Targetes (Card)

Una targeta serveix com a una descripció general i punt d'entrada per a obtenir informació més detallada, i pot oferir accés directe a les accions més importants d'un element.

Els tipus AbstractCard i Card de Kirigami s'utilitzen per a implementar el popular component de targeta utilitzat en moltes plataformes mòbils i web. Les targetes es poden utilitzar per a mostrar una col·lecció amb informació o accions d'una manera atractiva i distintiva.

El Kirigami també ofereix 3 tipus de vistes i posicionadors per a ajudar-vos a presentar les vostres targetes amb disposicions belles i sensibles.

AbstractCard

Una Kirigami.AbstractCard és el tipus de targeta més senzilla. Només és un rectangle amb una ombra, el qual podrà contenir qualsevol Item . També podrà tenir Items assignats a les seves propietats header o footer . En aquest cas, una Kirigami.Heading és la seva header i una Controls.Label és el contentItem de la targeta.

Kirigami.AbstractCard {
  Layout.fillHeight: true
  header: Kirigami.Heading {
    text: qsTr("AbstractCard")
    level: 2
  }
  contentItem: Controls.Label {
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "..."
  }
}
Captura de pantalla d'una AbstractCard, un únic botó rectangular amb text alineat a l'esquerra

Targeta (Card)

Una Kirigami.Card hereta des de AbstractCard i proporciona més característiques a punt d'emprar. Les targetes hereten la mateixa header i footer des d'una Abstract Card, però en el seu lloc us encoratgem a usar un banner i un conjunt de Kirigami.Action en el grup actions.

Kirigami.Card {
  actions: [
    Kirigami.Action {
      text: qsTr("Action1")
      icon.name: "add-placemark"
    },
    Kirigami.Action {
      text: qsTr("Action2")
      icon.name: "address-book-new-symbolic"
    },
    // ...
  ]
  banner {
    source: "../banner.jpg"
    title: "Title Alignment"
    // El títol es pot col·locar en el bàner
    titleAlignment: Qt.AlignLeft | Qt.AlignBottom
  }
  contentItem: Controls.Label {
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "My Text"
  }
}
Captura de pantalla d'una targeta totalment desenvolupada amb un fons de bàner darrere del títol, fons blanc darrere del text, i dues accions amb icones i un menú d'hamburguesa a la part inferior

CardsLayout

Una Kirigami.CardsLayout és més útil quan les targetes que es presenten no són instanciades per un model o són instanciades per un model que sempre té molt pocs elements. Es presentaran com una quadrícula de dues columnes que romandran centrades si l'aplicació és realment ampla, o es convertiran en una sola columna si no hi ha prou espai per a dues columnes, com en la pantalla d'un telèfon mòbil.

De manera opcional, una targeta es pot orientar horitzontalment. En aquest cas, serà més ampla que alta i és més adequada per a col·locar-se en una ColumnLayout. Si heu de posar-la en una CardsLayout , de manera predeterminada tindrà un maximumColumns de 2.

ColumnLayout {
  Kirigami.CardsLayout {
    Kirigami.Card {
      contentItem: Controls.Label {
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: "My Text2"
      }
    }
    Kirigami.AbstractCard { 
      contentItem: Controls.Label {
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: "My Text"
      }
    }
    Kirigami.Card {
      headerOrientation: Qt.Horizontal
      contentItem: Controls.Label {
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: "My Text2"
      }
    }
  }
}
Captura de pantalla d'una CardsLayout que mostra dues targetes cara a cara en orientació vertical a la part superior d'una targeta en orientació horitzontal, totes amb components diferents que s'utilitzen

CardsListView

Una Kirigami.CardsListView és una vista de llista que es pot utilitzar amb els components de AbstractCard .

Una CardsListView estendrà les targetes filles a la seva pròpia amplada. Per tant, aquest component només s'ha d'utilitzar amb les targetes que es vegin bé en qualsevol mida horitzontal. Es desaconsella l'ús del component Card , llevat que tingueu Qt.Horizontal](docs:qtcore;Qt::Orientation) com la seva propietat headerOrientation .

L'elecció entre utilitzar aquesta vista amb components AbstractCard o una ListView convencional amb components AbstractListItem / BasicListItem és purament estètic.

Kirigami.CardsListView {
  id: view
  model: 100

  delegate: Kirigami.AbstractCard {
    //NOTA: No poseu mai una disposició com a contentItem, ja que provocarà bucles de vincle
    contentItem: Item {
      implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
      implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
      GridLayout {
        id: delegateLayout
        anchors {
          left: parent.left
          top: parent.top
          right: parent.right
          //IMPORTANT: no posar mai el marge inferior
        }
        rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
        columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
        columns: width > Kirigami.Units.gridUnit * 20 ? 4 : 2
        Kirigami.Icon {
          source: "applications-graphics"
          Layout.fillHeight: true
          Layout.maximumHeight: Kirigami.Units.iconSizes.huge
          Layout.preferredWidth: height
        }
        Kirigami.Heading {
          level: 2
          text: qsTr("Product ")+ modelData
        }
        Controls.Button {
          Layout.alignment: Qt.AlignRight
          Layout.columnSpan: 2 
          text: qsTr("Install")
        }
      }
    }
  }
}
Captura de pantalla d'una CardsListView, que és una llista vertical senzilla de targetes en mode apaïsat

CardsGridView

Utilitzeu una Kirigami.CardsGridView per a mostrar les targetes en una quadrícula.

El seu comportament és el mateix que una CardsLayout , i permet col·locar les targetes en una o dues columnes depenent de l'amplada disponible.

Una CardsGridView té la limitació que totes les targetes hauran de tenir la mateixa alçada exacta, de manera que cellHeight s'haurà d'establir manualment a un valor per al qual el contingut haurà d'encaixar per cada targeta filla.

Si és possible, utilitzeu CardsGridView només quan necessiteu instanciar moltes targetes. Si només creeu una instància d'unes quantes targetes, en el seu lloc opteu per una CardsLayout amb un Repeater .

Kirigami.CardsGridView {
  id: view
  model: ListModel {
    id: mainModel
    // Model amb els rols següents: text, accions i imatge
  }
  delegate:Kirigami.Card {
    id: card
    banner {
      title: model.title
      source: model.image
    }
    contentItem: Controls.Label {
      wrapMode: Text.WordWrap
      text: model.text
    }
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: model.actions.get(0).text
        icon.name: model.actions.get(0).icon
      },
      Kirigami.Action {
        text: model.actions.get(1).text
        icon.name: model.actions.get(1).icon
      }
    ]
  }
}
Captura de pantalla d'una CardsGridView a on cada targeta ocupa la mateixa quantitat d'espai d'una quadrícula