Disposicions (Layout), vistes de llista (ListView) i targetes (Card)

Descobrint les diferents formes de col·locar les coses en una pàgina

Dissenyar el contingut

Ara que entenem com funcionen les pàgines, és hora d'afegir-hi coses. Repassarem una sèrie de components i elements de disposició importants que seran útils en dissenyar la nostra aplicació.

No us espanteu pels fragments grans de codi! Repassarem tot el que no hem cobert abans i, al final d'aquesta secció, tindreu una aplicació d'aspecte impecable.

Vistes de llista (ListView)

Si heu emprat alguna vegada el Discover, el NeoChat o l'Arranjament del sistema del Plasma, us haureu trobat amb una ListView. En poques paraules, les vistes de llista permeten mostrar les dades en una llista.

Kirigami.CardsListView {
  id: cardsView
  model: kountdownModel
  delegate: kountdownDelegate
}

Això sembla críptic, però no us preocupeu. Comencem des del principi.

Ara afegirem aquest component dins del nostre Kirigami.ScrollablePage de la darrera guia d'aprenentatge.

Estem emprant la Kirigami.CardsListView , que és una ListView que ens permet mostrar targetes en una llista amb facilitat. No obstant això, les ListViews estan fetes per a mostrar les dades preses a partir d'un model, per a emplenar-se automàticament a partir d'un conjunt de dades a les quals apuntem. Aquí és on entra la propietat model: en aquest exemple, apunta a kountdownModel.

Model

ListModel {
  id: kountdownModel
  // Cada ListElement és un element en la llista que conté informació
  ListElement {
    name: "Dog birthday!!"
    description: "Big doggo birthday blowout."
    date: 100
  }
}

Afegirem el kountdownModel dins de la nostra Kirigami.ApplicationWindow de la darrera guia d'aprenentatge.

Un model defineix la manera en què s'estructura una entrada de dades. Per ara, el nostre kountdownModel només consistirà d'un element. Si mirem el nostre ListElement anterior, veurem com s'estructuren els elements del kountdownModel: conté un nom, una descripció i una data. Això no és immutable, i podeu tenir diversos tipus de dades en el vostre model. Els dos primers són cadenes i el tercer és un número que utilitzem com a marcador de posició.

Els models també són útils perquè es poden modificar mitjançant l'ús de diversos mètodes. Alguns importants són:

 • ListModel.append(yourobject: jsobject) afegeix un objecte de JavaScript yourobject al ListModel, i el col·loca després de l'últim element del model. Perquè això succeeixi correctament, cal proporcionar un objecte de JavaScript amb les propietats correctes i els tipus de dades corresponents.
 • ListModel.get(index: int) retorna el JSObject en la ubicació de l'índex que heu proporcionat.
 • ListModel.remove(index: int, count: int) elimina el JSObject en la ubicació proporcionada index, i tantes com vulgueu després d'aquesta ubicació de l'índex com indiqueu a count (1 només inclou el JSObject a l'índex proporcionat).
 • ListModel.set(index: int, yourobject: jsobject) canvia l'element en la ubicació proporcionada de index amb els valors proporcionats a yourobject. Les mateixes regles que amb .append().

Delegat

Mentre que kountdownModel conté les dades que es mostraran, el nostre kountdownDelegate gestionarà com es mostraran les dades a la ListView. Kirigami.CardsListView es va dissenyar per a mostrar delegats del tipus targetes i, per tant, hem fet servir l'element Kirigami.AbstractCard com a delegat nostre en el fragment anterior.

Els delegats reben automàticament les propietats dels ListElements que hem especificat en el nostre model. Per tant, només podem fer referència a les propietats name, description i date dels nostres ListElements com si fossin una variable convencional dins del nostre delegat.

Construir la nostra targeta de delegat

El Component que representarà el nostre delegat es pot afegir dins del nostre Kirigami.ApplicationWindow . Després procedirem comprovant el que fa cada part del nostre component delegat.

