aprenentatge hem fet que el nostre botó d'afegir un compte enrere fes alguna cosa, el botó d'editar en les nostres targetes de compte enrere encara segueix inactiu. També hem creat un full d'afegir que ara podríem reutilitzar perquè també serveixi com un full d'editar... però abans d'arribar a això, necessitem afegir un parell de coses addicionals al nostre main.qml.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
import QtQuick 2.6
import QtQuick.Controls 2.0 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.2
import org.kde.kirigami 2.13 as Kirigami

// Base element, provides basic features needed for all kirigami applications
Kirigami.ApplicationWindow {
	// ID provides unique identifier to reference this element
	id: root
	
	// Window title
	title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

	// Global drawer element with app-wide actions
	globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {
		// Makes drawer a small menu rather than sliding pane
		isMenu: true
		actions: [
			Kirigami.Action {
				text: i18n("Quit")
				icon.name: "gtk-quit"
				shortcut: StandardKey.Quit
				onTriggered: Qt.quit()
			}
		]
	}
	
	// ListModel needed for ListView, contains elements to be displayed
	ListModel {
		id: kountdownModel
	}
	
	// Fetches item from addEditSheet.qml and does action on signal
	AddEditSheet { 
		id: addEditSheet
		onAdded: kountdownModel.append({
			"name": name, 
			"description": description, 
			"date": Date.parse(kdate)
		});
		onEdited: kountdownModel.set(index, {
			"name": name, 
			"description": description, 
			"date": Date.parse(kdate) 
		});
		onRemoved: kountdownModel.remove(index, 1)
	}

	// Function called by 'edit' button on card and by 'add'-Action
	function openPopulateSheet(mode, index = -1, listName = "", listDesc = "", listDate = "") {
		addEditSheet.mode = mode
		addEditSheet.index = index;
		addEditSheet.name = listName
		addEditSheet.description = listDesc
		addEditSheet.kdate = listDate

		addEditSheet.open()
	}


	// Initial page to be loaded on app load
	pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
		// Title for the current page, placed on the toolbar
		title: i18nc("@title", "Kountdown")

		// Kirigami.Action encapsulates a UI action. Inherits from QQC2 Action
		actions.main: Kirigami.Action {
			id: addAction
			// Name of icon associated with the action
			icon.name: "list-add"
			// Action text, i18n function returns translated string
			text: i18nc("@action:button", "Add kountdown")
			// What to do when triggering the action
			onTriggered: openPopulateSheet("add")
		}
		
		// List view for card elements
		Kirigami.CardsListView {
			id: layout
			// Model contains info to be displayed
			model: kountdownModel
			// Delegate is how the information will be presented in the ListView
			delegate: KountdownDelegate {}
		}
	}
}

Els canvis clau que hem realitzat impliquen l'addició de la nostra definició de component AddEditSheet (i KountdownDelegate més avall) i una funció nova anomenada openPopulateSheet.

Vegem la nostra definició AddEditSheet:

AddEditSheet { 
	id: addEditSheet
	onEdited: kountdownModel.set(index, {
		name, 
		description, 
		date, 
	});
	onAdded: kountdownModel.append({
		name, 
		description, 
		date, 
	});
}

onAdded i onEdited són controladors de senyals. Igual com onTriggered es crida quan fem clic sobre una acció, també podem utilitzar controladors que responguin als nostres senyals personalitzats. Mirant el nostre nou AddEditSheet.qml -el nostre full d'afegir recuperat-, podem veure com funcionen aquests senyals:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
import QtQuick 2.6
import QtQuick.Controls 2.3 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.2
import org.kde.kirigami 2.13 as Kirigami

// Overlay sheets appear over a part of the window
Kirigami.OverlaySheet {
	id: addEditSheet
	
	// Sheet mode
	property string mode: "add"
	
	property int index: -1
	property alias name: nameField.text
	property alias description: descriptionField.text
	property alias kdate: dateField.text
	
	// Signals can be read and certain actions performed when these happen
	signal added (string name, string description, var kdate)
	signal edited(int index, string name, string description, var kdate)
	signal removed(int index)
	
	header: Kirigami.Heading {
		// i18nc is useful for adding context for translators
		text: mode === "add" ? i18nc("@title:window", "Add kountdown") : 
			i18nc("@title:window", "Edit kountdown")
	}
	// Form layouts help align and structure a layout with several inputs
	Kirigami.FormLayout {
		// Textfields let you input text in a thin textbox
		Controls.TextField {
			id: nameField
			// Provides label attached to the textfield
			Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Name:")
			// Placeholder text is visible before you enter anything
			placeholderText: i18n("Event name (required)")
			// What to do after input is accepted (i.e. pressed enter)
			// In this case, it moves the focus to the next field
			onAccepted: descriptionField.forceActiveFocus()
		}
		Controls.TextField {
			id: descriptionField
			Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Description:")
			placeholderText: i18n("Optional")
			onAccepted: dateField.forceActiveFocus()
		}
		Controls.TextField {
			id: dateField
			Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Date:")
			inputMask: "0000-00-00"
			placeholderText: i18n("YYYY-MM-DD")
		}
		// This is a button.
		Controls.Button {
			id: deleteButton
			Layout.fillWidth: true
			text: i18nc("@action:button", "Delete")
			visible: mode === "edit"
			onClicked: {
				addEditSheet.removed(addEditSheet.index)
				close();
			}
		}
		Controls.Button {
			id: doneButton
			Layout.fillWidth: true
			text: i18nc("@action:button", "Done")
			// Button is only enabled if the user has entered something into the nameField
			enabled: nameField.text.length > 0
			onClicked: {
				// Add a listelement to the kountdownModel ListModel
				if(mode === "add") {
					addEditSheet.added(
						nameField.text, 
						descriptionField.text, 
						dateField.text
					);
				}
				else {
					addEditSheet.edited(
						index, 
						nameField.text, 
						descriptionField.text, 
						dateField.text 
					);
				}
				close();
			}
		}
	}
}

