Pàgina «Quant al»

Informació sobre la vostra aplicació

La Kirigami.AboutPage permet tenir una pàgina que mostra les notes dels drets d'autor de l'aplicació juntament amb la llista dels col·laboradors i certa informació sobre la plataforma en la qual s'està executant.

Primer, editarem el nostre fitxer main.cpp de les guies d'aprenentatge anteriors.

main.cpp

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
#include <QApplication>
#include <QQmlApplicationEngine>
#include <QtQml>
#include <QUrl>
#include <KAboutData>
#include <KLocalizedContext>
#include <KLocalizedString>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QCoreApplication::setAttribute(Qt::AA_EnableHighDpiScaling);

  QApplication app(argc, argv);

  KLocalizedString::setApplicationDomain("helloworld");
  QCoreApplication::setOrganizationName(QStringLiteral("KDE"));
  QCoreApplication::setOrganizationDomain(QStringLiteral("kde.org"));
  QCoreApplication::setApplicationName(QStringLiteral("Hello World"));

  if (qEnvironmentVariableIsEmpty("QT_QUICK_CONTROLS_STYLE")) {
    QQuickStyle::setStyle(QStringLiteral("org.kde.desktop"));
  }

  KAboutData aboutData(
    QStringLiteral("helloworld"),
    i18nc("@title", "Hello World"),
    QStringLiteral("1.0"),
    i18n("Hello world application"),
    KAboutLicense::GPL,
    i18n("(c) 2021"));

  aboutData.addAuthor(
    i18nc("@info:credit", "Your name"),
    i18nc("@info:credit", "Author Role"),
    QStringLiteral("your@email.com"),
    QStringLiteral("https://yourwebsite.com"));

  // Set aboutData as information about the app
  KAboutData::setApplicationData(aboutData);

  // Register a singleton that will be accessible from QML.
  qmlRegisterSingletonType(
    "org.kde.example", // How the import statement should look like
    1, 0, // Major and minor versions of the import
    "About", // The name of the QML object
    [](QQmlEngine* engine, QJSEngine *) -> QJSValue {
      // Here we retrieve our aboutData and give it to the QML engine
      // to turn it into a QML type
      return engine->toScriptValue(KAboutData::applicationData());
    }
  );

  // Load an application from a QML file
  QQmlApplicationEngine engine;

  engine.rootContext()->setContextObject(new KLocalizedContext(&engine));
  engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml")));

  if (engine.rootObjects().isEmpty()) {
    return -1;
  }

  return app.exec();
}

En el fitxer main.cpp incloem KAboutData , un component central dels Frameworks del KDE que permet emmagatzemar la informació sobre l'aplicació. Aquesta informació després pot ser reutilitzada per molts altres components dels Frameworks del KDE. Instanciem un objecte aboutData nou amb el seu constructor predeterminat força complet i afegim la informació de l'autor.

Una vegada s'ha establert tota la informació requerida, cridem a KAboutData::setApplicationData per a inicialitzar les propietats de l'objecte QApplication .

Després creem un qmlRegisterSingletonType() . Això s'utilitza per a permetre importar el codi C++ com un mòdul en el nostre main.qml amb import org.kde.example 1.0.

El seu primer argument és l'URI que s'utilitzarà per a la importació, el segon i el tercer són les versions majors i menors respectivament, el quart és el nom del tipus, el nom que cridarem quan accedim al nostre tipus About, i l'últim és una referència a l'objecte C++ que està exposat al QML. En el cas d'aquest últim, utilitzem una lambda per a instanciar l'aboutData de la nostra aplicació en el seu lloc.

main.qml

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

import org.kde.example 1.0

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root

  title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

  globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {
    isMenu: true
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: i18n("Quit")
        icon.name: "gtk-quit"
        shortcut: StandardKey.Quit
        onTriggered: Qt.quit()
      },

