Tipografia

Dissenyar el contingut

Capçaleres

El Kirigami proporciona un Heading que es pot utilitzar per a títols de pàgines o de seccions.

import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Kirigami Heading"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: ColumnLayout {
        anchors.fill: parent
        Kirigami.Heading {
          text: "Heading level 1"
          level: 1
        }
        Kirigami.Heading {
          text: "Heading level 2"
          level: 2
        }
        Kirigami.Heading {
          text: "Heading level 3"
          level: 3
        }
        Kirigami.Heading {
          text: "Heading level 4"
          level: 4
        }
        Kirigami.Heading {
          text: "Heading level 5"
          level: 5
        }
      }
    }
  }
}

Cinc encapçalaments amb nivells diferents per a comparar la mida

Etiquetes

Els elements de text hauran d'emprar l'element Label de QtQuick Controls 2.

import QtQuick
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Controls Label"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: Controls.Label {
          text: "My text"
      }
    }
  }
}

Alineació del text

Podeu alinear els elements de text utilitzant les propietats horizontalAlignment i verticalAlignment.

import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Controls Horizontal Center"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: ColumnLayout {
        Kirigami.Heading {
          Layout.fillWidth: true
          horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
          text: "Welcome to my application"
          wrapMode: Text.Wrap
        }
        Controls.Label {
          Layout.fillWidth: true
          horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
          text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
          wrapMode: Text.Wrap
        }
      }
    }
  }
}

Capçalera i text lorem ipsum alineat al centre horitzontal
import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Horizontal Align Right"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: ColumnLayout {
        Kirigami.Heading {
          Layout.fillWidth: true
          horizontalAlignment: Text.AlignRight
          text: "Welcome to my application"
          wrapMode: Text.Wrap
        }
        Controls.Label {
          Layout.fillWidth: true
          horizontalAlignment: Text.AlignRight
          text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
          wrapMode: Text.Wrap
        }
      }
    }
  }
}

Capçalera i text lorem ipsum usant text alineat a la dreta
import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Bottom and Top"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: ColumnLayout {
        Kirigami.Heading {
          Layout.fillWidth: true
          Layout.fillHeight: true
          verticalAlignment: Text.AlignBottom
          text: "Welcome to my application"
          wrapMode: Text.WordWrap
        }
        Controls.Label {
          Layout.fillWidth: true
          Layout.fillHeight: true
          verticalAlignment: Text.AlignTop
          text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
          wrapMode: Text.WordWrap
        }
      }
    }
  }
}

Capçalera amb alineació vertical inferior i text lorem ipsum amb alineació vertical superior
import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Top and Bottom"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: ColumnLayout {
        Kirigami.Heading {
          Layout.fillWidth: true
          Layout.fillHeight: true
          verticalAlignment: Text.AlignTop
          text: "Welcome to my application"
          wrapMode: Text.WordWrap
        }
        Controls.Label {
          Layout.fillWidth: true
          Layout.fillHeight: true
          verticalAlignment: Text.AlignBottom
          text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
          wrapMode: Text.WordWrap
        }
      }
    }
  }
}

Capçalera amb alineació vertical superior i text lorem ipsum amb alineació vertical inferior

Text enriquit

El QML permet mostrar (i editar) el text enriquit. El comportament es pot controlar mitjançant la propietat textFormat.

import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Controls Label with rich text"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: Controls.Label {
        text: "<p><strong>List of fruits to purchase</strong></p>
        <ul>
        <li>Apple</li>
        <li>Cherry</li>
        <li>Orange</li>
        <li><del>Banana</del></li>
        </ul>
        <p>Kris already got some bananas yesterday.</p>"
      }
    }
  }
}

Una etiqueta que conté una llista de fruites que utilitzen etiquetes HTML com ara paràgraf, llistes desordenades i tipus de lletra en negreta

Tema

The font size of the Kirigami.Theme is available as Kirigami.Theme.defaultFont.pointSize in your application.