Chips

Els chips són elements petits que s'utilitzen normalment per a llistar les propietats relacionades.

Els components Kirigami.Chip són elements petits heretats del AbstractButton utilitzats per a mostrar propietats comunes o filtres d'alguna cosa. Aquests són normalment elements de text, que també es pot interaccionar amb ells i venen amb un botó opcional de supressió.

Chips d'exemple a la Galeria del Kirigami

Inici ràpid

Els chips es poden afegir fàcilment utilitzant el component Kirigami.Chip. En assignar una cadena al seu camp de text, li donem el nom als chips.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Chips"

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    title: "Chips"

    Kirigami.FormLayout {
      anchors.fill: parent
      Kirigami.Chip {
        text: "Chip 1"
      }
      Kirigami.Chip {
        text: "Chip 2"
      }
      Kirigami.Chip {
        text: "Chip 3"
      }
    }
  }
}
Declaració i visualització de chips

Amb repetidors (recomanat)

Com que els chips s'han d'utilitzar més d'una vegada, és probable que vulgueu utilitzar algun tipus d'estructura de dades de llista i iterar-los per a mostrar els chips. Per a fer-ho, necessitem un component ListModel i un component Repeater.

El ListModel s'utilitza com a emmagatzematge per als chips. Per a poblar el ListModel (i per tant, els chips), declarem un parell de components de ListElement, que conté un camp conegut com a text. Podem utilitzar aquesta cadena assignada des d'aquí al camp text per a cada xip repetit.

El repetidor s'utilitza per a mostrar els chips. Primer, hem d'establir el camp model del Repeater al nostre ListModel, o crear el ListModel dins del repetidor. Després, declarem el component Kirigami.Chip dins del Repeater, i assigneu el seu camp text amb les dades de l'element utilitzant la propietat modelData.

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root
  title: "Chips"

  ListModel {
    id: chips

    ListElement { text: "Chip 1" }
    ListElement { text: "Chip 2" }
    ListElement { text: "Chip 3" }
  }

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    title: "Chips"

    Kirigami.FormLayout {
      anchors.fill: parent
      Repeater {
        Layout.fillWidth: true
        model: chips

        Kirigami.Chip {
        id: chip
          text: modelData
        }
      }
    }
  }
}

Aplicació d'exemple

L'aplicació d'exemple següent mostra com es poden utilitzar els chips en programes com llistes de tasques pendents.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root
  title: "Chips"

  ListModel {
    id: chips

    ListElement { text: "Chip 1" }
    ListElement { text: "Chip 2" }
    ListElement { text: "Chip 3" }
  }

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    title: "Chips"

    Kirigami.OverlaySheet {
      id: editChipPrompt

      property var chip;
      property var index;

      header: Kirigami.Heading {
        text: "Edit Chip"
      }

      footer: DialogButtonBox {
        standardButtons: DialogButtonBox.Ok | DialogButtonBox.Cancel
        onAccepted: {
          // Both the data from the Repeater and ListModel must be
          // edited in order to update both.
          editChipPrompt.chip.text = editTextField.text;
          chips.setProperty(editChipPrompt.index, "text", editTextField.text);
          editChipPrompt.close();
        }
        onRejected: {
          editChipPrompt.close();
        }
      }

      TextField {
        id: editTextField
      }
    }

    Kirigami.FormLayout {
      anchors.fill: parent
      TextField {
        id: insertTextField
        Kirigami.FormData.label: "Item:"
        onAccepted: chips.append({ text: insertTextField.text })
      }
      // Wrapped in ColumnLayout to prevent binding loops.
      ColumnLayout {
        Layout.alignment: Qt.AlignHCenter
        Repeater {
          model: chips

          Kirigami.Chip {
            id: chip
            text: modelData
            onClicked: {
              editTextField.text = modelData;
              editChipPrompt.chip = chip;
              editChipPrompt.index = index;
              editChipPrompt.open();
            }
            onRemoved: chips.remove(index)
          }
        }
      }
    }
  }
}

Aplicació d'exemple de chips