Usar fitxers i senyals separats

Separar el codi difícil de manejar en diferents fitxers i adjuntar els senyals als vostres components.

Però, per què?

Per primera vegada, separarem alguns dels nostres components en els seus propis fitxers en QML. Si seguim afegint coses a main.qml, ràpidament serà difícil saber què fa què, i correm el risc d'enterbolir el nostre codi.

Primer haurem d'afegir els nostres fitxers nous dins del nostre resources.qrc, el qual hem creat a la primera part d'aquesta guia d'aprenentatge.

<RCC>
  <qresource prefix="/">
    <file alias="main.qml">contents/ui/main.qml</file>
    <file alias="AddEditSheet.qml">contents/ui/AddEditSheet.qml</file>
    <file alias="KountdownDelegate.qml">contents/ui/KountdownDelegate.qml</file>
  </qresource>
</RCC>

Usar els nostres fitxers nous

Ens caldrà trobar alguna forma d'utilitzar els nostres fitxers nous en el main.qml. Afortunadament, tot el que hem de fer és incloure una declaració d'aquests components en el nostre main.qml, com aquesta:

AddEditSheet {
  id: addEditSheet
}

Estendre el nostre full d'afegir a un full d'afegir/editar

Mentre que a l'última guia d'aprenentatge hem fet que el nostre botó d'afegir un compte enrere fes alguna cosa, el botó d'editar en les nostres targetes de compte enrere encara segueix inactiu. També hem creat un full d'afegir que ara podríem reutilitzar perquè també serveixi com un full d'editar... però abans d'arribar a això, necessitem afegir un parell de coses addicionals al nostre main.qml.

main.qml

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root

  title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

  globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {
    isMenu: true
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: i18n("Quit")
        icon.name: "gtk-quit"
        shortcut: StandardKey.Quit
        onTriggered: Qt.quit()
      }
    ]
  }

  ListModel {
    id: kountdownModel
  }

  // Fetches item from addEditSheet.qml and does action on signal
  AddEditSheet {
    id: addEditSheet
    onAdded: kountdownModel.append({
      "name": name,
      "description": description,
      "date": Date.parse(kdate)
    });
    onEdited: kountdownModel.set(index, {
      "name": name,
      "description": description,
      "date": Date.parse(kdate)
    });
    onRemoved: kountdownModel.remove(index, 1)
  }

  // Function called by 'edit' button on card and by 'add'-Action
  function openPopulatedSheet(mode, index = -1, listName = "", listDesc = "", listDate = "") {
    addEditSheet.mode = mode
    addEditSheet.index = index;
    addEditSheet.name = listName
    addEditSheet.description = listDesc
    addEditSheet.kdate = listDate

    addEditSheet.open()
  }

  pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
    title: i18nc("@title", "Kountdown")

    // Kirigami.Action encapsulates a UI action. Inherits from Controls.Action
    actions.main: Kirigami.Action {
      id: addAction
      // Name of icon associated with the action
      icon.name: "list-add"
      // Action text, i18n function returns translated string
      text: i18nc("@action:button", "Add kountdown")
      // What to do when triggering the action
      onTriggered: openPopulatedSheet("add")
    }

    Kirigami.CardsListView {
      id: layout
      model: kountdownModel
      delegate: KountdownDelegate {}
    }
  }
}

Els canvis clau que hem realitzat impliquen l'addició de la nostra definició de component AddEditSheet (i KountdownDelegate més avall) i una funció nova anomenada openPopulateSheet().

Vegem la nostra definició AddEditSheet:

AddEditSheet { 
  id: addEditSheet
  onEdited: kountdownModel.set(index, {
    name,
    description,
    date,
  });
  onAdded: kountdownModel.append({
    name,
    description,
    date,
  });
}

onAdded i onEdited són controladors de senyals. Igual com onTriggered es crida quan fem clic sobre una acció, també podem utilitzar controladors que responguin als nostres senyals personalitzats.

AddEditSheet.qml

Mirant el nostre nou AddEditSheet.qml (el nostre full d'afegir recuperat), podem veure com funcionen aquests senyals:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

// Overlay sheets appear over a part of the window
Kirigami.OverlaySheet {
  id: addEditSheet

  // Sheet mode
  property string mode: "add"

  property int index: -1
  property alias name: nameField.text
  property alias description: descriptionField.text
  property alias kdate: dateField.text

  // Signals can be read and certain actions performed when these happen
  signal added (string name, string description, var kdate)
  signal edited(int index, string name, string description, var kdate)
  signal removed(int index)

