Pàgines desplaçables i vistes de llista

Les pàgines desplaçables són útils quan es combinen amb components verticals o dinàmics com les vistes de llista.

Kirigami.ScrollablePage

Una Kirigami.ScrollablePage és una pàgina que conté contingut desplaçable, com ara una vista de llista ListView . El desplaçament i els indicadors de desplaçament es gestionen automàticament.

Kirigami.ScrollablePage {
  id: root
  //El rectangle es podrà desplaçar automàticament
  Rectangle {
    width: root.width
    height: 99999
  }
}

En gairebé tots els altres aspectes, una pàgina desplaçable és el mateix que una pàgina normal.

Vista de llista en una pàgina desplaçable

Quan els fills directes d'una Kirigami.ScrollablePage s'estenen verticalment més enllà de la mida de la pàgina en si, apareixerà una barra de desplaçament a la vora dreta de la pàgina i la pàgina es podrà desplaçar.

Dues pàgines desplaçables, ambdues amb una ListView amb contingut personalitzat (captura de pantalla del NeoChat).

Dues pàgines desplaçables, ambdues amb una ListView amb contingut personalitzat (captura de pantalla del NeoChat).

Sovint tindreu més d'un fill a la vostra Kirigami.ScrollablePage , i col·locar-hi els elements pot ser complicat, especialment en combinació amb una ListView .

 • Per als components no visuals, tenir-los dins del component ListView no canviarà la visualització de la pàgina. Llavors podem moure'ls dins de l'àmbit de la vista de llista. El mateix per als elements ancorats al centre de la pàgina, com els missatges amb marcador de posició per a les vistes de llistes buides.
 • Per als altres elements, podria tenir sentit moure'ls a la capçalera o al peu de pàgina de la Kirigami.ScrollablePage . Sovint, aquest és el cas de les barres de cerca.

PlaceholderMessage

És possible afegir un Kirigami.PlaceholderMessage amb algunes instruccions en cas que la vista de llista estigui buida.

Kirigami.ScrollablePage {
  ListView {
    id: listView
    Kirigami.PlaceholderMessage {
      anchors.centerIn: parent
      width: parent.width - (Kirigami.Units.largeSpacing * 4)
      visible: listView.count === 0
      text: i18n("No data found")
      helpfulAction: Kirigami.Action {
      text: i18n("Load data")
        ...
      }
    }
    model: ...
  }
}

Cercar a la vista de llista

Sovint s'afegeix un camp de cerca a una Kirigami.ScrollablePage per a filtrar la ListView . Això es pot fer canviant el titleDelegate predeterminat per a utilitzar en el seu lloc un Kirigami.SearchField .

Kirigami.ScrollablePage {
  titleDelegate: Kirigami.SearchField {
    Layout.topMargin: Kirigami.Units.smallSpacing
    Layout.bottomMargin: Kirigami.Units.smallSpacing
    Layout.fillHeight: true
    Layout.fillWidth: true
    onTextChanged: mySortFilterModel.filterText = text
    KeyNavigation.tab: listView
  }

  ListView {
    id: listView
    ...
  }
}

Estirar per a actualitzar

Una altra funció proporcionada per aquest component és una acció d'«estira per a actualitzar». Per a utilitzar això, activeu-lo de la manera següent:

Kirigami.ScrollablePage {
  id: view
  supportsRefreshing: true
  onRefreshingChanged: {
    if (refreshing) {
      myModel.refresh();
    }
  }
  ListView {
    // NOTA: MyModel no prové dels components, senzillament és un exemple de com es pot emprar
    // juntament amb alguna lògica de l'aplicació que quan està feta pot actualitzar el model de
    // llista i els senyals.
    model: MyModel {
      onRefreshDone: view.refreshing = false;
    }
    delegate: BasicListItem {}
  }
}

En estirar cap avall, també podreu activar un mode especial amb un marge superior més gran que facilita l'ús de l'aplicació amb una sola mà.