Quan se'ls crida, els senyals invoquen als seus controladors. En aquest cas, hem creat dos senyals que podem invocar amb resultats diferents, i als quals podem adjuntar informació sobre el compte enrere que estem afegint o creant. Una cosa interessant sobre els senyals és que exposen les variables definides en elles a les funcions que les estan escoltant, amb el qual podem cridar a aquests noms de variable en els nostres controladors onEdited i onAdded en el main.qml. Els nostres senyals són invocats pel botó Done depenent d'en què s'estableixi la propietat mode, definida a la part superior de la nostra AddEditSheet.

La propietat mode també controla diverses altres coses: principalment, en què s'ha establert el títol del nostre full i quin text s'inclourà en els nostres camps de text. No obstant això, de manera predeterminada, la nostra propietat mode estarà establerta per a afegir...

El que ens porta de tornada al main.qml i la nostra funció openPopulateSheet nova. És possible que hàgiu notat que aquesta és la que es cridarà ara quan s'activi l'acció d'afegir un compte enrere. Aquesta funció pren diversos arguments que s'han proporcionat amb valors predeterminats. Això és útil quan senzillament volem afegir un compte enrere, perquè podem tenir la crida a la funció concisa openPopulateSheet("add"). Més important encara, aquesta funció estableix totes les propietats rellevants a AddEditSheet`.

function openPopulateSheet(mode, index = -1, listName = "", listDesc = "", listDate = "") {
	addEditSheet.mode = mode
	addEditSheet.index = index;
	addEditSheet.name = listName
	addEditSheet.description = listDesc
	addEditSheet.kdate = listDate
	
	addEditSheet.open()
}
  • El mode canvia el full d'afegir/editar depenent de si aquest argument està establert a "add" o a "edit".
  • Es necessita un argument index, de manera que quan desem el nostre compte enrere editat, es modifiqui el correcte.
  • listName, listDesc i listDate són els detalls rellevants del compte enrere que han de col·locar-se en els camps del full.

Per descomptat, per a emprar el nostre full per a qualsevol cosa a més d'afegir comptes enrere, primer haurem de fer que funcioni el botó d'editar en les nostres targetes. Però si veieu la nostra Kirigami.CardsListView en el main.qml...

Kirigami.CardsListView {
	id: layout
	model: kountdownModel
	delegate: KountdownDelegate {}
}

Substituïm la nostra Kirigami.AbstractCard amb una definició de component delegat des de KountdownDelegate.qml.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
import QtQuick 2.6
import QtQuick.Controls 2.0 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.2
import org.kde.kirigami 2.13 as Kirigami

Kirigami.AbstractCard {
	id: kountdownDelegate
	// contentItem property includes the content to be displayed on the card
	contentItem: Item {
    	// implicitWidth/Height define the natural width/height of an item if no width or height is specified
		// The setting below defines a component's preferred size based on its content
		implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
		implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
		GridLayout {
			id: delegateLayout
			// QtQuick anchoring system allows quick definition of anchor points for positioning
			anchors {
				left: parent.left
				top: parent.top
				right: parent.right
			}
			rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
			columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
			columns: root.wideScreen ? 4 : 2
				
			Kirigami.Heading {
				// Heading will be as tall as possible while respecting constraints
				Layout.fillHeight: true
				// Level determines the size of the heading
				level: 1
				text: i18n("%1 days", Math.round((date-Date.now())/86400000))
			}
			
			// Layout for positioning elements vertically
			ColumnLayout {
				Kirigami.Heading {
					Layout.fillWidth: true
					level: 2
					text: name
				}
				// Horizontal rule
				Kirigami.Separator {
					Layout.fillWidth: true
					visible: description.length > 0
				}
				// Labels contain text
				Controls.Label {
					Layout.fillWidth: true
					// Word wrap makes text stay within box and shift with size
					wrapMode: Text.WordWrap
					text: description
					visible: description.length > 0
				}
			}
			Controls.Button {
				Layout.alignment: Qt.AlignRight
				// Column spanning within grid layout (vertically in this case)
				Layout.columnSpan: 2
				text: i18n("Edit")
				onClicked: openPopulateSheet("edit", index, name, description, new Date(date).toISOString().slice(0,10))
			}
		}
	}
}

La propietat onClicked del botó Edita en les nostres targetes, ara crida a la funció openPopulateSheet, amb les propietats de l'element de llista obtingudes des de la targeta establertes com els arguments per a aquesta funció. Amb aquestes, el full es pot omplir amb el text correcte.

Amb això, ja tenim un full completament funcional on podrem afegir i editar els nostres comptes enrere!