      Kirigami.Action { // <==== Action to open About page
        text: i18n("About")
        icon.name: "help-about"
        onTriggered: pageStack.layers.push(aboutPage)
      }
    ]
  }

  Component { // <==== Component that instantiates the Kirigami.AboutPage
    id: aboutPage

    Kirigami.AboutPage {
      aboutData: About
    }
  }

  ListModel {
    id: kountdownModel
  }

  AddEditSheet {
    id: addEditSheet
    onAdded: kountdownModel.append({
      "name": name,
      "description": description,
      "date": Date.parse(kdate)
    });
    onEdited: kountdownModel.set(index, {
      "name": name,
      "description": description,
      "date": Date.parse(kdate)
    });
    onRemoved: kountdownModel.remove(index, 1)
  }

  function openPopulatedSheet(mode, index = -1, listName = "", listDesc = "", listDate = "") {
    addEditSheet.mode = mode
    addEditSheet.index = index;
    addEditSheet.name = listName
    addEditSheet.description = listDesc
    addEditSheet.kdate = listDate

    addEditSheet.open()
  }


  pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
    title: i18nc("@title", "Kountdown")

    actions.main: Kirigami.Action {
      id: addAction
      icon.name: "list-add"
      text: i18nc("@action:button", "Add kountdown")
      onTriggered: openPopulatedSheet("add")
    }

    Kirigami.CardsListView {
      id: layout
      model: kountdownModel
      delegate: KountdownDelegate {}
    }
  }
}

Primer, utilitzarem la importació que hem definit al fitxer main.cpp, és a dir org.kde.example. Després s'afegeix Kirigami.Action al nostre calaix global que ens enviarà a la pàgina «Quant al», i crearà un component amb un Kirigami.AboutPage en ell, que espera un objecte KAboutData::applicationData() . Hem exposat precisament això en el nostre main.cpp i l'hem anomenat About, de manera que el podem passar aquí.

CMakeLists

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
project(helloworld)

find_package(ECM REQUIRED NO_MODULE)

set(CMAKE_MODULE_PATH ${ECM_MODULE_PATH})

include(KDEInstallDirs)
include(KDECMakeSettings)
include(KDECompilerSettings NO_POLICY_SCOPE)

find_package(Qt${QT_MAJOR_VERSION} REQUIRED NO_MODULE COMPONENTS
  Core
  Quick
  Test
  Gui
  QuickControls2
  Widgets
)

find_package(KF${QT_MAJOR_VERSION} REQUIRED COMPONENTS
  Kirigami2
  I18n
  CoreAddons
)

add_subdirectory(src)

feature_summary(WHAT ALL INCLUDE_QUIET_PACKAGES FATAL_ON_MISSING_REQUIRED_PACKAGES)

Al fitxer CMakeLists.txt de la nostra carpeta de nivell superior, assegureu-vos de tenir CoreAddons a la crida find_package(). És necessari per a KAboutData .

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
add_executable(helloworld)

target_sources(helloworld PRIVATE
  main.cpp
  resources.qrc
)

target_link_libraries(helloworld
  Qt${QT_MAJOR_VERSION}::Quick
  Qt${QT_MAJOR_VERSION}::Qml
  Qt${QT_MAJOR_VERSION}::Gui
  Qt${QT_MAJOR_VERSION}::QuickControls2
  Qt${QT_MAJOR_VERSION}::Widgets
  KF${QT_MAJOR_VERSION}::Kirigami2
  KF${QT_MAJOR_VERSION}::I18n
  KF${QT_MAJOR_VERSION}::CoreAddons
)

En el fitxer CMakeLists.txt en el directori src/, no es necessita res, ja que hem instanciat aboutData al lloc.

Executar l'aplicació

Ara, si executeu la vostra aplicació i activeu l'acció «About» en el calaix global, s'hauria de mostrar la nostra pàgina.

Captura de pantalla d'una pàgina «Quant al» creada amb el Kirigami