Files de pàgines i piles de pàgines

Afegint flux a la vostra aplicació: afegir, eliminar i substituir pàgines de maneres diferents

Una fila de pàgines

Fins ara hem vist que un dels components principals d'una finestra del Kirigami és un Kirigami.Page . Una sola pàgina pot envoltar tota la pantalla de l'aplicació, o es pot mostrar juntament amb altres pàgines al mateix temps, si hi ha espai.

Quan s'afegeix una pàgina, o s'empeny, apareix a la dreta de les pàgines existents, formant una fila. Aquesta fila de pàgines es pot gestionar amb el que s'anomena correctament Kirigami.PageRow .

Una fila de pàgina mínima amb una única pàgina hauria de ser així:

import QtQuick 2.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  width: 500
  height: 200

  Kirigami.PageRow {
    anchors.fill: parent

    Kirigami.Page {
      id: mainPage
      anchors.fill: parent
      Rectangle {
        anchors.fill: parent
        color: "lightblue"
      }
    }
  }
}
Una sola pàgina amb color blau clar per a mostrar les dimensions de la pàgina

Una sola pàgina amb color blau clar per a mostrar les dimensions de la pàgina

Aquí es poden fer dues millores. El primer és que, amb initialPage , podem establir que mainPage sigui la primera pàgina que aparegui a la fila de la pàgina, i que les seves dimensions siguin gestionades per la fila de la pàgina en lloc de fer-ho a través d'ancoratges, posicionadors o disposicions manuals. El segon és tenir una barra d'eines, que es pot establir definint un estil d'eines amb globalToolBar.style . Hi ha alguns estils que podem triar, però continuarem amb el Kirigami.ApplicationHeaderStyle.Auto per ara.

import QtQuick 2.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  width: 500
  height: 200
  Kirigami.PageRow {
    anchors.fill: parent
    globalToolBar.style: Kirigami.ApplicationHeaderStyle.Auto
    initialPage: Kirigami.Page {
      Rectangle {
        anchors.fill: parent
        color: "lightblue"
      }
    }
  }
}
Una sola pàgina amb barra d'eines i color blau clar per a mostrar les dimensions de la pàgina

Una sola pàgina amb barra d'eines i color blau clar per a mostrar les dimensions de la pàgina

Només hi ha dues maneres d'afegir pàgines a una fila de pàgina: establint la seva initialPage (que opcionalment pot prendre una matriu de pàgines) o utilitzant push() . Per a suprimir una pàgina de la fila de pàgina, haureu d'utilitzar pop() , mentre que goBack() o goForward() es pot utilitzar per a navegar entre les pàgines.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  width: 500
  height: 200
  Kirigami.PageRow {
    id: mainRow
    anchors.fill: parent
    globalToolBar.style: Kirigami.ApplicationHeaderStyle.Auto
    initialPage: Kirigami.Page {
      id: firstPage
      Rectangle {
        anchors.fill: parent
        color: "lightblue"
        Controls.Button {
          anchors.centerIn: parent
          text: "Push!"
          onClicked: mainRow.push(secondPage)
        }
      }
    }

    Component {
      id: secondPage
      Kirigami.Page {
        Rectangle {
          anchors.fill: parent
          color: "lightgreen"
          Controls.Button {
            anchors.centerIn: parent
            text: "Pop!"
            onClicked: mainRow.pop()
          }
        }
      }
    }
  }
}
Pàgina inicial amb un color blau clar

Pàgina inicial amb un color blau clar

En fer clic a "Push!", apareix una segona pàgina de color verd clar

En fer clic a "Push!", apareix una segona pàgina de color verd clar

La pila de pàgines de l'aplicació

Si un Kirigami.PageRow amb una barra d'eines us sembla familiar, és perquè l'heu vist abans. Una ApplicationWindow.pageStack no és més que una fila de pàgina global molt útil. Cada funció disponible per a una PageRow també està disponible per a pageStack.

L'exemple anterior es pot reduir significativament amb una pageStack, amb la bonificació afegida de les accions de navegació:

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  width: 500
  height: 200
  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
      id: firstPage
      Rectangle {
        anchors.fill: parent
        color: "lightblue"
        Controls.Button {
          anchors.centerIn: parent
          text: "Push!"
          onClicked: pageStack.push(secondPage)
        }
      }
    }
    Component {
      id: secondPage
      Kirigami.Page {
        Rectangle {
          anchors.fill: parent
          color: "lightgreen"
          Controls.Button {
            anchors.centerIn: parent
            text: "Pop!"
            onClicked: pageStack.pop()
        }
      }
    }
  }
}

En general, voldreu utilitzar una pageStack en lloc d'implementar la vostra PageRow , especialment quan la vostra aplicació es fa més gran i necessiteu els vostres components residint en fitxers separats. Si creeu la finestra al vostre main.qml utilitzant un Kirigami.ApplicationWindow , un component que resideix en un altre fitxer encara pot invocar directament la pageStack global mitjançant una crida a la applicationWindow() :

// "main.qml"
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  width: 700
  height: 400
  pageStack.initialPage: BasicPage {}
}

i

// "BasicPage.qml"
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Page {
  Controls.Button {
    anchors.centerIn: parent
    text: "This pushes page1 from BasicPage\ninto the pageStack from main.qml!"
    onClicked: {
      applicationWindow().pageStack.push(page1)
    }
    Component {
      id: page1
      Kirigami.Page {
        Controls.Label {
          anchors.centerIn: parent
          text: "page1 was pushed!"
        }
      }
    }
  }
}
En fer clic al botó s'empeny una pàgina nova amb l'ajuda d'«applicationWindow»

En fer clic al botó s'empeny una pàgina nova amb l'ajuda d'«applicationWindow»