  header: Kirigami.Heading {
    // i18nc is useful for adding context for translators
    text: mode === "add" ? i18nc("@title:window", "Add kountdown") :
      i18nc("@title:window", "Edit kountdown")
  }
  // Form layouts help align and structure a layout with several inputs
  Kirigami.FormLayout {
    // Textfields let you input text in a thin textbox
    Controls.TextField {
      id: nameField
      // Provides label attached to the textfield
      Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Name:")
      // Placeholder text is visible before you enter anything
      placeholderText: i18n("Event name (required)")
      // What to do after input is accepted (i.e. pressed enter)
      // In this case, it moves the focus to the next field
      onAccepted: descriptionField.forceActiveFocus()
    }
    Controls.TextField {
      id: descriptionField
      Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Description:")
      placeholderText: i18n("Optional")
      onAccepted: dateField.forceActiveFocus()
    }
    Controls.TextField {
      id: dateField
      Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Date:")
      inputMask: "0000-00-00"
      placeholderText: i18n("YYYY-MM-DD")
    }
    // This is a button.
    Controls.Button {
      id: deleteButton
      Layout.fillWidth: true
      text: i18nc("@action:button", "Delete")
      visible: mode === "edit"
      onClicked: {
        addEditSheet.removed(addEditSheet.index)
        close();
      }
    }
    Controls.Button {
      id: doneButton
      Layout.fillWidth: true
      text: i18nc("@action:button", "Done")
      // Button is only enabled if the user has entered something into the nameField
      enabled: nameField.text.length > 0
      onClicked: {
        // Add a listelement to the kountdownModel ListModel
        if(mode === "add") {
          addEditSheet.added(
            nameField.text,
            descriptionField.text,
            dateField.text
          );
        }
        else {
          addEditSheet.edited(
            index,
            nameField.text,
            descriptionField.text,
            dateField.text
          );
        }
        close();
      }
    }
  }
}

Quan se'ls crida, els senyals invoquen als seus controladors. En aquest cas, hem creat dos senyals, added i edited, que podem invocar amb resultats diferents, i als quals podem adjuntar informació sobre el compte enrere que estem afegint o creant. Una cosa interessant sobre els senyals és que exposen les variables definides en elles a les funcions que les estan escoltant, amb el qual podem cridar a aquests noms de variable en els nostres controladors onEdited i onAdded en el main.qml. Els nostres senyals són invocats pel botó «Done» depenent d'en què s'estableixi la propietat mode, definida a la part superior de la nostra AddEditSheet.

La propietat mode també controla diverses altres coses: principalment, en què s'ha establert el títol del nostre full i quin text s'inclourà en els nostres camps de text. No obstant això, de manera predeterminada, la nostra propietat mode estarà establerta per a afegir...

El que ens porta de tornada al main.qml i la nostra funció openPopulateSheet() nova. És possible que hàgiu notat que aquesta és la que es cridarà ara quan s'activi l'acció d'afegir un compte enrere. Aquesta funció pren diversos arguments que s'han proporcionat amb valors predeterminats. Això és útil quan senzillament volem afegir un compte enrere, perquè podem tenir la crida a la funció concisa openPopulateSheet("add"). Més important encara, aquesta funció estableix totes les propietats rellevants a AddEditSheet.

function openPopulatedSheet(mode, index = -1, listName = "", listDesc = "", listDate = "") {
  addEditSheet.mode = mode
  addEditSheet.index = index;
  addEditSheet.name = listName
  addEditSheet.description = listDesc
  addEditSheet.kdate = listDate

  addEditSheet.open()
}
 • El mode canvia el full d'afegir/editar depenent de si aquest argument està establert a "add" o a "edit"
 • Es necessita un index, de manera que quan desem el nostre compte enrere editat, es modifiqui el correcte
 • listName, listDesc i listDate són els detalls rellevants del compte enrere que han de col·locar-se en els camps del full.

Per descomptat, per a emprar el nostre full per a qualsevol cosa a més d'afegir comptes enrere, primer haurem de fer que funcioni el botó d'editar en les nostres targetes. Però si veieu la nostra Kirigami.CardsListView en el main.qml...

Kirigami.CardsListView {
  id: layout
  model: kountdownModel
  delegate: KountdownDelegate {}
}

KountdownDelegate.qml

Substituïm la nostra Kirigami.AbstractCard per una definició de component delegat des de KountdownDelegate.qml.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.AbstractCard {
  id: kountdownDelegate
  contentItem: Item {
    implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
    implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
    GridLayout {
      id: delegateLayout
      anchors {
        left: parent.left
        top: parent.top
        right: parent.right
      }
      rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
      columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
      columns: root.wideScreen ? 4 : 2

      Kirigami.Heading {
        Layout.fillHeight: true
        level: 1
        text: i18n("%1 days", Math.round((date-Date.now())/86400000))
      }

      ColumnLayout {
        Kirigami.Heading {
          Layout.fillWidth: true
          level: 2
          text: name
        }
        Kirigami.Separator {
          Layout.fillWidth: true
          visible: description.length > 0
        }
        Controls.Label {
          Layout.fillWidth: true
          wrapMode: Text.WordWrap
          text: description
          visible: description.length > 0
        }
      }
      Controls.Button {
        Layout.alignment: Qt.AlignRight
        // Column spanning within grid layout (vertically in this case)
        Layout.columnSpan: 2
        text: i18n("Edit")
        onClicked: openPopulatedSheet("edit", index, name, description, new Date(date).toISOString().slice(0,10))
      }
    }
  }
}

La propietat onClicked del botó «Edita» en les nostres targetes, ara crida a la funció openPopulateSheet(), amb les propietats de l'element de llista obtingudes des de la targeta establertes com els arguments per a aquesta funció. Amb aquestes, el full es pot omplir amb el text correcte.

Amb això, ja tenim un full completament funcional on podrem afegir i editar els nostres comptes enrere!