Barres de progrés i indicadors

Proporcionant als usuaris la informació sobre l'estat de càrrega mitjançant barres de progrés.

Sempre que l'aplicació faci alguna cosa que requereixi una quantitat considerable de temps, voldreu utilitzar un element visual que digui a l'usuari que en segon pla està succeint alguna cosa.

Els QtQuick Controls proporcionen dos components útils que podreu utilitzar per a aquesta finalitat.

Barra de progrés

Controls.ProgressBar és un component que permet incloure amb facilitat barres de progrés en la vostra aplicació. Hi ha quatre propietats principals que haureu d'utilitzar:

 • from: el valor mínim representat pel començament de la barra de progrés
 • to: el valor màxim representat pel final de la barra de progrés
 • value: el valor actual de l'acció que està en curs (p. ex., 50% carregat)
 • indeterminate: si l'acció que està en procés actualment no té un valor de progrés clar, podreu establir aquesta propietat a true per a mostrar a l'usuari que està succeint alguna cosa, però el seu progrés encara no està clar (però que ho estarà aviat).
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Page {

  Controls.ProgressBar {
    from: 0
    to: 100
    value: 50
    indeterminate: false
  }
}
A dalt: barra de progrés al 50%. A baix: barra de progrés indeterminat

A dalt: barra de progrés al 50%. A baix: barra de progrés indeterminat

Indicador d'ocupat

En els casos en què els temps de càrrega són més curts o el mesurament del progrés no és factible, podreu utilitzar el Controls.BusyIndicator . Aquest component proporciona una roda giratòria senzilla que mostra als usuaris que està succeint alguna cosa.

Controls.BusyIndicator {}

Indicador d'ocupat

Si voleu que l'indicador deixi d'executar-se, podreu fer-ho establint la propietat running a false.

Controls.BusyIndicator {
  running: false
}