Component {
  id: kountdownDelegate
  Kirigami.AbstractCard {
    contentItem: Item {
      // implicitWidth/Height defineix l'amplada/alçada natural d'un element si no se
      // n'especifica cap. La configuració següent defineix la mida preferida d'un component
      // en funció del seu contingut.
      implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
      implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
      GridLayout {
        id: delegateLayout
        anchors {
          left: parent.left
          top: parent.top
          right: parent.right
        }
        rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
        columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
        columns: root.wideScreen ? 4 : 2

        Kirigami.Heading {
          Layout.fillHeight: true
          level: 1
          text: (date < 100000) ? date : i18n("%1 days", Math.round((date-Date.now())/86400000))
        }

        ColumnLayout {
          Kirigami.Heading {
            Layout.fillWidth: true
            level: 2
            text: name
          }
          Kirigami.Separator {
            Layout.fillWidth: true
            visible: description.length > 0
          }
          Controls.Label {
            Layout.fillWidth: true
            wrapMode: Text.WordWrap
            text: description
            visible: description.length > 0
          }
        }
        Controls.Button {
          Layout.alignment: Qt.AlignRight
          Layout.columnSpan: 2
          text: i18n("Edit")
          // onClicked: s'ha de fer... aviat!
        }
      }
    }
  }
}

implicitWidth i implicitHeight

A la primera part donarem un cop d'ull a com gestionar l'amplada i l'alçada del nostre component:

Kirigami.AbstractCard {
  contentItem: Item {
    implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
    implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
    GridLayout {
      id: delegateLayout
      ...
    }
  }
}

Mirant la nostra Kirigami.AbstractCard , les primeres propietats que establim són implicitWidth i implicitHeight. Les hem establert a la delegateLayout.implicitWidth i delegateLayout.implicitHeight, és a dir, les implicitWidth i implicitHeight de l'element GridLayout. Les amplades i alçades implícites són propietats que s'estableixen com una mena de valor predeterminat, és a dir, si no hi ha una amplada o alçada explícita establerta per a aquests components. Per tant, haurem establert la implicitWidth i implicitHeight de la nostra Kirigami.AbstractCard a la de la GridLayout següent per a assegurar-nos que no desbordi la targeta.

Disposicions

La GridLayout es troba dins del component Item que hem proporcionat per a la propietat contentItem. Aquest és l'Item que conté el que es mostrarà a la targeta.

També haurem de triar una disposició «layout» per als nostres components, de manera que no s'apilin un damunt de l'altre. Hi ha tres tipus principals entre les quals podem triar:

 • ColumnLayout distribueix els components verticalment, en una sola columna
 • RowLayout distribueix els components horitzontalment, en una sola fila
 • GridLayout distribueix els components en una quadrícula amb una composició de la vostra elecció

Amb ColumnLayout i RowLayout, tot el que hem de fer és escriure els nostres components dins del component «Layout». Com podeu veure, hem optat per una GridLayout, la qual implica una mica més de treball manual.

GridLayout {
  id: delegateLayout
  anchors {
    left: parent.left
    top: parent.top
    right: parent.right
  }
  rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
  columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
  columns: root.wideScreen ? 4 : 2
  ...
}

El primer que veieu és anchors. El sistema d'ancoratge de QtQuick proporciona una forma útil d'assegurar-vos que els components estiguin col·locats en certes parts d'un component pare. Hem ancorat la nostra GridLayout a l'esquerra, a dalt i a la dreta de la targeta principal, assegurant que el nostre contingut s'estengui per tota la targeta.

A continuació, especificarem l'espai entre les files i les columnes dins la nostra quadrícula, de manera que els nostres components no s'amunteguin. El Kirigami proporciona una sèrie d'útils unitats predefinides per a utilitzar amb aquest propòsit:

Unitat de KirigamiPíxels
smallSpacing4px
largeSpacing8px
gridUnit18px

Com recordareu, root és l'identificador de la nostra Kirigami.ApplicationWindow . Proporciona la propietat wideScreen , utilitzada per a determinar si la pantalla del dispositiu actual és una pantalla ampla (és a dir, un monitor d'ordinador o un telèfon apaïsat). Utilitzem un condicional ternari aquí per a variar el nombre de columnes a la nostra quadrícula depenent de la pantalla que utilitzem: si és una pantalla ampla, la quadrícula tindrà 4 columnes, en cas contrari en tindrà 2.

