Accions basades en els components

Les Kirigami Actions s'utilitzen per a afegir funcionalitat als components.

Accions

Una Kirigami.Action encapsula una acció de la interfície d'usuari. Podem utilitzar-les per a proporcionar a les nostres aplicacions accions de fàcil accés que són essencials per a la seva funcionalitat.

Igual que QtQuick Controls Actions , es poden assignar a elements de menú i botons de la barra d'eines, però també a molts altres components de Kirigami.

import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Action {
  id: copyAction
  text: i18n("&Copy")
  icon.name: "edit-copy"
  shortcut: StandardKey.Copy
  onTriggered: { ... }
}

Una característica que ofereixen les Kirigami Actions a més de les QtQuick Actions és la possibilitat d'imbricar les accions.

import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Action {
  text: "View"
  icon.name: "view-list-icons"
  Kirigami.Action {
    text: "action 1"
  }
  Kirigami.Action {
    text: "action 2"
  }
  Kirigami.Action {
    text: "action 3"
  }
}

Una altra característica de les Kirigami Actions és proporcionar diversos consells als elements que empren accions sobre com mostraran l'acció. Aquests són principalment gestionats per les propietats displayHint i displayComponent .

Si és possible, aquestes propietats seran respectades per l'element. Per exemple, l'acció següent es mostrarà com un TextField amb l'element fent tot el possible per a mantenir-se visible el temps més gran possible.

import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Action {
  text: "Search"
  icon.name: "search"

  displayComponent: TextField { }

  displayHint: Kirigami.DisplayHints.KeepVisible
}

Usar accions en altres components

Pàgina

Una de les característiques de les Kirigami.Page és que se'ls hi poden afegir accions.

Podeu afegir una acció actions.main, actions.left i actions.right i accions contextuals addicionals que es mostrin a la barra d'eines si hi ha prou lloc o en un menú d'hamburguesa en les pantalles més petites.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {}
  contextDrawer: Kirigami.ContextDrawer {}

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    title: "Demo"

    actions {
      main: Kirigami.Action {
        icon.name: "go-home"
        onTriggered: showPassiveNotification("Main action triggered")
      }
      left: Kirigami.Action {
        icon.name: "go-previous"
        onTriggered: showPassiveNotification("Left action triggered")
      }
      right: Kirigami.Action {
        icon.name: "go-next"
        onTriggered: showPassiveNotification("Right action triggered")
      }
      contextualActions: [
        Kirigami.Action {
          text: "Contextual Action 1"
          icon.name: "bookmarks"
          onTriggered: showPassiveNotification("Contextual action 1 clicked")
        },
        Kirigami.Action {
          text: "Contextual Action 2"
          icon.name: "folder"
          enabled: false
        }
      ]
    }
  }
}
Accions de la pàgina a l'escriptori

Accions de la pàgina a l'escriptori

Accions de la pàgina en un dispositiu mòbil

Accions de la pàgina en un dispositiu mòbil

Calaix global

El calaix global proporciona a l'aplicació una navegació basada en accions. Aquest és el lloc on les accions imbricades són útils perquè permeten crear una navegació imbricada:

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: i18n("Demo")
  globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {
    title: i18n("Demo")
    titleIcon: "applications-graphics"
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: i18n("View")
        icon.name: "view-list-icons"
        Kirigami.Action {
          text: i18n("View Action 1")
          onTriggered: showPassiveNotification(i18n("View Action 1 clicked"))
        }
        Kirigami.Action {
          text: i18n("View Action 2")
          onTriggered: showPassiveNotification(i18n("View Action 2 clicked"))
        }
      },
      Kirigami.Action {
        text: i18n("Action 1")
        onTriggered: showPassiveNotification(i18n("Action 1 clicked"))
      },
      Kirigami.Action {
        text: i18n("Action 2")
        onTriggered: showPassiveNotification(i18n("Action 2 clicked"))
      }
    ]
  }
  ...
}
Accions del calaix global a l'escriptori

Accions del calaix global a l'escriptori

Accions del calaix global en un dispositiu mòbil

Accions del calaix global en un dispositiu mòbil

Podeu llegir més sobre els calaixos globals a la pàgina de documentació per als calaixos.

