Tipografia

Dissenyar el contingut

Capçaleres

El Kirigami proporciona un Heading que es pot utilitzar per a títols de pàgines o de seccions.

import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 1"
  level: 1
}
Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 2"
  level: 2
}
Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 3"
  level: 3
}
Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 4"
  level: 4
}
Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 5"
  level: 5
}
Cinc encapçalaments amb nivells diferents per a comparar la mida

Etiquetes

Els elements de text hauran d'emprar l'element Label de QtQuick Controls 2.

import QtQuick.Controls 2.15 as Controls

Controls.Label {
  text: "My text"
}

Alineació del text

Podeu alinear els elements de text utilitzant les propietats horizontalAlignment i verticalAlignment.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter 
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.Wrap
  }
  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.Wrap
  }
}
Capçalera i text lorem ipsum alineat al centre horitzontal

Capçalera i text lorem ipsum alineat al centre horitzontal

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami
ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignRight
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.Wrap
  }
  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignRight
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.Wrap

  }
}
Capçalera i text lorem ipsum usant text alineat a la dreta

Capçalera i text lorem ipsum usant text alineat a la dreta

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    verticalAlignment: Text.AlignBottom
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.WordWrap
  }
  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    verticalAlignment: Text.AlignTop
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.WordWrap
  }
}
Capçalera amb alineació vertical inferior i text lorem ipsum amb alineació vertical superior

Capçalera amb alineació vertical inferior i text lorem ipsum amb alineació vertical superior

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    verticalAlignment: Text.AlignTop
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.WordWrap
  }
  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    verticalAlignment: Text.AlignBottom
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.WordWrap
  }
}
Capçalera amb alineació vertical superior i text lorem ipsum amb alineació vertical inferior

Capçalera amb alineació vertical superior i text lorem ipsum amb alineació vertical inferior

Text enriquit

El QML permet mostrar (i editar) el text enriquit. El comportament es pot controlar mitjançant la propietat textFormat.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls

Controls.Label {
  text: "<p>List of fruits</p>
  <ul>
    <li>Apple</li>
    <li>Cherry</li>
    <li>Orange</li>
    <li><del>Banana</del></li>
  </ul>
  <p>Don't eat Banana, they are <strong>evil</strong></p>"
}
Una etiqueta que conté una llista de fruites que utilitzen etiquetes HTML com ara paràgraf, llistes desordenades i tipus de lletra en negreta

Una etiqueta que conté una llista de fruites que utilitzen etiquetes HTML com ara paràgraf, llistes desordenades i tipus de lletra en negreta

Tema

La mida del tipus de lletra del Kirigami.Theme està disponible en la vostra aplicació com una Kirigami.Theme.defaultFont.pointSize.