Colors i temes creats amb el Kirigami

Fent que la vostra aplicació segueixi l'esquema de color de l'usuari

El Kirigami té una paleta de colors que segueix els colors del sistema, per a integrar-se millor amb la plataforma en la qual s'executa (és a dir, Escriptori Plasma, Plasma Mobile, GNOME, Android, etc.).

Tots els components QML del Kirigami i tots els components QML de Qt Quick Controls ja seguiran de manera predeterminada aquesta paleta, de manera que normalment no es necessitaran colors personalitzats per a cap d'aquests controls.

Els components primitius com Rectangle sempre s'han d'acolorir amb la paleta de colors proporcionada pel Kirigami a través de la propietat adjunta Kirigami.Theme .

En general, s'han d'evitar els colors codificats en el QML, com #32b2fa o red. Si realment és necessari tenir elements amb colors personalitzats, haurà de ser una àrea on només s'utilitzin colors personalitzats (generalment a l'àrea de contingut de l'aplicació, i mai en les àrees de cromat com les barres d'eines o els diàlegs), per exemple, un primer pla black codificat no es pot utilitzar sobre un fons Kirigami.Theme.backgroundColor , perquè si la plataforma empra un esquema de color fosc, el resultat tindrà un contrast pobre del negre sobre gairebé negre. Això és un problema d'accessibilitat i s'hauria d'evitar.

Tema

Kirigami.Theme és una propietat adjunta, per tant, està disponible per a utilitzar-la en qualsevol element QML. Les seves propietats inclouen tots els colors disponibles a la paleta, i quina paleta emprar, així com la propietat colorSet .

Exemple:

import QtQuick 2.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Rectangle {
  color: Kirigami.Theme.backgroundColor
}

La Galeria del Kirigami proporciona un exemple de codi que mostra tots els colors disponibles per al Kirigami a través del Kirigami.Theme . Això inclou tots els seus estats: si feu clic fora de la finestra, els colors canviaran al seu estat inactiu, i si canvieu el sistema a un tema fosc, les variants fosques dels colors es mostraran en temps real.

El component Colors en la Galeria del Kirigami

El component Colors en la Galeria del Kirigami

Conjunt de colors

Depenent d'on s'ubiqui un control, haureu d'utilitzar un conjunt de colors diferent: per exemple, quan el tema de color Brisa clara es fa servir a les Views, el fons normal és gairebé blanc, mentre que en altres regions, com les barres d'eines o diàlegs, el color de fons normal és gris.

Si establiu un conjunt de colors per a un element, tots els seus elements fills l'heretaran de manera recursiva automàticament (llevat que la propietat inherit s'hagi establert explícitament a false, el qual sempre s'ha de fer quan el desenvolupador vol forçar un conjunt de colors específic), de manera que és fàcil canviar els colors de tots una jerarquia d'elements sense tocar cap dels elements en si.

Kirigami.Theme admet 5 conjunts diferents de colors:

 • View: conjunt de colors per a les vistes d'elements, generalment el més clar de tots (en els temes de colors clars)
 • Window: conjunt de colors per a les finestres i les àrees «cromades» (aquest és també el conjunt de colors predeterminat)
 • Button: conjunt de colors utilitzat pels botons
 • Selection: conjunt de colors utilitzat per les àrees seleccionades
 • Tooltip: conjunt de colors utilitzat per als consells d'eina
 • Complementary: conjunt de colors destinat a ser complementari a Window: generalment és fosc fins i tot en els temes clars. Pot emprar-se per a emfatitzar en les àrees petites de l'aplicació

Aquest és un exemple que mostra com s'hereten els conjunts de colors i es poden utilitzar per a distingir components diferents. S'ha afegit una vora gran als colors de contrast.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

// The comments assume the system uses the Breeze color theme

Kirigami.ApplicationWindow {
  height: 500
  width: 800

  Rectangle {
    anchors.fill: parent
    border.width: 5

    // A gray color will be used, as the default color set is Window
    color: Kirigami.Theme.backgroundColor

    Controls.Label {
      // The text will be near-black, as defined in the Window color set for light themes
      text: "Rectangle that uses default background color\nfrom the Window color set"
      padding: 100
    }
    Rectangle {
      anchors.bottom: parent.bottom
      border.width: 5
      width: parent.width
      height: Math.round(parent.height / 2)

      // Use the color set used for Views
      Kirigami.Theme.colorSet: Kirigami.Theme.View
      // Do not inherit from the parent
      Kirigami.Theme.inherit: false
      // This will be a near-white color in light themes
      color: Kirigami.Theme.backgroundColor

      Controls.Label {
        text: "Rectangle that does not inherit the default background color\nand uses the Theme.View color set"
        padding: 50

      }

      Rectangle {
        anchors.bottom: parent.bottom
        anchors.left: parent.left
        border.width: 5
        width: Math.round(parent.width / 2)
        height: Math.round(parent.height / 2)

        // This will be a near-white color too, as the color set
        // is inherited from the parent and will be View
        color: Kirigami.Theme.backgroundColor

        Controls.Label {
          // The text will be near-black, as defined in the View color set for light themes
          text: "Rectangle that inherits the Theme.View color set"
          anchors.centerIn: parent
        }
      }

      Rectangle {
        anchors.bottom: parent.bottom
        anchors.right: parent.right
        border.width: 5
        width: Math.round(parent.width / 2)
        height: Math.round(parent.height / 2)

        // Use the Complementary set
        Kirigami.Theme.colorSet: Kirigami.Theme.Complementary
        // Do not inherit from the parent
        Kirigami.Theme.inherit: false
        // This will be near-black as the background color
        // of the Complementary color set is dark in light themes
        color: Kirigami.Theme.backgroundColor

        Controls.Label {
          // The text will be near-white, as defined in the Complementary color set for light themes
          text: "Rectangle that does not inherit the Theme.View\nand uses Theme.Complementary instead"
          anchors.centerIn: parent
        }
      }
    }
  }
}
Com els conjunts de colors difereixen en el Brisa

Com els conjunts de colors difereixen en el Brisa

Com els conjunts de colors difereixen en el Brisa fosc

Com els conjunts de colors difereixen en el Brisa fosc

Usar colors personalitzats

Tot i que es desaconsella utilitzar colors codificats, el Kirigami ofereix una forma més fàcil de mantenir per a assignar una paleta codificada personalitzada a un element i a tots els seus fills, el qual permetrà definir aquests colors personalitzats en un lloc i només en un:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Rectangle {
  Kirigami.Theme.inherit: false
  // NOTE: regardless of the color set used, it is recommended to replace 
  // all available colors in Theme, to avoid badly contrasting colors
  Kirigami.Theme.colorSet: Kirigami.Theme.Window
  Kirigami.Theme.backgroundColor: "#b9d795"
  Kirigami.Theme.textColor: "#465c2b"
  Kirigami.Theme.highlightColor: "#89e51c"
  // Redefine all the others

  // This will be "#b9d795"
  color: Kirigami.Theme.backgroundColor

  Rectangle {
    // This will be "#465c2b"
    anchors.centerIn: parent
    height: Math.round(parent.height / 2)
    width: Math.round(parent.width / 2)
    color: Kirigami.Theme.textColor
  }
}
Exemple amb colors personalitzats

Exemple amb colors personalitzats