ActionTextField

S'utilitza un Kirigami.ActionTextField per a afegir algunes accions contextuals a un camp de text, per exemple, per a netejar el text o per a fer-ne la cerca.

Kirigami.ActionTextField {
  id: searchField
  rightActions: [
    Kirigami.Action {
      icon.name: "edit-clear"
      visible: searchField.text !== ""
      onTriggered: {
        searchField.text = ""
        searchField.accepted()
      }
    }
  ]
}

En aquest exemple, estem creant un botó de «neteja» per a un camp de cerca que només serà visible quan s'hi introdueix text.

Camp de cerca amb el text: "I want

SwipeListItem

Un Kirigami.SwipeListItem és un delegat destinat a permetre accions extres. Quan s'empra un ratolí, sempre es mostrarà. En un dispositiu tàctil, es podrà mostrar arrossegant l'element amb la nansa. A les imatges següents, aquests són les icones de la dreta.

ListView {
  model: myModel
  delegate: SwipeListItem {
    Controls.Label {
      text: model.text
    }
    actions: [
       Action {
         icon.name: "document-decrypt"
         onTriggered: print("Action 1 clicked")
       },
       Action {
         icon.name: model.action2Icon
         onTriggered: //fa alguna cosa
       }
    ]
  }
}
SwipeListItem en un ordinador

SwipeListItem en un ordinador

SwipeListItem en un dispositiu mòbil

SwipeListItem en un dispositiu mòbil

ActionToolBar

Una Kirigami.ActionToolBar és una barra d'eines construïda a partir d'una llista d'accions. De manera predeterminada, cada acció que càpiga a la barra d'eines estarà representada per un ToolButton , i les que no càpiguen es mouran a un menú al final de la barra d'eines.

Igual que ActionTextField , és possible que no necessiteu utilitzar ActionToolBar directament, ja que l'utilitzen les capçaleres i les targetes de pàgina per a mostrar la seva acció.

Kirigami.ActionToolBar {
  actions: [
    Kirigami.Action {
      text: i18n("View Action 1")
      onTriggered: showPassiveNotification(i18n("View Action 1 clicked"))
    },
    Kirigami.Action {
      text: i18n("View Action 2")
      onTriggered: showPassiveNotification(i18n("View Action 2 clicked"))
    },
    Kirigami.Action {
      text: i18n("Action 1")
      onTriggered: showPassiveNotification(i18n("Action 1 clicked"))
    },
    Kirigami.Action {
      text: i18n("Action 2")
      onTriggered: showPassiveNotification(i18n("Action 2 clicked"))
    }
  ]
}
Una barra d'eines horitzontal que es mostra a la part superior de l'aplicació

Una barra d'eines horitzontal que es mostra a la part superior de l'aplicació

Podeu llegir més sobre els components ActionToolBar a la seva pàgina de documentació dedicada.

Targetes (Card)

Un Kirigami.Card s'utilitza per a mostrar una col·lecció d'informació o accions junts. Aquestes accions es poden afegir al grup actions, de manera similar als components anteriors.

Kirigami.Card {
  actions: [
    Kirigami.Action {
      text: qsTr("Action1")
      icon.name: "add-placemark"
    },
    Kirigami.Action {
      text: qsTr("Action2")
      icon.name: "address-book-new-symbolic"
    },
    // ...
  ]
  banner {
    source: "../banner.jpg"
    title: "Title Alignment"
    titleAlignment: Qt.AlignLeft | Qt.AlignBottom
  }
  contentItem: Controls.Label {
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "My Text"
  }
}
Captura de pantalla d'una targeta totalment desenvolupada amb un fons de bàner darrere del títol, fons blanc darrere del text i dues accions amb icones i un menú d'hamburguesa a la part inferior

Per a més informació consulteu la pàgina de components per a targetes.