Components interns

Podríem crear tres etiquetes dins del nostre component delegat i cridar-les un dia. Però això no es veuria particularment bonic.

GridLayout {
  ...
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillHeight: true
    level: 1
    text: date
  }

  ColumnLayout {
    Kirigami.Heading {
      Layout.fillWidth: true
      level: 2
      text: name
    }

    Kirigami.Separator {
      Layout.fillWidth: true
      visible: description.length > 0
    }

    Controls.Label {
      Layout.fillWidth: true
      wrapMode: Text.WordWrap
      text: description
      visible: description.length > 0
    }
  }

  Controls.Button {
    Layout.alignment: Qt.AlignRight
    Layout.columnSpan: 2
    text: i18n("Edit")
  }
}

Captura de pantalla que mostra l'aparença d'una targeta

 • A l'esquerra, Kirigami.Heading : utilitza la date d'un ListElement com una capçalera de nivell 1.
 • Al mig, ColumnLayout: té una Kirigami.Heading que mostra el nom de la tasca; un Kirigami.Separator , el qual proporciona la línia en horitzontal; i un Controls.Label , que mostra una descripció opcional de la tasca. Els dos últims components tenen una propietat visible, la qual comprova si la descripció està buida o no, i mostra els components segons el resultat de description.length > 0.
 • A la dreta, Controls.Button : un botó que farà alguna cosa... aviat!

La nostra aplicació fins ara

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root

  title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

  // ListModel needed for ListView, contains elements to be displayed
  ListModel {
    id: kountdownModel
    // Each ListElement is an element on the list, containing information
    ListElement {
      name: "Dog birthday!!"
      description: "Big doggo birthday blowout."
      date: 100
    }
  }

  Component {
    id: kountdownDelegate
    Kirigami.AbstractCard {
      contentItem: Item {
        implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
        implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
        GridLayout {
          id: delegateLayout
          anchors {
            left: parent.left
            top: parent.top
            right: parent.right
          }
          rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
          columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
          columns: root.wideScreen ? 4 : 2

          Kirigami.Heading {
            // Heading will be as tall as possible while respecting constraints
            Layout.fillHeight: true
            // Level determines the size of the heading
            level: 1
            text: date
          }

          // Layout for positioning elements vertically
          ColumnLayout {
            Kirigami.Heading {
              Layout.fillWidth: true
              level: 2
              text: name
            }
            // Horizontal rule
            Kirigami.Separator {
              Layout.fillWidth: true
              visible: description.length > 0
            }
            // Labels contain text
            Controls.Label {
              Layout.fillWidth: true
              // Word wrap makes text stay within box and shift with size
              wrapMode: Text.WordWrap
              text: description
              visible: description.length > 0
            }
          }
          Controls.Button {
            Layout.alignment: Qt.AlignRight
            // Column spanning within grid layout (vertically in this case)
            Layout.columnSpan: 2
            text: i18n("Edit")
            //onClicked: to be done...
          }
        }
      }
    }
  }

  pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
    title: i18nc("@title", "Kountdown")

    // List view for card elements
    Kirigami.CardsListView {
      id: cardsView
      // Model contains info to be displayed
      model: kountdownModel
      // Delegate is how the information will be presented in the ListView
      delegate: kountdownDelegate
    }
  }
}

Captura de pantalla de l'aparença de l'aplicació després de completar aquesta lliçó

Així que aquí està la nostra targeta bàsica!

Amb aquests passos, hem establert les bases bàsiques per a afegir tota la funcionalitat a la nostra aplicació.